WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0038

1. Sökande

Sökanden är HiQ International AB & HiQ Stockholm AB, Sverige, företrädd av Next Advokater KB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavare är ”Angiven Innehavare”, Kvadrat Stockholm AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <hiqsupport.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 9 juli 2020. Innehavaren lämnade inte in något Svar inom den föreskrivna tiden och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 10 augusti 2020.

Centret fick ett mejl från den Angivna Innehavaren den 8 augusti 2020, där den Angivna Innehavaren bl.a. skrev: ”The domain is not registered by me. It seems that someone has used my name to register a domain that is unknown to me. I expect that the domain will be unregistered or transferred and that my name is removed from this matter:”--

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 17 augusti, 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Enligt ingivna dokument från Bolagsverket är Sökanden innehavare av dels bolagsnamnet HiQ International AB, som registrerats år 1998, dels också bolagsnamnet HiQ Stockholm AB, som registrerats år 2006. Ingivna dokument visar också att Sökanden är innehavare av ett antal olika ord- eller figurmärken som innehåller ordet HiQ i olika utföranden. Det tidigaste av dessa märken synes ha registrerats år 1996, HIQ reg. nr. 308399.

Det omtvistade domännamnet registrerades i juni 2020.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna för Påskyndat Förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <hiqsupport.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har gett in en omfattande dokumentation till stöd för sitt yrkande om överföring av domännamnet till Sökanden. Denne har särskilt framhållit bl.a. att den huvudsakliga delen av domännamnet utgörs av Sökandens företagsnamn och varumärke HIQ och att tillägget av ordet ”support” gjorts för att ge intryck av att domänen tillhör sökandeföretagens supportavdelning. Enligt Sökanden har domännamnet registrerats för att utnyttja Sökanden genom att ange denne som avsändare vid beställning av dyra varor för att på så sätt få varorna till sin egen adress samtidigt som fakturor skickats till Sökanden.

B. Innehavaren

Innehavaren har som nyss har nämnts inte kommit in med något svar på Ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

I ärendet har vissa uppgifter lagts fram som kan tyda på att den person som angetts som den Angivna Innehavaren inte i verkligheten har ansökt om registrering av det omtvistade domännamnet och/eller utnyttjat detta för olika ändamål. Den Angivna Innehavaren är emellertid den person som är registrerad som Innehavare av domännamnet och mot vilken alltså beslutet ska riktas och verkställas. De omständigheter som har lagts fram om vad någon annan person kan ha gjort med avseende på domännamnet är inte sådana som ska bedömas inom ramen för ett administrativt tvistlösningsförfarande utan ska lösas i annan ordning. Mot denna bakgrund har Tvistlösaren beslutat att på vanligt sätt göra en bedömning i sak av yrkandet i ärendet.

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har anfört och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

B. Domännamnet har registrerats och använts i ond tro

C. Innehavaren har inte någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Vid denna bedömning ska Sökandens yrkande om överföring av domännamnet till denne bifallas.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <hiqsupport.se> ska överföras till Sökanden.

Henry Olsson
Datum: 27 augusti 2020