WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0047

1. Sökande

Sökanden är K-Fast Holding AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavare är Omsorg & Behandling 1 AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <kfastigheter.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) har verifierat att Ansökan uppfyllde de formella krav som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 15 oktober 2020. Innehavaren lämnade in ett svar den 19 oktober 2020.

WIPO Center utsåg Per Carlson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 29 oktober, 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

K-Fast Holding AB (Sökanden) är innehavare av EU-varumärket K-FASTIGHETER, som registrerades den 7 mars 2020 (registreringsnummer 018151743) för bl.a. fastighetsförvaltning i klass 36, efter en ansökan som ingavs den 12 november 2019.

Omsorg & Behandling 1 AB (Innehavaren) är innehavare av domännamnet <kfastigheter.se>, registrerat den 18 september 2014.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <kfastigheter.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökandens varumärke K-FASTIGHETER och domännamnet <kfastigheter.se> är språkligt identiska. Den enda skillnaden mellan varumärket och domännamnet är bindestrecket i domännamnet, vilket inte torde ha någon betydelse i sammanhanget. Domännamnet är i allra högsta grad förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärke.

Innehavaren är enligt uppgifter på bolagets webbplats “www.omsorgbehandling.se” ett bemanningsföretag inom vård, omsorg och behandling. Sökanden anser att Innehavaren inte har en affärsmässig grund för att använda Domännamnet. Domännamnet registrerades den 18 september 2014. Sökandens domännamn <k-fastigheter.se> registrerades den 27 december 2010, och hade således existerat i flera år när Innehavarens domännamn <kfastigheter.se> registrerades.

Sökanden använder sedan 2010 domännamnet <k-fastigheter.se> i sin kommunikation med hyresgäster och andra intressenter. Sökandens hyresgäster och andra intressenters möjlighet att hitta rätt när de vill uppsöka Sökandens webbplats försvåras av existensen av Innehavarens domännamn. Av dessa anledningar stör Innehavarens domännamn Sökandens verksamhet. Sökanden är numera börsnoterat och omtalas i mediala sammanhang. Det kan inte uteslutas att Innehavaren kan komma att utnyttja domännamnet <kfastigheter.se> på ett otillbörligt sätt. Samtliga dessa omständigheter talar för att Innehavaren handlat i ond tro vid registreringen och/eller användningen av domännamnet.

Sökanden bildades år 2010 och började samtidigt använda kännetecknet K-FASTIGHETER. Sökanden registrerade samma år domännamnet <k-fastigheter.se>. Såvitt känt äger Innehavaren inget registrerat varumärke eller annan rättighet som är identiskt med eller liknar domännamnet <kfastigheter.se>. Domännamnet används inte i sin språkliga betydelse. Tvärtom används domännamnet överhuvudtaget inte, Vid besök på webbplatsen den 1 oktober 2020 fanns endast ett felmeddelande med en text om att sidan inte kunde visas och att det inte var möjligt att koppla till servern.

Sökanden kan inte heller se att Innehavarens domännamn har registrerats för att användas i kommersiell verksamhet. Innehavaren har ytterligare ett registrerat domännamn, <omsorgbehandling.se>, och på denna webbplats framgår det att Innehavaren är ett bemanningsföretag inom vård, omsorg och behandling. Innehavaren tycks inte ha någon koppling till fastigheter, varför det är svårt att se att domännamnet <kfastigheter.se> har registrerats för att användas i kommersiell verksamhet. Innehavaren tycks inte heller ha några andra berättigade intressen till domännamnet.

B. Innehavaren

KCB Holding AB äger företagen Omsorg & Behandling 1 AB och KCB Fastigheter AB. KCB Fastigheter AB står för (Kelley Christine Björksved) Fastigheter AB och därav använder Innehavaren domännamnet <kfastigheter.se>. Domännamnet är av stor vikt för Innehavarens fortsatta växande inom fastighetsbranschen.

Domännamnet har inte registrerats eller använts i ond tro. KCB Fastigheter AB har en affärsmässig grund för att använda domännamnet <kfastigheter.se>. KCB Fastigheter AB verkar inom fastighetsbranschen och företagets domännamn är synonymt med företagets grundare och ägare Kelley Björksved via KCB Holding AB.
KCB Fastigheter AB har en affärsmässig grund för att använda domännamnet <kfastigheter.se>. Domännamnet registrerades i samband med start av företaget KCB Fastigheter AB och webbplatsen “www.kfastigheter.se” är en viktig del i Innehavarens fortsatta arbete inom det kommersiella affärsområdet ägande av fastigheter.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn skall enligt 7.2 i Registreringsvillkoren överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om (1) domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varukännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt, (2) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och (3) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Innehavarens domännamn <kfastigheter.se> är nära nog identiskt med Sökandens EU-varumärke
K-FASTIGHETER.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Innehavarens domännamn <kfastigheter.se> registrerades mer än fem år innan Sökanden ingav sin ansökan om registrering av EU-varumärket K-FASTIGHETER. Vad Sökanden anfört om att bolaget redan 2010 började använda kännetecknet K-FASTIGHETER och samma år registrerade domännamnet <k-fastigheter.se> kan inte läggas till grund för slutsatsen att Innehavaren var i ond tro vid sin registrering av domännamnet <kfastigheter.se>. Inte heller medför vad Sökanden anfört om att existensen av domännamnet <kfastigheter.se> stör Sökandens verksamhet att Innehavaren har använt domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Vid den ovan, under punkten B, gjorda bedömningen kan Sökandens yrkande om överföring av domännamnet inte bifallas. Det finns därför inte skäl att också pröva om Innehavaren har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet <kfastigheter.se>.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <kfastigheter.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Domännamnet <kfastigheter.se> har konstaterats vara nära nog identiskt med EU-varumärket K-FASTIGHETER. De omständigheter som Sökanden anfört har emellertid inte kunnat läggas till grund för slutsatsen att Innehavaren låtit registrera domännamnet i ond tro. Inte heller har vad Sökanden anfört medfört att domännamnet använts i ond tro.

Per Carlson
Datum: 25 november 2020