WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2021-0017

1. Sökande

Sökanden är S.E., Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är D.V., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <elfgren.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. WIPO Center skickade en inbjudan avseende komplettering av Ansökan den 27 april 2021. Sökanden skickade in en kompletterad Ansökan den 28 april 2021. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 30 april 2021. Innehavaren lämnade in ett svar den 29 maj 2021.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 3 juni 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden bär efternamnet Elfgren samt åberopar företagsnamnen S - EL ELFGREN AB samt S ELFGREN Kommanditbolag enligt nedan:

S - EL ELFGREN AB, privat aktiebolag med organisationsnummer 559306-1681 och registreringsdatum den 9 mars 2021.

S ELFGREN Kommanditbolag med organisationsnummer 969792-3036 och registreringsdatum den 3 januari 2020. Sökanden erbjuder elektriska tjänster via sina företag.

Det omtvistade domännamnet <elfgren.se> registrerades av Innehavaren den 16 mars 2018. På den hemsidan som det omtvistade domännamnet pekar mot framgår att domännamnet är till salu.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <elfgren.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <elfgren.se> överförs till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Det omtvistade domännamnet <elfgren.se> är identiskt med Sökandens efternamn Elfgren. Det omtvistade domännamnet är enbart registrerat i syfte att sälja det vilket utgör ond tro. Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet eftersom det inte använts sedan det registrerades år 2018. Innehavaren hindrar Sökanden från att använda efternamnet Elfgren som motsvarande domännamn.

B. Innehavaren

Innehavarens affärsidé är att bedriva handel med generiska domännamn som har ett brett användningsområde samt många potentiella spekulanter. Innehavaren undviker att registrera domännamn som uppenbart krockar med välkända företagsnamn och varumärken. Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <elfgren.se> den 29 december 2016 tillsammans med att antal andra generiska domännamn. Det omtvistade domännamnet har inte registrerats med någon särskild köpare i åtanke. Innehavarens undersökningar indikerar att det omtvistade domännamnet inte varit registrerat till någon innan Innehavaren registrerade det. Innehavaren missade att förnya det omtvistade domännamnet och när det blev tillgängligt för registrering igen den 16 mars 2018 registrerade Innehavaren det på nytt.

Det finns i Sverige minst 309 olika personer som använder efternamnet Elfgren och minst 23 olika registrerade företagsnamn innehållande "elfgren". Innehavaren är inte bekant med Sökanden sedan tidigare och har aldrig hört talas om Sökanden innan tvistlösningsförfarandet initierades. Sökanden har inte heller kontaktat Innehavaren innan tvistlösningen initierades.

Sökanden är en privatperson med efternamnet Elfgren. Sökanden hänvisar även till två nyligen registrerade företagsnamn innehållande namnet ”elfgren” men dessa bolag är inte angivna som part i ärendet och ska således inte beaktas. Innehavaren påpekar även det faktum att företagsnamnen som hänvisas till registrerats flera år efter det omtvistade domännamnet. Innehavaren känner inte till dessa verksamheter och det finns inget som tyder på att namnen blivit inarbetade eller allmänt kända.

Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet, som Innehavaren anser är generiskt, strider inte mot registreringsvillkoren. Se ATF ärende nr 989 (<swam.se>) i vilket Tvistlösarna uppgav: "Det är dock i och för sig inte otillbörligt att registrera domännamn enbart i syfte att använda dessa genom att sälja dem till högstbjudande. För att ond tro ska föreligga i sådant fall, krävs att det kan anses sannolikt att Innehavaren använder domännamnet med kännedom om en innehavare av visst kännetecken som liknar domännamnet." Det är Innehavarens uppfattning att registreringen av det omtvistade domännamnet inte skett i ond tro.

Innehavarens samtliga domännamn pekar i dagsläget mot samma enkla startsida med lägsta bud nivå. Även sådana domännamn som Innehavaren sparar för framtida projekt pekar mot startsidan. Sökanden kan således inte veta om det omtvistade domännamnet verkligen är till salu och i sådant fall, till vilket pris. Det omtvistade domännamnet pekar således inte mot någon hemsida som kan skada Sökanden eller dennes verksamheter. Innehavaren uppger att denne inte använt det omtvistade domännamnet i ond tro och hänvisar till Cykeltjänst i Södertälje AB v. Domain Admin, Mirio Limited, WIPO ärende nr DSE2020-0014 (<cykeltjänst.se>) i vilket Tvistlösaren uppgav: "Det finns inte heller något krav på användning av ett generiskt domännamn för att Innehavaren inte ska vara i ond tro".

