WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer : DSE2019-0010

1. Sökande

Sökanden är Dream Yacht Mediterranée, Frankrike, företrädd av Zacco Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är P.F., Sailmarine AB, Sverige.

3. Domännamn och förfarandet

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <dreamyachtcharter.se> (“Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 12 februari 2019. Innehavaren lämnade in ett svar den 14 mars 2019.

WIPO Center utsåg Jon Dal som ensam tvistlösare i detta ärende den 27 mars 2019. Tvistlösaren har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

Sökanden har inkommit med ett kompletterande yttrande den 21 mars 2019.

4. Yrkanden

Sökanden yrkar att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider Sökandens yrkande.

5. Parterna har anfört

A. Sökanden

Bakgrund

Sökanden och dess operativa bolag, Dream Yacht Charter, är ett av världens globalt ledande bolag inom charterindustrin för uthyrning av båtar, med huvudkontor i Frankrike. Sökanden grundades år 2000 av entreprenören L. B. och erbjuder idag runt 1000 yachter i över 50 destinationer runtom i världen, inklusive i Karibien, Bahamas, Indiska Oceanen, Stilla havet, Asien, Amerika och i Europa. Flottan består av en mängd olika storlekar och modeller av Beneteau, Jeanneau och Lagoon. Koncernen omsätter mer än 1 miljard SEK och är ett mycket solitt och lönsamt företag.

Sökanden är även aktiv på den svenska marknaden, där bolagets tjänster för närvarande erbjuds via domännamnet <dreamyachtcharter.nu>. I Sverige erbjuds Sökandens tjänster via det svenska dotterbolaget Poseidon Travel AB. Sökanden säljer dessutom båtar under konceptet “Dream Yacht Ownership”. Över 1 000 båtägare har köpt charterbåt av Dream Yacht Charter som står för drift, underhåll och uthyrning av deras båtar. Sökanden och dess olika bolag säljer cirka 200 nya båtar varje år. Sökanden omnämns ofta i olika typer av resemagasin inriktade på uthyrning av båtar. Vidare lyfts Sökanden ofta fram som en av de globalt ledande aktörerna inom charterbranschen för segelsemestrar. Vid en Google-sökning på termen “dream yacht charter”, hänvisar samtliga av de första träffarna till Sökanden. Mot bakgrund av ovan måste Sökanden och dess varumärke, enligt Sökandens uppfattning, åtminstone anses som välkända inom sin egen nischade bransch, d.v.s. charterbranschen för uthyrning av främst segelbåtar men även andra typer av båtar.

Innehavaren är en av Sökandens konkurrenter. Innehavaren erbjuder direkt konkurrerande tjänster via sin hemsida <sailmarine.se>. Dess erbjudande innefattar uthyrning av olika typer av båtar med destinationer så som Grekland, Frankrike, Kroatien, Seychellerna, Thailand och Västindien. Sådana typer av uthyrningstjänster erbjuds även av Sökanden, inklusive via identiska destinationer där vilka båtarna kan nyttjas. Precis som Sökanden erbjuder Innehavaren segling via båtar av bl.a. Beneteau och Jeanneau.

Den 8 januari 2019 tillsände Sökanden ett varningsbrev till Innehavaren, i vilket Sökanden påtalade sina rättigheter och anmodade Innehavaren att frivilligt överlämna Domännamnet till Sökanden. Eftersom Innehavaren ej har besvarat det brev som har skickats, väljer Sökanden nu att lämna in en ansökan om administrativ tvistlösning.

Grunder/omständigheter

Identiskt eller liknar en rättighet

Sökanden är ägare av varumärket DREAM YACHT CHARTER, registrerat i EU som figurvarumärke (registreringsnummer: 010447043, registrerat den 10 april 2012). Sökandens figurvarumärke innehåller, på ett framstående sätt, termen “DREAM YACHT CHARTER”. Sökandens varumärke, bestående av eller innehållandes “DREAM YACHT CHARTER”, har därmed rättsgrund i Sverige.

Sökanden och dess dotterbolag har dessutom registrerat varumärket DREAM YACHT CHARTER som domännamn under flertalet toppdomäner runtom i världen, inklusive <dreamyachtcharter.com> (registrerat 2004). Domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens varumärke DREAM YACHT CHARTER, då det inkluderar varumärket i sin helhet.

Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Domännamnet registrerades 2014-03-13, vilket är cirka 2 år efter det att figurvarumärket DREAM YACHT CHARTER registrerades i EU. Det är dessutom cirka 14 år efter det att Sökanden började sin verksamhet, och cirka 10 år efter det att Sökanden registrerade och påbörjade sin användning av domännamnet <dreamyachtcharter.com>.

DREAM YACHT CHARTER är, i Sverige, ett namn som, i sin helhet, inte kan anses ha någon allmän betydelse. Att Innehavaren kände till Sökandens varumärke vid registreringstillfället är också än mer uppenbart mot bakgrund av att parterna är i direkt konkurrens med varandra. Parterna är dessutom verksamma i en mycket nischad bransch med relativt få aktörer, d.v.s. uthyrning av olika typer av exklusiva båtar för nyttjande på exotiska platser runtom i världen. Sökanden menar därför att det måste anses som helt uteslutet att Innehavaren inte kände till Sökandens varumärke vid registreringstillfället.

Nedan omständigheter talar, enligt Sökandens uppfattning, för att Innehavaren har registrerat Domännamnet (i) i syfte att förhindra Sökanden från att kunna använda sitt kännetecken i ett domännamn och (ii) i syfte att störa affärsverksamheten för Sökanden. Det kan heller inte uteslutas att Innehavaren registrerade namnet i syfte att, förr eller senare, kunna sälja Domännamnet till Sökanden, även om Innehavaren inte ännu aktivt har vidtagit några sådana åtgärder.

Domännamnet har, såvitt Sökanden känner till, aldrig använts aktivt utan har endast varit kopplad till en parkerad sida via domännamnsregistraren Loopia. Domännamnet har därmed snart varit registrerat i fem (5) år utan att, till Sökandens kännedom, ha använts aktivt. Innehavaren tycks därmed inte ha någon faktisk användning av Domännamnet, annat än att förhindra Sökanden från att nyttja sitt varumärke på den svenska marknaden genom att använda sitt varumärke under den svenska toppdomänen .se.

Mot bakgrund av ovan menar Sökanden att Domännamnet används (eller dess “icke-användning”) för att störa Sökandens verksamhet och i syfte att hindra Sökanden från att använda sitt varumärke under toppdomänen .se. Domännamnet har således såväl registrerats som använts i ond tro.

Ingen rätt eller berättigat intresse till Domännamnet

Sökanden kan inte finna några omständigheter som indikerar att Innehavaren har ett legitimt intresse i namnet.

Ägaruppgifterna i whois:en innehåller inte “DREAM YACHT CHARTER” utan hänvisar istället till “Sailmarine AB”. Innehavaren tycks inte ha någon faktiskt användning av Domännamnet annat än att blockera Sökanden från att använda sitt varumärke under den svenska toppdomänen .se. Innehavaren kan därmed ej göra gällande att Domännamnet har använts i sin språkliga betydelse eller för att användas aktivt i någon annan typ av legitim verksamhet.

Innehavaren har inte framlagt någon bevisning som visar att denne äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt med eller liknar Domännamnet. Innehavaren har inte erhållit någon licens eller annan form av tillstånd eller medgivande från Sökanden att använda varumärket DREAM YACHT CHARTER eller därmed förväxlingsbart ord i ett domännamn.

Mot bakgrund av ovan har det inte framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren ska anses ha en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Komplettering

Sökanden är registrerad innehavare av varumärket DREAM YACHT CHARTER (figur), och ska därmed stå angiven som Sökanden i inlämnad ansökan. Så som är fallet inom många globala företag kan dock den registrerade ägaren av koncernens domännamn variera av flertalet anledningar. Den registrerade ägaren av <dreamyachtcharter.com> är DREAM YACHT SEYCHELLES. Bolaget Dream Yacht (Seychelles) Ltd är ett bolag registrerat på Mauritius. Detta bolag är 100 % ägare av Sökandens firma, d.v.s. det franska bolaget Dream Yacht Mediterranée. Vidare framgår det av hemsidan kopplad till domännamnet <dreamyachtcharter.com> att sidan marknadsför Sökandens varumärke Dream Yacht Charter (figur). Den registrerade innehavaren av detta varumärke är Sökanden, som alltså i sin tur ägs av Dream Yacht (Seychelles) Ltd. Hemsidan kopplad till domännamnet klargör dessutom att grundaren av bolaget är L. B., som finns angiven i bolagsordningen för Sökanden. Sökanden menar därmed att det inte kan råda något tvivel om att Sökanden och de bolag som ingår i samma koncern kontrollerar domännamnet <dreamyachtcharter.com>.

