WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0015

1. Sökande

Sökanden är Active Power Sweden AB,Sverige, företrädd av J.H., Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är B.A. Sverige,företrädd av M.S., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <active-power.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 27 mars 2020. Innehavaren lämnade icke in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den april 27 2020.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 29 april 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Av handlingarna i ärendet framgår att bolaget Active Power Sweden AB med organisationsnummer 559095-3781 (”Sökanden”) registrerades den 2 januari år 2017. Sökanden skall äga och förvalta licensrättigheter inom värmesystem samt därmed förenlig verksamhet. Det omtvistade domännamnet <active-power.se> registrerades av Innehavaren den 14 mars år 2017. Domännamnet resulterar till en inaktiv sida som innehåller ett privat telefonnummer till Innehavaren.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna för påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <active-power.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har anfört att domännamnet <active-power.se> liknar Sökandens företagsnamn Active Power Sweden AB. Innehavaren arbetade som VD för bolaget vid tidpunkten för registreringen av domännamnet <active-power.se>. Förvisso har Innehavaren uppgett sina privata kontaktuppgifter i WhoIs-databasen i samband med registreringen av domännamnet men det är Sökanden som betalat samtliga avgifter för domännamnet samt använt det som officiellt domännamn. Domännamnet <active-power.se> har således enbart använts för Sökandens bolag och Innehavaren har icke betalat något för domännamnet privat. När Innehavaren avgick som VD vägrade denne att medverka till att överlåta domännamnet till Sökanden. Istället har Innehavaren, för att vilseleda Sökandens kunder och leverantörer, skapat en hemsida med sitt personliga telefonnummer i kombination med Sökandens företagsnamn Active Power Sweden AB. Genom att kapa bolagets e-postadress kan Innehavaren utge sig för att representera Sökanden. Vidare kan förfarandet leda till att Sökanden missar e-post från tredje parter. Innehavaren har inget syfte att behålla domännamnet <active-power.se> förutom att försvåra för Sökanden och dennes verksamhet.

B. Innehavaren

Innehavaren har icke besvarat Sökandens ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Efter genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden åberopat och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det omtvistade domännamnet <active-power.se> liknar Sökandens företagsnamn Active Power Sweden AB.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har gjort gällande att Innehavaren var VD för bolaget vid tidpunkten för registreringen av domännamnet <active-power.se>. Mot bakgrund av ovan nämna omständigheter kan det icke anses visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro. Däremot visar utredningen att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet skett i ond tro.

C. Innehavaren icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Mot bakgrund av vad Sökanden obestritt har anfört i ärendet, finner Tvistlösaren att det icke framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <active-power.se>.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <active-power.se> ska överföras till Sökanden, Active Power Sweden AB.

Johan Sjöbeck
Datum: 6 maj 2020