WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2019-0038

1. Sökande

Sökanden är String Furniture AB, Sverige, företrädd av Zacco Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är P. E., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <stringfurniture.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som finns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 10 oktober 2019. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 11 november 2019.

WIPO Center utsåg Gunnar Karnell som ensam Tvistlösare i detta ärende den 19 november 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Innehavarens domännamn <stringfurniture.se> registrerades den 24 februari 2018.

Sökandens den 28 december 2004 registrerade näringskännetecken är String Furniture AB. Dess varukännetecken STRING, förvärvat från en dess tidigare innehavare String Design AB, är bl. a. registrerat som ordmärke under registreringsnummer EUTM 007296379 den 12 maj 2009 (Nice klass 20; senioritet för Sverige från 25 mars 1953). Varje slags här nämnt kännetecken samt String såsom titel för produkter, vilka utgör Sökandens upphovsrättsligt skyddade verk, anförs av Sökanden som rättsgrunder för dess yrkande i detta ärende.

5. Yrkande

Sökanden yrkar att domännamnet <stringfurniture.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökandens företagsnamn (näringskännetecken) och dess varukännetecken STRING, under vilka företaget driver kommersiell verksamhet, är välkända inom möbel- och designbranscherna såväl i Sverige som utomlands. Sökandens produkt med titeln ”Stringhyllan” har i skilda instanser bedömts som upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst (Högsta Domstolen - NJA 1962:97, Svensk Forms Opinionsnämnd etc.). Den har sålts och säljs i betydande omfattning såväl i Sverige som internationellt.

Sökanden, som sedan tidigare hade toppdomänen <stringfurniture.com>, fann sommaren 2019 att domännamnet <stringfurniture.se> var registrerat av företaget Domain Brokers Sweden AB, här DB, vilket lagt ut detta domännamn till försäljning. I varningsbrev till DB den 27 juni 2019 erinrade Sökanden bl. a. om sina exklusiva rättigheter till näringskännetecknet String Furniture AB och varukännetecknet STRING samt påkallade bekräftelse om överföring till Sökanden av domännamnet <stringfurniture.se>. Sökanden framhöll särskilt att mottagarens av brevet registrering av domännamnet, såsom identiskt med Sökandens näringskännetecken och förväxlingsbart med dess notoriskt välkända varukännetecken STRING, utgjorde en otillåten ”s.k. ond tros-registrering”. Brevet, liksom ett påminnelsebrev den 9 juli 2019, blev obesvarat.

Domännamnet <stringfurniture.se> överfördes från DB direkt efter varningsbrevet till nuvarande Innehavaren (som befanns vara en privatperson med telefonanknytning till ett ”behandlingshem” i Sydsverige), tydligen för att undvika Sökandens anspråk beträffande domännamnet. Innehavaren har länkat domännamnet till Sökandens websida ”www.stringfurniture.com”, uppenbarligen efter att ha tagit över domännamnet med kännedom om Sökandens rättigheter, utan eget legitimt intresse och i syfte att hindra Sökanden från att för sig registrera detta domännamn. Länkningen tyder på att Innehavaren inte har någon egen faktisk användning av domännamnet <stringfurniture.se>. Omsättningskretsen kan förledas att tro att det finns en kommersiell förbindelse mellan detta domännamn och Sökanden. Innehavaren har inte erhållit något tillstånd eller medgivande av Sökanden att använda Sökandens närings- eller varukännetecken eller produkttiteln STRING för något som därmed kan förväxlas i ett domännamn.

Här sammanfattat har Sökanden, till stöd för sitt yrkande om överföring av domännamnet <stringfurniture.se> till sig, anfört sina ovan under 4. nämnda närings- och varukänneteckensregistreringar samt ordet STRING (begagnat som produkttitel) såsom sina rättsgrunder i Sverige, alla sedan lång tid föregripande domännamnsregistreringen, ävensom att Innehavarens befattning med domännamnet har skett i ond tro utan vare sig rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

B. Innehavaren

Sökandens ansökan har inte besvarats av Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet <stringfurniture.se>är identiskt med eller liknar rättigheter vilka har rättsgrund i Sverige och till vilka Sökanden har kunnat visa rätt.

Tvistlösaren finner att förekomsten av ordelementet furniture i domännamnet inte förringar någon till ordelementet string i domännamnet knuten förväxlingsrisk eller skapar en här beaktansvärd olikhet mellan domännamnet <stringfurniture.se> och de rättigheter med rättsgrund i Sverige som Sökanden har åberopat sig på. Ordelementet furniture ger uttryck åt en domännamnets, för Innehavaren oberättigad, anknytning till Sökandens verksamheters art och produkter i dess legitima bruk av sina här aktuella, rättsgrundande STRING-kännetecken och produkttitel STRING.

B. Mot bakgrund av vad som har visats i ärendet anser Tvistlösaren att domännamnet <stringfurniture.se> har registrerats eller använts i ond tro.

C. I beaktande av vad Sökanden obestritt har anfört beträffande omständigheterna kring Innehavarens registrering och användning av domännamnet <stringfurniture.se> finner Tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <stringfurniture.se>.

8. Beslut

Domännamnet <stringfurniture.se> ska överföras till Sökanden.

Gunnar Karnell
27 november 2019