Bevisning

Sökanden har bl.a. åberopat följande bevisning: skärmdumpar från webbsidor uppvisande Sökandens användning av <dreamyachtcharter.nu> och <dreamyachtcharter.com>, artiklar som skrivits om Sökandens verksamhet, varumärkesregistrering, varningsbrev, skärmdump uppvisande landningssida för <dreamyachtcharter.se> m.m.

B. Innehavaren

Innehavaren bestrider ansökan. Orden “Dream” eller “Yacht” eller “Charter” är generiska och allmänna ord som massor av företag och privatpersoner använder för att beskriva verksamheter inom framför båtliv, båtuthyrning, besättningscharter, båtförsäljning, semester, segling, båt. Sailmarine har sedan många år bedrivit sådan typ av verksamhet och använt <dreamyachtcharter.se> i sin verksamhet sedan 2014-03-13 (5 år) utan invändningar eller ens synpunkter från liknande företag varken från Sverige eller utomlands. Domänadressen i fråga beskriver Sailmarines verksamhet och som många människor därför söker efter har ett högt värde och är därför en betydelsefull tillgång som tillhör företaget.

De 3 rekvisiten som måste vara uppfyllda för att ett domännamn ska byta ägare genom ett tvisteförfarande är ej uppfyllda.

Identiskt med eller liknar en rättighet

Rekvisitet är ej uppfyllt. Rättigheten som åberopas är ett figurativ varumärke och inte ett ordmärke. En logotyp med en bild och text är inte samma sak som rättigheten till själva texten i en domän.

Det går inte att registrera ett ordmärke med samma ord som i domänadressen, lika lite som det går att registrera ett företag med samma namn. Notera att Sökandens namn är “Dream Yacht Mediterranée” och inte samma namn som domänadressen. Sökanden påstår sig ha rätten till <dreamyachtcharter.com> men den tillhör enligt Sökandes bevisunderlag ett företag på Mauritius med ett annat organisationsnummer.

Likheten är att företaget heter Dream Yachts med suffix men det är som sagt ett annat företag med ett annat organisationsnummer.

Inte heller i Sverige har man kunnat registrera något bolag som heter som i domänen utan man har ett nystartat bolag som heter Dream Yacht Nordic AB (startat 2018). Det bolagsnamnet har obefintligt varumärkesskydd och vem som helst kan använda orden “Dream” “Yacht” och “Charter” tillsammans med t.ex “Sverige”, “Stockholm” för att starta ett AB.

Det finns säkerligen många rättigheter som “liknar” vår domänadress då den beskriver generella och generiska ord.

Sökanden har visat att det finns liknande domäner som kommer en bit upp i Googles sökordslista men de översta är ändå andra företag som anses som mer relevanta av Google. Dessutom är Sökanden inte innehavare av domäner med liknande ordföljd vilket framgår av Sökandens bevisning (se ägaren till <dreamyachtcharter.com>), det är inte Sökanden.

Det finns en stor mängd företag och privatpersoner som beskriver sin verksamhet med orden i Innehavarens domän. Både orden var och en för sig och tillsammans är allmängods och är inte kopplat till något skyddat varumärke. Många företag och privatpersoner använder dessa ord i olika domänkombinationer för att uppfattas som relevant för dom som söker på Google och andra sökmotorer. Sökanden har inte lett i bevis att Sökanden har en rättighet som är identisk eller liknar Domännamnet.

Registrering eller användning i ond tro

Rekvisitet är ej uppfyllt. Vi har använt Domännamnet sedan länge då det beskriver den tjänst vi levererar till våra kunder och innehåller generiska ord och allmänna ord som inte heller går att varumärkesskydda som angivits i ansökan. Vi har registrerat Domännamnet för att det beskriver vår verksamhet och den typen av tjänster vi säljer. Det har gått alldeles utmärkt under 5 år utan att Sökanden har haft några synpunkter.

Som framgår av Sökandens bevisning är det ju tydligt vad vi säljer och använder våra domäner till för att generera trafik och därmed kunder för våra tjänster. Det går inte att varumärkesskydda en mening som beskriver vad tusentals liknande företag säljer dvs vi säljer samma produkter som framgår av domänadressen. “Yacht” och “charter” är mycket vanliga sökord på Google och något som alla företag som håller på med det vi gör gärna skulle kunna vilja ha i sin domänadress.

