WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0021

1. Sökande

Sökanden är Suprasys AB, Sverige företrädd av Forefront Consulting Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är J.L., Danmark.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <suprasys.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 3 april 2020. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 4 maj 2020.

WIPO Center utsåg Tomas Norström som ensam Tvistlösare i detta ärende den 6 maj 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden registrerade den 22 maj 2014 företagsnamnet ”Suprasys AB”.

Domännamnet <suprasys.se> registrerades den 10 november 2014 med J.L. som Innehavare.

5. Yrkanden

Sökanden har, inom ramen för en ansökan om ett alternativt tvistlösningsförfarande, yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte svarat på ansökan.

6. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn får – enligt registreringsvillkoren för toppdomänen .se – föras över till den som begärt tvistlösningen om domännamnet är identiskt med bl.a. ett näringskännetecken (företagsnamn) som Sökanden har rätt till. Vidare är det en förutsättning för överföring att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och Innehavaren inte har något rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Tvistlösaren konstaterar att domännamnet är identiskt med Sökandens företagsnamn. Enligt vad Sökanden uppgett registrerade Innehavaren domännamnet för Sökandens räkning men har därefter inte gått att nå för en överföring av namnet till Sökanden. I avsaknad av andra uppgifter får registreringen av namnet därmed anses ha gjorts i ond tro och inget har framkommit om att Innehavaren skulle ha någon rätt till namnet. Förutsättningar finns således för att överföra domännamnet till Sökanden.

7. Beslut

Tvistlösaren beslutar att överföra domännamnet <suprasys.se> till Sökanden.

Tomas Norström
Datum: 7 maj 2020