WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0041

1. Sökande

Sökanden är Jim Lindkvist AB, Sverige (”Sökanden”).

2. Innehavare

Innehavaren är Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB (”Innehavaren”) / J.H., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <halkbanabromma.se> och <halkbanatullinge.se> (“Domännamnen”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 28 juli 2020. Innehavaren lämnade inte in något svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens uteblivna svar den 31 augusti 2020.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam tvistlösare i detta ärende den 3 september 2020. Tvistlösaren har lämnat in en ”Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet”, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett svenskt aktiebolag som innehaft de särskilda företagsnamnen Bromma Halkbana och Tullinge Halkbana sedan slutet på 90-talet. Domännamnen registrerades den 11 juni 2019 och omdirigerar till Sökandens hemsida.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnen ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden driver halkbanor i Tullinge och Bromma och har därför registrerat de särskilda företagsnamnen Bromma Halkbana och Tullinge Halkbana. Domännamnen <brommahalkbana.se> och <tullingehalkbana.se> har registrerats för att informera om den nämnda verksamheten.

Motparten Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB bedriver konkurrerande verksamhet i Gillinge som ligger i Vallentuna långt från Tullinge och Bromma. Det finns ingen anledning för motparten att ha Domännamnen registrerade, tvärtom gör Domännamnen intrång i Sökandens rättigheter och är vilseledande trots att advokat påpekat detta.

B. Innehavaren

Innehavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte gjort det.

7. Diskussion och Slutsatser

Av Registreringsvillkoren följer att ett domännamn, på yrkande av den som ansöker om alternativt tvistlösning via Internetstiftelsen i Sverige, ska avregistreras eller överföras till sökanden om följande tre rekvisit är uppfyllda:

i. Sökanden har en rättighet, som har rättsgrund i Sverige, med vilken domännamnet ifråga är identiskt eller liknar;

ii. Domännamnet ifråga har registrerats eller använts i ond tro; och

iii. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har inkommit med ett registreringsbevis från Bolagsverket som visar att Sökanden innehaft de särskilda företagsnamnen Bromma Halkbana och Tullinge Halkbana sedan slutet på 90-talet. Ett företagsnamn är en sådan rättighet, med rättsgrund i Sverige, som kan ligga till grund för en överföring enligt Registreringsvillkoren. Domännamnen liknar Sökandens särskilda företagsnamn.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet anser Tvistlösaren det styrkt att Domännamnen registrerats och använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Omständigheter till stöd för en rätt eller ett berättigat intresse till Domännamnen för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnen ska överföras till Sökanden.

Peter Hedberg
Datum: 15 september 2020