WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2021-0005

1. Sökande

Sökanden är Friskfaktorer, Stockholm, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M.J., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <friskfaktorer.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 2 mars 2021. Innehavaren lämnade in ett Svar den 31 mars 2021.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 8 april 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Enligt ett ingivet registringsbevis från Bolagsverket innehar Sökanden företagsnamnet ”Friskfaktorer, Stockholm” med registreringsdatum den 4 juli 2007. Enligt beviset erbjuder företaget ”kognitiv psykoterapi, kostrådgivning, personlig träning, erbjuder föreläsningar, skriver och ger ut populärvetenskapliga samt skönlitterära böcker.”

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet den 14 juli 2018.

Det omtvistade domännamnet används som en blogg där användarna kan läsa om massage, kost och rådgivning, hårborttagning och andra hälsotjänster.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till denne.

Innehavaren har motsatt sig Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har först framhållit att domännamnet är namnet på Sökandens företag som är inarbetat sedan 2007. När det gäller registrering eller användning i ond tro har Sökanden framhållit att domännamnet har använts för att utnyttja Sökandens renommé och inarbetning samt trafik till detta. När det sedan gäller Innehavarens rätt eller berättigade intresse har Sökanden anfört bland annat att innehållet i den blogg till vilken det omtvistade domännamnet hänför sig ”är av sådan karaktär att det skadar mitt renommé att jag och mitt företag kopplas ihop med detta”. Sökanden har tillagt att den bedriver en verksamhet byggd på gedigen akademisk och forskningsförankrad grund medan bloggen, enligt Sökanden, endast är en reklamsida som präglas av ovetenskaplighet. Till stöd för detta påstående har Sökanden företett sju utdrag från Innehavarens blogg.

I ett mail den 22 februari 2021 har Sökanden tillagt att dess firma ”Friskfaktorer, Stockholm” ”från 2007-2018 gått under namnet ’friskfaktorer.se’, och alltså är ett inarbetat företagsnamn”. Beträffande användning i ond tro har Sökanden tillagt att ”Man snyltar på min webbtrafik och renommésnyltar” och att ”mitt firmanamn svärtas ned”. Innehavaren har vidare, enligt Sökanden, inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Sökanden har vidare tillagt att den har gett ut två böcker där <friskfaktorer.se> står uppgivet som dess domän och förlagsadress och att den länge drivit en blogg med namnet ”https://friskfaktorer.blogg.se” och säger sig också kunna påvisa att trafik leds vidare till Innehavaren.

B. Innehavaren

Innehavaren har å sin sida anfört att den driver ett par företag där man bland annat tillhandahåller sökordsoptimering för att kundernas hemsidor ska hamna högre upp i topplistan vid sökningar på Internet. Ett av de sätt som används i detta syfte innebär utformning av redaktionell text och länkar som innehåller kunders namn vilket påverkar Googles algoritmer och ökar kundernas sökbarhet. I det förevarande fallet hänför man sig till kunder med verksamhet inom välmående och hälsa.

Innehavaren har understrukit att ”friskfaktorer” är ett generiskt ord som ofta används i anslutning till hälsa, välmående och arbetsmiljö och att en Google-sökning ger totalt cirka 77 100 träffar varav flera enligt Innehavaren tillhör myndigheter, kommuner, landsting, fackförbund etc. Enligt Bolagsverkets näringslivsregister finns det sex olika företag i vars företagsnamn ordet ”friskfaktor” ingår i olika böjningsformer. Innehavaren har vidare understrukit att Sökandens domännamn <friskfaktorer.com> registrerades efter det att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet. Mot denna bakgrund har Innehavaren anfört att termen ”friskfaktorer” saknar särskiljningsförmåga och därför – enligt 5 § lagen om företagsnamn SFS 2018:1653 – inte omfattas av någon ensamrätt för Sökanden. Bolagsverket hade på sin tid vägrat registrering just därför att termen ”Friskfaktorer” saknade särskiljningsförmåga; Sökanden hade därför lagt till ”Stockholm” i namnet varefter företagsnamnet registrerats i denna form. Innehavaren har understrukit att Sökanden därför endast kan ha skydd för det exakta registrerade firmanamnet ”Friskfaktorer, Stockholm”.

Innehavaren har slutligen anfört att varken registreringen av domännamnet – vilken skett före registreringen av Sökandens domännamn – eller den senare användningen har skett i ond tro. Inte heller har något utnyttjande skett av Sökandens renommé eller inarbetning. Användningen sker inom ramen för en näringsverksamhet med stöd av ett berättigat intresse.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt nu gällande Registreringsvillkor ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar:

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn, om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden,
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar, eller,
g) ett namn på en statlig myndighet som tas upp i det register som Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret) eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro; och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

I detta hänseende noterar Tvistlösaren först att Sökanden den 4 juli 2007 erhöll registrering av företagsnamnet ”Friskfaktorer, Stockholm”. Detta skedde efter det att Bolagsverket hade meddelat att vissa andra sökta firmanamn inte kunde godkännas (bland annat ”Friskfaktorer.se”) därför att de saknade särskiljningsförmåga men att de eventuellt kunde godkännas om de försågs med särskiljande tillägg, exempelvis personnamn, geografisk beteckning etc. samt påpekat att det inte var tillåtet att registrera firmanamn som ger sken av att vara internetadresser.

