WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2021-0011

1. Sökande

Sökanden är Dyma läkartjänst AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är D.M., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <åkermyntantandvård.se> (“Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. WIPO Center skickade till Sökanden en inbjudan till komplettering av ansökan den 17 mars 2021. Sökanden inkom med kompletterad ansökan den 19 mars 2021. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 22 mars 2021. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 22 april 2021.

WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den April 28, 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökandens företagsnamn är “Dyma läkartjänst AB”. Innehavaren driver en tandläkarmottagning i Åkermyntan Centrum i Hässelby som denne kallar för “Åkermyntan Tandvård”.

Domännamnet registrerades den 26 september 2019.

Domännamnet landar på, vid dagens beslutsdaum, en inaktiv hemsida.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte bemött Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har in huvudsak anfört följande.

I slutet av 2019 anlitade Sökanden en person för byggandet av en ny hemsida med domännamnet <åkermyntantandvård.se> för tandläkarmottagningen Åkermyntan Tandvård. Dessa parter inledde ett samarbete under några månader som avslutades i mars 2020. I samband med att samarbetet avslutades bad Sökanden om att få inloggningsuppgifter för Domännamnet och webbhotell från personen som byggt hemsidan. Sökanden fick dock inte dessa uppgifter. I september 2020 fick Sökanden en faktura från personen som byggt hemsidan. Sökanden bestred fakturan och efterfrågade återigen inloggningsuppgifter för Domännamnet och webbhotell. Personen som byggt hemsidan vägrade dock att överlämna dessa uppgifter och hotade med att lägga ner hemsidan om Sökanden inte betalade fakturan.

I december 2020 lades hemsidan ner av personen som byggt hemsidan. När Sökandens patienter försökte besöka hemsidan fick de meddelande om att webbplatsen inte var säker och att Sökanden försökte samla in känsliga personuppgifter.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

För att ett domännamn ska överföras till en sökande inom ramen för ett Alternativt Tvistlösningsförförande krävs det enligt punkt 7.2 i Registreringsvillkoren att följande tre villkor är uppfyllda.

i) Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt;

ii) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro; och

iii) innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda för att ett domännamn ska överföras till en sökande.

Vad gäller det första villkoret måste det tvistiga domännamnet vara identiskt med eller likna en rättighet som sökanden i ett Alternativt Tvistlösningsförande innehar. Det är upp till sökanden att visa att denne innehar en sådan rättighet. Av handlingarna i nu aktuellt ärende framgår det att Sökandens registrerade företagsnamn är “Dyma läkartjänst AB”. Domännamnet är varken identiskt med eller liknar Sökandens företagsnamn. Vidare framgår det att Sökanden har en tandläkarmottagning som denne kallar för “Åkermyntan Tandvård”. Domännamnet är identiskt med eller liknar i vart fall “Åkermyntan Tandvård”. Det framgår emellertid inte av handlingarna i ärendet att Sökanden innehar rätt till “Åkermyntan Tandvård” i form av företagsnamn, särskilt företagsnamn, varumärke eller annan ensamrätt. Ibruktagande av ett kännetecken grundar i sig inte någon ensamrätt till kännetecknet utan för detta krävs registrering eller inarbetning. Eftersom någon registrering eller inarbetning av “Åkermyntan Tandvård” inte har visats i ärendet är första villkoret för överföring av Domännamnet inte är uppfyllt. Det saknas därmed grund för att överföra Domännamnet till Sökanden.

I och med vad som angetts ovan finns det ingen anledning att pröva övriga villkor som uppställs för överföring av Domännamnet.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av Domännamnet lämnas utan bifall.

Vad som anges i detta beslut hindrar inte att frågan tas upp inför allmän domstol.

Jonas Gulliksson
Datum: 4 maj 2021