WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0051

1. Sökande

Sökanden är Metrima International AB, Sverige, företrädd internt.

2. Innehavare

Innehavaren är M2 Gävle Centrum AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <metrima.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se

("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i.

Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 17 november 2020. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 22 december 2020.

WIPO Center utsåg Tomas Norström som ensam Tvistlösare i detta ärende den 28 december, 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden - som har organisationsnummer 556403-0426 - innehar sedan den 23 augusti 2011 företagsnamnet Metrima International AB.

Domännamnet <metrima.se> registrerades den 21 augusti 2004. Som innehavare registrerades bolaget Metrima AB med organisationsnummer 556578-7008. Bolaget ändrade därefter sitt företagsnamn till M2 Gävle Centrum AB.

5. Yrkanden

Sökanden har, inom ramen för ett alternativt tvistlösningsförfarande, yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte svarat på ansökan.

6. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn får - enligt registreringsvillkoren för toppdomänen .se - föras över till den som begärt tvistlösningen om domännamnet är identiskt med eller liknar ett näringskännetecken (företagsnamn) som Sökanden ha rätt till. Vidare är det en förutsättning för överföring att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Den rättighet som Sökanden åberopar måste finnas vid tiden för ansökan om tvistlösning. Den behöver dock nödvändigtvis inte ha förelegat vid tiden för domännamnets registrering.

Vid bedömningen av om ett domännamn liknar t.ex. ett företagsnamn tas särskild hänsyn till de dominerande elementen i namnen. Kännetecken som exv. AB/AktieboIag, International och .se bortses vanligen ifrån. Mot den bakgrunden finner Tvistlösaren att domännamnet är identiskt med Sökandens företagsnamn.

Frågan blir då om övriga förutsättningar för överföring - i detta fall användning i ond tro och avsaknad av berättigat intresse till domännamnet - är för handen. I detta hänseende konstaterar Tvistlösaren att parterna i juni 2009 träffade ett avtal med innebörd att företagsnamnet Metrima skulle tillhöra Sökanden då med företagsnamnet Metrima Energi AB. Enligt vad Sökanden obestritt angett har domännamnsinnehavaren inte medverkat till att domännamnet kunnat överföras till Sökanden. Domännamnsinnehavaren har i stället, enligt vad Sökanden uppgett, vid flera tillfällen vägrat att skriva under nödvändiga handlingar för överföring av namnet till Sökanden. Med hänsyn til vad nu sagts och i avsaknad av andra uppgifter från domännamnsinnehavaren får användningen av domännamnet anses ske i ond tro och inget har framkommit om att domännamnsinnehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Domännamnet ska på anförda skäl överföras.

7. Beslut

Tvistlösaren beslutar att överföra domännamnet <metrima.se> till Sökanden.

Tomas Norström
Datum: 29 december 2020