WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2021-0039

1. Sökande

Sökanden är Case Group AB, Sverige, företrädd av Walthon Advokater, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är I.W., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <casegroup.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 2 december 2021. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna svar den 5 januari 2022.

Sökanden utsåg Jonas Gulliksson och WIPO Center utsåg Bengt Eliasson samt Johan Sjöbeck som Tvistlösare i detta ärende den 14 januari 2022. Tvistlösarna har lämnat in deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat företagsnamnet CASE GROUP AB med registreringsnummer 556966-4609 samt registreringsdatum den 17 september 2021. Sökanden ingår i samma koncern som bolaget Case Kapitalförvaltning AB.

Vidare har Sökanden åberopat följande registrerade svenska varumärken:

CASE (ord) med registreringsnummer 383122 och registreringsdatum den 8 september 2006.

CASE (figur) med registreringsnummer 542704 och registreringsdatum den 29 november 2017.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <casegroup.se> den 1 oktober 2021. Domännamnet leder till en inaktiv hemsida.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <casegroup.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden, som ingår i samma koncern som bolaget Case Kapitalförvaltning AB, genomförde ett namnbyte från Proficio Investment AB till CASE GROUP AB den 17 september 2021. Case Kapitalförvaltning AB äger sedan tidigare det registrerade varumärket CASE som åberopas av Sökanden. Sökandens åberopade rättigheter har rättsgrund i Sverige. Sökanden anser att det omtvistade domännamnet <casegroup.se> är identiskt med Sökandens företagsnamn CASE GROUP AB och att det liknar varumärket CASE. Den 1 oktober 2021, dvs kort efter att Sökanden genomförde namnbytet till CASE GROUP AB, registrerade Innehavaren det omtvistade domännamnet <casegroup.se>. Sökanden har därefter kontaktat Innehavaren, dels via Internetstiftelsens kontaktformulär, dels via e-post samt brev utan att erhålla svar. Innehavaren anser att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro för att störa Sökandens affärsverksamhet.

Vidare är Sökanden av åsikten att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, dels eftersom Innehavaren inte har hörts av trots flertalet försök till kontakt, dels eftersom det omtvistade domännamnet inte är aktivt.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar,
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det första villkoret som ska vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen samt eventuell bolagsform, i detta fall “.se” samt “AB”.

Av bevisningen i ärendet framgår att Sökanden dels kan visa rätt till företagsnamnet CASE GROUP AB, dels till det registrerade varumärket CASE. Inledningsvis kan konstateras att det omtvistade domännamnet <casegroup.se> består av Sökandens företagsnamn i sin helhet. Vidare kan konstateras att varumärket CASE och Sökandens företagsnamn CASE GROUP ingår i sin helhet i det omtvistade domännamnet.

Mot denna bakgrund kommer Tvistlösarna till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <casegroup.se> är identiskt med Sökandens åberopade näringskännetecken och liknar Sökandens åberopade varumärke till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet <casegroup.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Sökanden har gjort gällande att det omtvistade domännamnet registrerats med Sökandens kännetecken i åtanke. Innehavaren har, som ovan nämnts, inte besvarat ansökan.

Tvistlösarna kan konstatera att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <casegroup.se> den 1 oktober 2021, vilket är 15 år efter att det svenska ordvarumärket CASE registrerades den 8 september 2006. Vidare kan konstateras att registreringen av det omtvistade domännamnet gjordes endast 14 dagar efter att Sökanden registrerade företagsnamnet CASE GROUP AB den 17 september 2021.

De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösarna till slutsatsen att det i ärendet ska anses visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat det omtvistade domännamnet <casegroup.se> i ond tro. Det har i ärendet inte framkommit några omständigheter som indikerar att Innehavaren använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <casegroup.se> görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Sökanden har inte gett Innehavaren något medgivande eller tillstånd att registrera eller använda ett med Sökandens kännetecken identiskt eller liknande domännamn.

Innehavaren har inte besvarat ansökan och det har i övrigt inte framkommit något i ärendet som talar för att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Det finns inget som visar att Innehavaren äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Vidare finns det inga omständigheter i ärendet som tyder på att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Innehavaren, trots avsaknaden av en ensamrätt till benämningen som utgör namnet.

Sammanfattningsvis har det i ärendet inte framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, ska anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Med hänvisning till det ovan nämnda, finner Tvistlösarna att samtliga förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <casegroup.se> från Innehavaren till Sökanden är uppfyllda.

8. Beslut

Domännamnet <casegroup.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet <casegroup.se> är identiskt med eller liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt. Omständigheterna i ärendet indikerar att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro. Slutligen är det inte visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Johan Sjöbeck
Ordförande

Bengt Eliasson

Jonas Gulliksson

Datum: 17 februari 2022