WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2019-0022

1. Sökande

Sökanden är Svenska Brandsäkerhetsföretag SVEBRA, Sverige, företrädd av Wistrand Advokatbyrå, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Västmanlands Brandservice AB, J. E., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <brandfarligaarbeten.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 20 juni 2019. Innehavaren lämnade inte in något Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 23 juli 2019.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 30 juli 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden har anfört att den är en branschorganisation för företag som arbetar med brand- och skyddsmaterial samt med utbildnings- och konsultverksamhet inom brand- och utrymningssäkerhet. Domännamnsinnehavaren, som är medlem hos Sökanden, är ett konsult- och serviceföretag inom området brand- och utrymningssäkerhet och erbjuder bland annat utbildningar inom brandsäkerhet. Enligt Sökandens uppgifter beslutade dess styrelse den 4 juni 2018 att erbjuda sina medlemsföretag en utbildning under namnet „Brandfarliga arbeten“ och gav en av sina styrelseledamöter, J.E., i uppdrag att „reservera“ domännamnet. Enligt Sökanden registrerade emellertid J.E. domännamnet i den nuvarande Innehavarens namn och angav sig själv som kontaktperson; Sökanden har vidare anfört att J.E. vid tillfället var vice VD hos domännamnsinnehavaren och operativt ansvarig för denna.

Av handlingarna i ärendet framgår att Sökanden den 5 april 2019 ansökte om en svensk registrering av figurmärket „Brandfarliga Arbeten“, vilken registrering beviljades den 31 maj 2019. Sökaden har uppgett att den också har ansökt om registrering av ett ordmärke innehållande samma ord.

Av ingivna handlingar framgår att domännamnet registrerades den 12 juli 2018.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna för påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <brandfarligaarbeten.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har anfört att domännamnet är identiskt med eller liknar Sökandens i Sverige registrerade rättigheter, att domännamnet har registrerats i ond tro samt att domännamnsinnehavaren saknar berättigat intresse till domännamnet. I sin argumentering har Sökanden anfört att „Domännamnsinnehavaren agerar i ond tro vid användning av domännamnet“. Sökanden har också anfört att „Domännamnsinnehavaren använder även hemsidan för att bland annat erbjuda utbildningen Heta Arbeten, vilken är direkt konkurrerande med SVEBRA:s utbildning Brandfarliga Arbeten“. Sökanden har gett in en omfattande dokumentation till stöd för sina påståenden och sitt yrkande om överföring av domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har som nyss har nämnts inte kommit in med något svar på Ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har åberopat och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

B. Domännamnet har registrerats i ond tro

Som nyss nämnts registrerades domännamnet den 12 juli 2018 medan ansökan om registrering av Sökandens varumärke gavs in den 5 april 2019 med påföljande registrering den 31 maj 2019. Av det utdrag av protokollet från det styrelsemöte där J.E. fick i uppdrag att sköta registreringen av domännamnet framgår inte att någon diskussion då ägt rum också om registering av varumärket. Mot bakgrund av dessa omständigheter kan det inte anses visat att Innehavaren har registrerat domännamnet i ond tro i Registeringsvillkorens mening. Däremot är det utrett att användningen av domännamnet har skett i ond tro.

C. Innehavaren har inte någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <brandfarligaarbeten.se> ska överföras till Sökanden Svenska Brandsäkerhetsföretag, SVEBRA.

Henry Olsson
Datum: 31 juli 2019