WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0008

1. Sökande

Sökanden är L.M.,Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är P. W., Kina.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <linamattebo.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 10 februari 2020. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 19 mars 2020.

WIPO Center utsåg Tomas Norström som ensam Tvistlösare i detta ärende den 24 mars 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

L. M. var under tiden den 17 mars 2013 till den 17 april 2018 registrerad som innehavare till domännamnet <linamattebo.se>.

P. W. registrerade den 3 juli 2018 domännamnet.

L. M. inledde därefter ett alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet.

5. Yrkanden

L. M. har yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte svarat på ansökan.

6. Sökanden har anfört

Domännamnet <linamattebo.se> är identiskt med Sökandens personnamn. Sökanden har vidare uppgett att hon sedan 2010 använt personnamnet i sin verksamhet som journalist och författare.

Domännamnet – som för närvarande hänvisar till en webbshop – innehas av en person som är baserad i Kina. Den personen är, enligt uppgifter, innehavare av flera än 100 domännamn.

Det har inte gått att få kontakt med Innehavaren, trots att försök till detta gjorts.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett registrerat domännamn får – enligt de registreringsvillkor som gäller för toppdomänen .se – föras över till den som begärt ett tvistlösningsförfarande. Förutsättningarna för detta är att domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett efternamn till vilket sökanden kan visa rätt, att domännamnet registrerats eller använts i ond tro och att innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller något berättigat intresse till namnet (p. 7.2 i villkoren). Samtliga förutsättningar måste föreligga för att ansökan ska kunna bifallas.

Enligt Tvistlösaren är domännamnet <linamattebo.se>. så likt det efternamn som L. M. bär att, det kan ligga till grund för en överföring av domännamnet.

Vad som framkommit i ärendet om Innehavarens verksamhet och de misslyckade försöken att få kontakt med denne får anses ge vid handen att registreringen och användningen av domännamnet gjorts i ond tro.

Innehavaren har inte tillfört ärendet några som helst uppgifter om att Innehavaren har någon rätt till det efternamn som ingår i domännamnet.

Vad nu sagts innebär att förutsättningar finns för att överföra domännamnet till Sökanden.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <linamattebo.se> ska överföras till Sökanden.

Tomas Norström
Datum: 26 mars 2020