Den bevisningen Sökanden anför i form av tidningsartiklar är i huvudsak köpt redaktionellt material i samband att man lanserat sig i Sverige då man registrerat ett liknande namn under .nu domänen.

Som framgår heter bolaget i Sverige något med “Dream”, “Yacht”, “Mederrane”, “Nordic” och många företag heter något liknande tex “Dream Time Yacht Charter” (orgnummer: 560625-0305-00001) och som har funnits sedan 2005. Det företaget skulle ju kunna ha försökt ta över vår domän, då deras namn är ännu mer likt än Sökandens namn.

Sökanden har inte kunnat leda i bevis att Domännamnet varken har registrerats eller använts i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse till Domännamnet

Rekvisitet är ej uppfyllt. Domänen används i Innehavarens verksamhet. Innehavarens verksamhet är att bedriva båtuthyrning, marina event för företag, båtförmedling, nya och begagnade båtar.

I samband med att vi vänder oss mot den engelskspråkiga marknaden för att nå kunder som vill komma till Sverige och segla är Domännamnet mycket betydelsefullt för oss. Orden “Dream”, “Yacht”, “Charter” är just precis vad vi vill kommunicerar till våra utländska kunder när vi söker efter nya kunder. Det är precis vår verksamhet. Sökanden har inte kunnat leda i bevis att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

6. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken eller ett näringskännetecken; vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara uppfyllda.

A. Identiskt eller liknande rättighet

Prövningen av det första rekvisitet är en likhetsprövning mellan Domännamnet och den rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på. Vid jämförelsen beaktas framförallt den språkliga likheten mellan Domännamnet och Sökandens rättighet. Prövningen är således inte en känneteckensrättslig förväxlingsbedömning.

Som stöd för sin ansökan har Sökanden åberopat en EU-registrering för DREAM YACHT CHARTER (fig). Varumärkesregistreringen består av samma tre ord som domännamnsregistreringen samt en bild av en sköldpadda. Utan att ta ställning till om orden DREAM YACHT CHARTER är beskrivande eller har särskiljningsförmåga kommer tvistlösaren fram till att Domännamnet språkligt sätt liknar Sökandens varumärkesregistrering i tillräckligt hög grad för att Sökanden ska anses ha uppfyllt det första kriteriet.

B. Registrering eller användning i ond tro

Domännamnet består av tre ord: dream, yacht och charter. Orden har, enligt tvistlösaren, en relevant språklig betydelse i den bransch som både Sökanden och Innehavaren är verksamma i, såväl enskilt som sammansatt i den ordning som föreligger i Domännamnet och Sökandens varumärke. Sökandens varumärkesregistrering ger härmed inte känneteckensskydd för orden som ingår i varumärkesregistreringen.

Sökanden har uppgivit att Sökanden och dess varumärke är välkända inom charterbranschen för uthyrning av båtar. Sökanden har hänvisat bl.a. till ett antal tidningsartiklar som omnämner Sökanden samt höga placeringar vid Googlesökningar. Tvistlösaren menar att det Sökanden åberopat inte ger tillräckligt stöd för att Sökandens firma eller varumärke skulle vara inarbetat på den svenska marknaden. Inte heller ger det som Sökanden åberopat tillräckligt stöd för att orddelen i Sökandens varumärkesregistrering (eller åberopade domännamn) skulle vara inarbetat som kännetecken tillhörigt Sökanden.

Att registrera och/eller använda (eller inte använda) en beskrivande ordsammansättning som ingår i någon annans varumärkesregistrering men som inte åtnjuter något känneteckensskydd i varumärkesregistreringen utgör inte registrering eller användning i ond tro.

Vad Sökanden i övrigt anfört visar inte att Innehavaren registrerat eller använt Domännamnet i ond tro.

Med denna utgång finns inte anledning för tvistlösaren att pröva frågan om rätt eller berättigat intresse då samtliga tre villkor måste vara uppfyllda för att Sökanden ska ha framgång med sin ansökan.

7. Beslut

Ansökan om överföring av domännamnet <dreamyachtcharter.se> till Sökanden lämnas utan bifall.

8. Sammanfattning

Språkligt sätt liknar Sökandens varumärkesregistrering i tillräckligt hög grad Domännamnet för att Sökanden ska anses ha uppfyllt det första kriteriet. Orden i Sökandens varumärkesregistrering är dock beskrivande och saknar särskiljningsförmåga. Innehavarens registrering och/eller användning av Domännamnet utgör härmed inte ond tro.

Jon Dal
20 april 2019