WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0017

1. Sökande

Sökanden är Boxning SvE, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Team-Mate Holding Limited, P. P., Cypern, företrädd av Juristfirman R. V. J AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <boxning.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 26 april 2019. Innehavaren lämnade in ett Svar den 26 maj 2019.

WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 7 juni 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökandenär en enskild näringsidkare och innehar sedan den 26 mars år 2019 det särskilt registrerade företagsnamnet (tidigare kallat bifirma) Boxning SvE. Under detta namn bedriver Sökanden verksamhet som avser sportresor och webbutveckling med syfte att främja boxningssverige.

Innehavaren av domännamnet <boxning.se> är Team-Mate Holding Limited, P. P., Cypern.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 21 september 2004.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <boxning.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har enskild näringsverksamhet vid namn Z Gym och har till denna registrerat ett särskilt företagsnamn. Sedan 26 mars 2019 har Sökanden bedrivit aktiv verksamhet under det särskilt registrerade företagsnamnet Boxning SvE. Verksamheten avser sportresor och webbutveckling för att främja boxningssverige. Det omstridda domännamnet <boxning.se> är mer eller mindre identiskt med Sökandens särskilt registrerade företagsnamn.

Innehavarens registrering och användning av <boxning.se> har gjorts i ond tro, eftersom det är till salu.

Innehavaren av det omtvistade domännamnet har inte någon rätt eller berättigat intresse till domänen då den är till salu och har varit det i många år. Det finns därmed inget intresse utöver ekonomisk vinst vid försäljning.

B. Innehavaren

Innehavaren har innehaft domännamnet <boxning.se> i sin företagsgrupp i över 15 år. På sajten <boxning.se> driver Innehavaren framgångsrikt en länkportal där besökare kan klicka sig vidare till andra hemsidor.

Innehavaren medger att domännamnet <boxning.se> är till salu och menar att det inte är ovanligt att en verksamhet, eller en del av en verksamhet, är till salu eftersom syftet med en verksamhet är att generera vinst.

Anledningen till att verksamheten som avser <boxning.se> har stått till salu en längre tid är att Innehavaren till domännamnet inte har accepterat de eventuella bud som inkommit.

Ordet ”boxning” är ett generiskt ord och det kan inte få namnskydd i sig självt, varken som företagsnamn eller som varumärke.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .seska en domän överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarande om

(1) Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett varukännetecken, näringskännetecken eller ett släktnamn som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt, och

(2) Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

(3) Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna nå framgång i sin talan

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Vid jämförelsen mellan domännamnet och den rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på beaktas den språkliga likheten mellan domännamnet och Sökandens rättighet framförallt.

Sökandens särskilda företagsnamn är Boxning SvE. Den relevanta delen i det omtvistade domännamnet är <boxning>, eftersom den nationella toppdomänen .se enligt praxis inte har betydelse vid bedömningen av identitet eller likhet med en sökandens namnrättighet.

Begreppen <boxning> och Boxning SvE är inte identiska med varandra. Angående namnens likhet så består domännamnet endast av ordet ”boxning”. I Sökandens särskilt registrerade företagsnamn är det ordet ”boxning” som är det klart dominerande inslaget.

Boxning SvE har blivit registrerat som ett särskilt registrerat företagsnamn, vilket framgår av bifogat registreringsbevis från Bolagsverket. Domännamnet liknar således ett näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige.

Innehavaren har anfört att ordet ”boxning” är ett generiskt ord som inte kan få något namnskydd i sig självt. Tvistlösaren delar uppfattningen om att boxning är ett generiskt ord eller i hög grad deskriptivt i boxningsrelaterade sammanhang och som utgångsläge bör därför ensamrätt för ordet ”boxning” för en boxningsrelaterad verksamhet inte kunna erhållas. I det aktuella fallet har dock Bolagsverket godkänt registrering av Boxning SvE som ett särskilt registrerat företagsnamn och det ligger inte inom ramen för Tvistlösarens prövning att bedöma det beslutet. Sökanden har mot bakgrund av detta en rättighet med rättsgrund i Sverige.

Domännamnet liknar således Sökandens särskilt registrerade företagsnamn, och Sökanden uppfyller det första villkoret.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro, görs en helhetsbedömning av alla i ärendet relevanta omständigheter.

Det framgår av den bifogade bevisningen från Sökanden i ärendet att Sökanden fått namnet Boxning SvE registrerat som ett särskilt registrerat företagsnamn den 26 mars 2019.

Innehavaren medger att domänen <boxning.se> ligger ute för försäljning, och att den gjort det under en längre tid. Av bevisningen från Sökanden framgår att utgångspriset är 2 500 euro.

Att Innehavaren har registrerat ett domännamn för att sedan sälja det och eventuellt göra vinst, är inte i sig själv tillräckligt för att slå fast att Innehavaren registrerat eller använt domänen i ond tro. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan dock ett försäljningserbjudande vara en omständighet som talar för ond tro.

Det omtvistade Domännamnet som är föremål för prövning registrerades dock för snart 15 år sedan, dvs. nästan 15 år före det att Sökanden fick sitt särskilda företagsnamn registrerat hos Bolagsverket. Innehavaren har således inte varit i ond tro vid registreringstillfället. Sökanden har heller inte ifrågasatt omständigheten att Innehavaren har innehaft domännamnet i sin företagsgrupp i 15 år, och det finns ingen anledning för Tvistlösaren att ifrågasätta den omständigheten. Innehavarens hemsida riktar sig inte heller mot Sökanden och domännamnet är ett beskrivande ord som pekar mot en webbplats med länkar i förhållande till det ordet.

Mot denna bakgrund och mot bakgrund av att det inte finns några indikationer på att Innehavaren på något vis försöker att otillbörligt utnyttja Sökandens rättighet kan den omständigheten att det omtvistade domännamnet är till salu för 2 500 euro inte i sig anses visa att domännamnet används i ond tro. Tvistlösaren noterar även att det framgår av den ingivna bevisningen att det omtvistade domännamnet var till salu redan innan Sökandens rättighet registrerades.

Det andra villkoret är därför inte uppfyllt.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Med anledning av det ovan anförda, saknas det anledning för Tvistlösaren att ta ställning till om Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att ansökan om överföring av domännamnet <boxning.se> till Sökanden ska lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Baserat på de omständigheter som framkommit i ärendet har Tvistlösaren kommit fram till att det omtvistade domännamnet liknar det av Sökanden åberopade särskilda företagsnamnet. Däremot så finner inte Tvistlösaren att Innehavaren har registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro eftersom Innehavaren bl.a. har innehaft domännamnet i ca 15 år före det att Sökanden fick sitt särskilt registrerade företagsnamn registrerat.

Jonas Gulliksson
Datum: Den 26 juni 2019