WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0003

1. Sökande

Sökanden är MM Elteknik i Östergötland AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M. J., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <mmel.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 16 januari 2019. Innehavaren lämnade in ett Svar den 18 februari, 2019.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 26 februari 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, ett svenskt aktiebolag, innehar sedan den 28 juni 2017 den registrerade firman (företagsnamnet) MM Elteknik i Östergötland AB, med verksamhet i form av “försäljning, montering och konsultation inom el och energiområden och därmed förenlig verksamhet”.

Domännamnet <mmel.se> registrerades av Innehavaren den 17 januari 2016.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <mmel.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Det omtvistade domännamnet <mmel.se> är identisk med eller liknar Sökandens firma, vilken är förknippad med domännamnet sedan starten i juni 2017. Sökanden är marknadsförd som “MMEL”, vilket är en förkortning av Sökandens firma.

Domännamnet <mmel.se> har registrerats eller använts i ond tro. Innehavaren är anställd hos Sökanden och har begärt avsked. Innehavaren har inte blivit ombedd av Sökanden att registrera det omtvistade domännamnet i eget namn. Vid tiden frö Sökandens firmaregistrering ombads Innehavaren att ombesörja fakta och priser för en hemsida, samt attestera inkommande fakturor till Sökanden. Sökanden hade uppfattningen att det omtvistade domännamnet och tillhörande hemsida innehades av Sökanden.

Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till <mmel.se>. Sökanden har tre stycken bilar med hänvisning till Sökandens hemsida som är kopplad till det omtvistade domännamnet. Sökandens visitkort och övrig marknadsföring anger såväl mailadresser, som hemsidesadress, kopplad till det omtvistade domännamnet, vilket används dagligen i kommersiellt syfte via Sökanden. Enligt Sökanden har Innehavaren inte någon rätt till <mmel.se>, då det skadar Sökandens fortsatta verksamhet gentemot Sökandens kunder.

B. Innehavaren

När Sökanden bildades, var det beslutat att Innehavaren skulle bli delägare i Sökanden, vilket av olika av Innehavaren beskrivna skäl inte genomfördes, och vilket är anledningen till att Innehavaren sagt upp sig.

Vidare informerade Innehavaren (“M.”) vid bildandet av Sökanden att denne var innehavare av det omtvistade domännamnet sedan januari 2016, då “M” och en arbetskamrat “M” redan då planerat att starta ett bolag tillsammans.Eftersom domännamnet existerade, beslöts att Sökanden skulle kunna använda <mmel.se>.

Sökandens hemsida är nerplockad sedan den 17 januari 2019, Sökanden har inga bilar med hänvisning till <mmel.se>, samt har ändrat visitkort, logotyp och bildekaler.

Innehavaren har inget intresse av att skada Sökanden för fortsatt verksamhet gentemot dess kunder och kan vidarebefordra de e-mails som inkommer till Sökanden det kommande året. Då Innehavaren “M” skapade det omtvistade domännamnet i intresse av att bilda ett bolag med “M” finns fortfarande intresset hos Innehavaren av att kunna utnyttja <mmel.se> vid tillfälle när den ej längre kan associeras med Sökanden.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt “Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 6 februari 2019” ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om;

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett ­varukännetecken, näringskännetecken eller ett släktnamn som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och;

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och;

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökandens firma är MM Elteknik i Östergötland AB. Det noteras att den distinktiva delen av Sökandens firma är MM, direkt följd av branschbeskrivning (“Elteknik”) och geografiskt läge (“i Östegötland”), samt typ av juridisk person (“AB”).

Sökanden har också anfört att kortversionen av firman, MMEL, har inarbetatas på den aktuella marknaden som kännetecken för Sökanden, vilket inte har bestridits av Innehavaren.

Det är Tvistlösarens uppfattning att det omtvistade domännamnet <mmel.se> i varje fall liknar den inledande delen av Sökandens firmarätt, samt Sökandens inarbetade firmakännetecken/varumärke, vilka har rättsgrund i Sverige.

Det faktum att det omtvistade domännamnet <mmel.se> registrerades av Innehavaren innan Sökandens firma registrerades, har ingen betydelse i denna del, men kommer att belysas närmare nedan i avsnitt B och C.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det är otvetydigt att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet ca 1,5 år innan Sökandens firma bildades. Likaså att Innehavaren inte hade kännedom om Sökandens kommande firma vid tiden för domännamnets registrering. Tvistlösaren konstaterar mot bakgrund av detta, att <mmel.se> inte har registrerats i ond tro.

Frågan kvarstår då om <mmel.se> har använts i ond tro. Av vad som framgår av informationen från Sökanden och Innehavaren, har dessa använt <mmel.se> tillsammans, i syfte att marknadsföra och identifiera Sökandens verksamhet. Det är inte visat att denna användning och samverkan skulle innefatta överlåtelse av <mmel.se> från Innehavaren till Sökanden. Av det, visserligen osignerade, kompanjonsavtal från juli 2017 som Innehavaren redovisat finns ingen hänvisning till det omtvistade domännamnet.

Tvistlösaren tolkar därför Sökandens användning som baserad på en licens eller liknande samverkansrättighet, vilken upphörde när Sökanden och Innehavaren gick skilda vägar. Tvistlösaren ser därmed inte heller någon grund för att det omtvistade domännamnet använts i ond tro.

Med hänsyn till förhållandena enligt B ovan, saknas anledning för Tvistlösaren att ta ställning till om Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att ansökan om överföring av domännamnet <mmel.se> till Sökanden ska lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet liknar Sökandens firmadominant och inarbetade varumärke. Domännamnet registrerades dock långt innan nämnda namnrättigheter, och har använts av Sökanden enligt samarbetsavtal med Innehavaren, vilket avtal nu brutits och rättigheterna till domännamnet kvarstår hos Innehavaren.

Petter Rindforth
Datum: 28 februari 2019