Den rättighet som Sökanden innehar gäller i första hand det registrerade företagsnamnet ”Friskfaktorer, Stockholm”. Denna registrering ger Sökanden en ensamrätt som närmare beskrivs i 4 § lagen om företagsnamn. Denna ensamrätt ger dock, enligt 5 § i den nämnda lagen, ”inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga”. De två elementen ”friskfaktorer” och ”Stockholm” får anses sakna sådan särskiljningsförmåga och därför sakna självständigt skydd.

Den likhetsbedömning som ska göras ska emellertid ske mellan domännamnet och företagsnamnet i dess helhet och särskilt dess dominerande delar oavsett om dessa har självständigt skydd eller inte. Denna bedömning ska i första hand vara rent språklig. I detta hänseende finner Tvistlösaren att det föreligger en sådan likhet mellan det omtvistade domännamnet och det dominerande elementet i näringskännetecknet ”Friskfaktorer, Stockholm” som avses i Registreringsvillkoren.

Sökanden har åberopat att företaget ”från 2007 – 2018 gått under namnet ”friskfaktorer.se” och är alltså ett inarbetat företagsnamn”. I detta sammanhang har Sökanden bland annat anfört att den gett ut två böcker där <friskfaktorer.se> står uppgivet som ”domän och förlagsadress” samt att den länge drivit en blogg under beteckningen ”https://friskfaktorer.blogg.se”.

Enligt 2 § tredje stycket i lagen om företagsnamn ska ett näringskännetecken ”anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för den verksamhet som bedrivs under kännetecknet […]”

Den bokutgivning och den blogg samt de övriga omständigheter som Sökanden har hänvisat till visar visserligen att Sökanden under ett antal år har bedrivit bokutgivning och bloggverksamhet med <friskfaktorer.se> som adress. För att inarbetning av denna beteckning som företagsnamn ska föreligga måste den emellertid under de nämnda åren ha använts i sådan omfattning och på sådant sätt att den har blivit känd inom en betydande del av omsättningskretsen som beteckning för den verksamhet som bedrivs under den. Kraven måste i detta hänseende ställas tämligen högt. Tvistiga eller oklara frågor hör hemma i allmän domstol och ska inte bedömas i ett alternativt tvistlösningsförfarande där det endast gäller att avgöra om Sökanden kan visa att skydd föreligger på grund av inarbetning. I detta hänseende ska noteras att beteckningen ”friskfaktorer” är generisk och får anses sakna särskiljningsförmåga i sig samt att det finns ett antal registrerade företagsnamn som innehåller beteckningen ”friskfaktor” i en eller annan form. Vidare saknas närmare utredning angående omfattningen av den verksamhet till vilken beteckningen resp. bloggen anknyter och dess mottagarkrets. Den föreliggande utredningen är därför inte tillräcklig för att visa att skydd på grund av inarbetning föreligger för beteckningen ”friskfaktorer.se” som företagsnamn.

Baserat på vad Tvistlösaren funnit ovan samt i kombination med slutsatserna under andra såväl som tredje rekvisitet behöver emellertid ingen slutgiltig bedömning göras av frågan om inarbetning under det första rekvisitet.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

I detta hänseende föreligger inte mycket utredning. De element som kan vara av betydelse är främst Sökandens åberopande av att den gett ut två böcker där <friskfaktorer.se> uppgetts som Sökandens domän och förlagsadress samt att Sökanden under ett antal år drivit en blogg i vars titel ”friskfaktorer.se” ingått. Sökanden har också företett ett antal utdrag ur den blogg som Innehavaren drivit under domännamnet och vars innehåll går väl i linje med Innehavarens påstående att den sysslar med sökordsoptimering. Det kan också noteras att det omtvistade domännamnet registrerades före Sökandens registrering av <friskfaktorer.com>.

Innehavaren har bestritt att dess registrering eller användning av det omtvistade domännamnet skett i ond tro.

Tvistlösaren finner att den utredning som lagts fram av Sökanden inte kan anses visa att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

C. Innehavaren har inte någon rätt till eller berättigat intresse till domännamnet

Vid denna bedömning kan i huvudsak samma omständigheter beaktas som när det gäller ond tro. Sökanden har påstått att Innehavaren saknar sådan rätt eller berättigat intresse, medan Innehavaren bestritt detta påstående och tillagt att ”användningen sker inom ramen för en näringsverksamhet med ett berättigat intresse“.

Tvistlösaren finner att den utredning som har lagt fram av Sökanden inte kan anses visa att Innehavaren saknar sådan rätt eller berättigat intresse som åsyftas i Registreringsvillkoren.

D. Slutsatser

Vid de bedömningar som har gjorts under B. och C. ska Sökandens begäran om överföring av domännamnet lämnas utan bifall.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <friskfaktorer.se> till Sökanden lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Sökanden innehar en registrering av företagsnamnet ”Friskfaktorer, Stockholm”. Skyddet enligt denna registrering får anses gälla namnet i den form som det registrerats medan dess enskilda delar saknar särskiljningsförmåga och därför saknar självständigt skydd i enlighet med 5 § lagen (SFS 2018:1653) om företagsnamn. Likhetsbedömningen mellan domännamnet och näringskännetecknet ska enligt Tvistlösarens mening i första hand ske genom en språklig jämförelse och han har då funnit att likhet föreligger i Registreringsvillkorens mening. Däremot har Tvistlösaren funnit att den utredning som lagts fram av Sökanden inte kan anses visa att domännamnet registrerats eller använts i ond tro och inte heller att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet. Ansökan om överföring av domännamnet har därför lämnats utan bifall.

Henry Olsson
Datum: 21 april 2021