WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0060

1. Sökande

Sökanden är Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är R.S.N., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <narf.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 18 december 2020. Ett svar lämnades in den 15 januari 2021.

Sökanden utsåg Henry Olsson, Innehavaren Johan Sjöbeck och WIPO Center utsåg Per Carlson som Tvistlösare i detta ärende den 21 januari 2021. Var och en av tvistlösarna har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att villkoren i paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett kommunalförbund som bildades 1997 och som bedriver bl.a. räddningstjänst och förebyggande brandskyddsarbete i Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Färgelanda kommuner.

Innehavaren är sedan den 5 april 2004 registrerad innehavare av det omtvistade domännamnet <narf.se>. Domänet visar en inaktiv sida.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <narf.se> ska överföras till förbundet.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har gjort gällande att domännamnet <narf.se> liknar förbundets kännetecken NÄRF samt att domännamnet har registrerats i ond tro och att innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet.

I fråga om sitt kännetecken NÄRF har Sökanden anfört i huvudsak följande:

”Vi är en myndighet som bedriver räddningstjänst och förebyggande brandskyddsarbete i våra fyra medlemskommuner med närmare 116 000 invånare – Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Färgelanda – samt även sotning i två av dessa kommuner. Det är en väletablerad verksamhet som direkt vänder sig ut mot allmänheten/invånarna eftersom det ingår i vårt uppdrag enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Vi har även mycket kontakt och nära samarbete med andra myndigheter och aktörer inom samhällsviktig verksamhet.

Vår förkortning NÄRF är ett namn som används flitigt både internt i organisationen och externt bland allmänheten i vårt område samt bland våra samarbetspartners som exempelvis kommuner, andra regionala och nationella räddningstjänster samt andra myndigheter såsom länsstyrelsen i Västra Götalands län, NU-sjukvården/Västra Götalandsregionen, polisen med flera.

Under 2020 har ett omfattande varumärkesarbete resulterat i att vi behöver förtydliga och förstärka vår identitet. I detta arbete har en uppdatering av vår grafiska profil ingått och för närvarande pågår ett arbete med att bygga en helt ny webbplats. Den nya webbplatsen avses att lanseras under våren 2021. Enligt vårt varumärkesarbete är en förutsättning för lansering att vi kan använda <narf.se> som adress för den nya webbplatsen.

Vår nuvarande webbplats har under många år legat under domännamnet <brand112.se>. Det är nu hög tid, och högst angeläget, att byta till <narf.se> eftersom vi anser att domännamnet <narf.se> direkt speglar vårt namn och identitet. Det bör nämnas att de flesta andra räddningstjänster bygger sina hemsidenamn på samma sätt – med sina förkortningar. Det är alltså naturligt att även vi bygger det på det sättet. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund äger idag de näraliggande domänerna <närf.se>, <narf.nu>, <närf.nu> samt <narf112.se>. Av dessa pekar samtliga förutom <narf112.se> mot vår webbplats <brand112.se>.

Ytterligare en omständighet som vi anser stärker vår sak är att vi under 2020 har börjat arbeta mer aktivt med utåtriktad information via bland annat sociala medier. Under de senaste nio månaderna har vi fördubblat antalet följare på vår Facebook-sida Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Vår hashtag är #NÄRF. Målsättningen är en fortsatt ökning av antalet följare för att nå ut ännu bredare med samhällsviktig information till våra medborgare, både via Facebook och liknande forum. Vår förkortning NÄRF är i dessa sammanhang enkelt och naturligt att kommunicera.

Vi har nyligen (den 8 december 2020) till Patent- och registreringsverket skickat in en ansökan om registrering av ett varumärke i figur, innehållande texten Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund skriven i versaler.”

B. Innehavaren

Innehavaren har bestritt att domännamnet har registrerats i ond tro och att innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet. Innehavaren har inte yttrat över vare sig om Sökandens kännetecken NÄRF har rättsgrund i Sverige eller om domännamnet <narf.se> liknar detta kännetecken.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn ska enligt 7.2 i Registreringsvillkoren överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om (1) domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varu- eller näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt, (2) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och (3) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

En första förutsättning för att bifall till Sökandens yrkande om överföring av domännamnet är alltså att Sökandens kännetecken NÄRF har rättsgrund i Sverige. Sökanden har, som det får förstås, gjort gällande att NÄRF inarbetats som kännetecken för den verksamhet som förbundet bedriver i form av bl.a. räddningstjänst och förebyggande brandskyddsarbete, i vart fall lokalt i Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Färgelanda kommuner.

Sökanden har därvid, som ovan redovisats, anfört att NÄRF är ett namn som använts flitigt, såväl bland allmänheten i förbundets område som bland förbundets samarbetspartners på kommunal, regional och nationell nivå. Sökanden har emellertid inte åberopat någon utredning som visar att NÄRF kommit att uppfattas som ett kännetecken för förbudets verksamhet. Sökanden har därmed inte visat att förbundet har en sådan rätt som avses i Registreringsvillkoren.

Redan på grund av det anförda saknas förutsättningar att bifalla Sökandens yrkande om överföring.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <narf.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Ansökan med yrkande om överföring av domännamnet <narf.se> har lämnats utan bifall redan på den grunden att Sökanden inte visat en sådan rätt till ett kännetecken (NÄRF) som avses i 7.2.1 i Registreringsvillkoren.

Per Carlson
Ordförande

Henry Olsson

Johan Sjöbeck
Datum: 12 februari 2021