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren skall ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar,
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen samt eventuell bolagsform, i detta fall “.se”, “AB” samt ”Kommanditbolag”.

Sökanden hänvisar dels till sitt släktnamn Elfgren och dels till bolagen S - EL ELFGREN AB samt S ELFGREN Kommanditbolag som Sökanden äger. Det omtvistade domännamnet <elfgren.se> innehåller släktnamnet Elfgren i sin helhet. Vidare konstateras att namnet Elfgren ingår som dominant i Sökandens båda registrerade företagsnamn. Baserat på det ovan nämnda är det Tvistlösarens uppfattning att det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens släktnamn samt liknar Sökandens företagsnamn.

Mot denna bakgrund kommer Tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet identiskt med samt liknar av Sökanden åberopade rättigheter till vilka Sökanden kan visa rätt. Sökanden har således uppfyllt det första villkoret.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet <elfgren.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Inledningsvis kan konstateras att enbart omständigheten att någon registrerar ett domännamn för att sälja det och eventuellt göra vinst, inte i sig själv är tillräckligt för att fastslå att registrering eller användning sker i ond tro. Ytterligare omständigheter krävs för att ond tro skall kunna anses vara för handen.

Innehavaren, som uppgett att dennes affärsidé är att bedriva handel med allmänna, beskrivande och generiska domännamn med omfattande användningsområden samt många potentiella spekulanter, har gjort gällande att efternamnet Elfgren bärs av minst 309 personer i Sverige samt att namnet ingår i minst 23 olika företagsnamn. Sökanden har inte åberopat några omständigheter av vilka skulle framgå att efternamnet är känt för Sökanden till den grad att Innehavaren måste ha känt till det vid tidpunkten för registreringen. Det omtvistade domännamnet förefaller således ha registrerats av Innehavaren, främst på grund av dess allmänna karaktär, för att användas i en kommersiell verksamhet som inte utgör intrång i Sökandens rättigheter.

Vidare kan konstateras att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <elfgren.se> den 16 mars 2018 och att Sökandens företagsnamn S ELFGREN Kommanditbolag samt S - EL ELFGREN AB registrerades den 3 januari 2020 respektive den 9 mars 2021. Således kan fastslås att det omtvistade domännamnet är äldre än de av Sökanden åberopade företagsnamnen. Med hänvisning till att Sökandens företagsnamn ännu inte existerade vid tidpunkten då Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet, kan registreringen svårligen ha gjorts med Sökandens företagsnamn i åtanke.

Innehavaren förnekar all kännedom om Sökanden innan tvistlösningsförfarandet rörande det omtvistade domännamnet initierades. Det saknas bevisning som visar att parterna haft någon kontakt över huvud taget. Tvistlösaren kan konstatera att det i ärendet inte finns någon bevisning eller några omständigheter som indikerar eller visar att Innehavaren, varken vid tiden för registrering av det omtvistade domännamnet eller efteråt, har haft kännedom om Sökanden. Sökanden har inte heller visat att Innehavaren använt det omtvistade domännamnet på ett sätt som utnyttjar Sökandens goda rykte eller på annat sätt är till skada för Sökanden.

De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösaren, efter en helhetsbedömning, till slutsatsen att det i ärendet inte är visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat eller använt det omtvistade domännamnet <elfgren.se> i ond tro. Sökanden har således inte uppfyllt det andra villkoret och därmed saknas förutsättningar att bifalla Sökandens yrkande om överföring.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Mot bakgrund av vad som anförts avseende ond tro ovan, saknas det skäl att pröva frågan om huruvida Innehavaren har rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

8. Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <elfgren.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet <elfgren.se> är identiskt med Sökandens släktnamn samt liknar Sökandens företagsnamn. Baserat på omständigheterna som framkommit i ärendet finner Tvistlösaren att det inte är visat att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro på sådant sätt som anges i Registreringsvillkoren. Då det saknas förutsättningar för överföring av det omtvistade domännamnet lämnas Sökandens ansökan om överföring utan bifall.

Johan Sjöbeck
Datum: 21 juni 2021