WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0015

1. Sökande

Sökanden är Langeler & Co. AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är F. B., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <mamabear.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 2 april 2019. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 3 maj 2019.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 7 maj 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, Langeler & Co. AB, har den 28 mars 2019 ansökt om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnet <mamabear.se> hos WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”). Ansökan har kommunicerats med Innehavaren via e-mail och via bud/DHL. Innehavaren har inte besvarat Ansökan och budet via DHL kunde inte levereras till Innehavaren.

Den 1 april 2019 fick Sökanden bekräftelse på att Ansökan uppfyllde de formella kraven. Samtidigt gavs Sökanden en möjlighet att senast den 6 april 2019 komplettera Ansökan. Samma dag meddelade Sökanden att man inte avsåg att inkomma med någon komplettering.

Sökandens verksamhet avser bl.a. att bedriva café-verksamhet och försäljning av bröd, bakverk och enklare luncher under den registrerade bifirman Mama Bear, registrerad den 13 april 2018. Det omtvistade domännamnet, som inte användes vid tiden för Ansökan, registrerades den 7 april 2016.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <mamabear.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Till stöd för sin Ansökan har Sökanden åberopat bifirman Mama Bear, registrerad den 13 april 2018 samt ett figurvarumärke, under nr 548387, registrerat den 9 oktober 2018. Varumärket avser en björnfigur med benämningen Mama Bear till höger.

Vidare anför Sökanden att Innehavaren inte använder domännamnet utan synes ”sitta” på domänen enbart för att kunna sälja den till Sökanden när de verkligen vill ha den.

Sökanden har, utan framgång, försökt komma i kontakt med Innehavaren via registraren.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande och underrättelsen med bud via DHL har inte kunnat levereras.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken;
b) ett näringskännetecken;
c) ett släktnamn;
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden);
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk;
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100);
g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006;
h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008;
i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007; eller
j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och.

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av den registrerade bifirman Mama Bear, som är identiskt med det omtvistade domännamnet <mamabear.se>. Vidare är Sökanden även innehavare av ett figurmärke där den med det omtvistade domännamnet identiska benämningen Mama Bear ingår. Det första rekvisitet i paragraf 7.2 Registreringsvillkoren är därmed uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det är Sökanden som har att visa att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet <mamabear.se> i ond tro.

Det omtvistade domännamnet <mamabear.se> bygger på benämningen ”Mama Bear” (på svenska Mamma Björn) som i sig inte är beskrivande men heller inte särskilt unikt. Innehavaren registrerade domännamnet 2 år innan Sökanden registrerade den åberopade bifirman respektive varumärke och detta även innan Sökanden registrerade sitt företag. Det är därför inte troligt att Innehavaren registrerat domännamnet i ond tro. Sökanden har inte heller visat eller på annat sätt argumenterat för att Innehavaren registrerat domännamnet i ond tro.

Vare sig Sökanden eller WIPO Center har lyckats komma i kontakt med Innehavaren och då domännamnet inte användes eller är kopplat till någon webbsida kan det inte heller anses vara använt i ond tro.

Med beaktande av vad som framkommit i ärendet anser Tvistlösaren att det inte är visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte besvarat Ansökan, men då det inte visats att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro, finns det ingen anledning att pröva frågan om Innehavaren har något berättigat intresse eller ej.

8. Beslut

Tvistlösaren avslår Sökandens begäran om överföring av domännamnet <mamabear.se>.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet är identiskt med av Sökanden åberopad bifirma och ingår även i den av Sökanden åberopad varumärkesregistrering. Det är i ärendet dock inte visat att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Bengt Eliasson
Datum: 23 maj 2019