WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0031

1. Sö-kande

Sökanden är Esco Marginalen AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är P.G., Kina.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen

<marginaln.se>
<margialen.se>
<marginaen.se>
<marginale.se>
<marinalen.se> (”Domännamnen”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 5 juni 2020. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 6 juli 2020.

WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 8 juli 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är en bank och är innehavare av Europeiska Union (”EU”) varumärket MARGINALEN registrerat i EU som ordmärke (registreringsnummer 000844290, registrerat den 30 oktober 2002) och som figurmärke (registreringsnummer 009333071, registrerat den 1 mars 2011 samt 009333063, registrerat den 12 januari 2011).

Domännamnen registrerades följande datum.

<marginaln.se> - 7 mars 2020
<margialen.se> - 6 mars 2020
<marginaen.se> - 7 mars 2020
<marginale.se> - 7 mars 2020
<marinalen.se>- 6 mars 2020

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att de omtvistade Domännamnen ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Sökanden innehar EU-varumärket MARGINALEN. Sökanden och dess dotterbolag har registrerat varumärket MARGINALEN som domännamn under flertalet toppdomäner runtom i världen, inklusive <marginalen.se> (registrerad år 1995) som denne använder som sin huvudsakliga hemsida.

Domännamnen är förväxlingsbara med Sökandens registrerade varumärke MARGINALEN, då de består av uppenbara felstavningar av varumärket. Det framstår som uppenbart att syftet med Domännamnen är att Internetanvändare ska göra en felstavning av Sökandens egen domän <marginalen.se>, varpå de istället hamnar på någon av Innehavarens domännamn och tillhörande hemsidor.

Domännamnen registrerades i mars 2020, vilket är 18 år efter det att ordvarumärket MARGINALEN registrerades i EU. Registreringsdatumen är dessutom cirka 23 år efter det att Sökanden registrerade domännamnet <marginalen.se>. Det måste därför anses som mycket osannolikt att Innehavaren inte kände till Sökandens varumärke vid registreringstillfället.

Domännamnen pekar för tillfället till parkerade hemsidor innehållandes sponsrade länkar, varav flertalet bl.a. består av länkar som leder till hemsidor som drivs av konkurrenter till Sökanden.

Sökanden kan inte finna några omständigheter som indikerar att Innehavaren har ett berättigat intresse i domännamnen.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnen är identiskt med eller liknar ett varumärke, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har visat rätt.

B. Sökanden har gjort sannolikt att Domännamnen har registrerats i ond tro.

C. Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnen för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnen <marginaln.se>, <margialen.se>, <marginaen.se>, <marginale.se> och <marinalen.se> ska överföras till Sökanden.

Jonas Gulliksson
Datum: 18 juli 2020