WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0011

1. Sökande

Sökanden är Dealy Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är KGK Motor AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <hisunmotors.se> och <hisun.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .se (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 13 februari 2019. Innehavaren lämnade in ett Svar den 8 mars 2019.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 26 mars 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

Den 2 och 9 april 2019 uppmanade Tvistlösaren parterna att lämna in en komplettering och kommentarer.

4. Bakgrund

Dealy Sweden AB är ett svenskt företag som sedan 1 januari 2019 är importör och distributör av Chongqing Huansong Industries (Group) Co. Ltd.:s produkter under namnen Hisun och Hisun Motors i Sverige. KGK Motor AB var importör och distributör av dessa produkter innan den 1 januari 2019.

Chongqing Huansong Industries (Group) Co. Ltd. är innehavare av den internationella varumärkesregistreringen HSUN i figur, nr. 0897764. I figuren utgör H i HSUN även ett i, så att det visuella intrycket liknar “HiSUN”.

<hisun.se> registrerades den 7 december 2009 och <hisunmotors.se> registrerades den 29 maj 2013. <hisun.se> dirigerar besökaren vidare till <hisunmotors.se>.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnen <hisun.se> och <hisunmotors.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sitt yrkande anfört att Sökanden sedan 1 januari 2019 är exklusiv importör och distributör av Hisun Motors produkter i Sverige. Innehavaren var tidigare distributör och har registrerat domänerna <hisun.se> och <hisunmotors.se>. Sedan distributörsbytet har Innehavaren inte överlämnat domänerna till Sökanden.

Till grund för att Sökanden är exklusiv importör och distributör av Hisun Motors produkter har Sökanden ingett ett “Authorization letter” signerat av Chongqing Huansong Industries (Group) Co. Ltd., som anger att Sökanden är distributör av Hisun i Sverige och att Sökanden har tillåtelse att registrera produkterna med varumärket Hisun.

B. Innehavaren

Innehavaren har medgett bifall till Sökandens yrkande, dock specificerar Svaret endast domännamnet <hisunmotors.se>. Innehavaren hade agenturen för Hisun Motors innan Sökanden tog över år 2019. Domännamnen registrerades under tiden som Innehavaren var distributör för Hisun Motors. På grund av distributörsbytet är Innehavaren villig att överlåta domänen <hisunmotors.se> till Sökanden.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Domännamnen liknar Chongqing Huansong Industries (Group) Co. Ltd.:s varumärke med rättsgrund i Sverige. Sökanden har genom ingivande av “Authorization letter” visat rätt till detta kännetecken.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Innehavaren har haft vetskap om bytet av distributör. Det styrks av Innehavarens svar på de omständigheter som presenterats i Sökandens ansökan, där Innehavaren skriver att Sökanden har tagit över agenturen år 2019. Domännamnen får således anses ha använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

I ärendet är inte visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen.

8. Beslut

Domännamnen <hisun.se> och <hisunmotors.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnen liknar ett varumärke till vilket Sökanden har rätt. Innahavaren har haft vetskap att Sökanden har tagit över agenturen och får således anses ha använt domännamen i ond tro.

Monique Wadsted
Datum: 26 april 2019