WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2018-0058

1. Sökande

Sökanden är Empatea AB,Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är K. H., Sverige, företrädd av Foyen Advokatfirma, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <empatea.se> (“Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 2 november 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 2 december 2018.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam tvistlösare i detta ärende den 13 december 2018. Tvistlösaren har lämnat in en “Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet”, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett svenskt bolag som är verksamt inom hälsa- och utbildning som registrerades den 1 oktober 2016. Innehavaren var delägare i Sökanden och var den som lät registrera Domännamnet. Detta skedde den 15 december 2016. Innehavaren har sedermera utträtt som delägare i Sökanden men är alltjämt registrerad innehavare av Domännamnet. Domännamnet länkar till Sökandens hemsida.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet överförs till Sökanden.

Innehavaren har bestritt överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är innehavare av den registrerade firman EMPATEA AB, vilken är identisk med Domännamnet. Sökanden har även, sedan Domännamnet registrerades, betalat de fakturor som avser Domännamnet och tjänster kring det.

När Innehavaren utträdde som delägare i Sökanden upprättades överlämningsdokument i vilka det bland annat framgick att Innehavaren skulle överföra Domännamnet till Sökanden. Någon överföring skedde dock inte, vilket har medfört att Sökanden är utelåst från sin hemsida och oförmögen att göra ändringar i den. Det misstänks att Innehavaren har för avsikt att skada Sökanden genom att inte medverka till överföringen.

Med anledning av detta har Innehavaren tillskrivits och uppmanats att överföra Domännamnet. Innehavaren har dock inte svarat eller agerat på uppmaningen.

Innehavaren har inte längre någon koppling till Sökanden och det finns därmed ingen anledning för Innehavaren att inneha Domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har i dess helhet bestritt vad som anförts av Sökanden och har för egen del anfört följande.

Innehavaren registrerade Domännamnet ca. en månad innan Sökanden registrerade firman EMPATEA AB. Anledningen till att Sökanden enligt utdrag från Bolagsverket anges registrerat som bolag i oktober 2016 är att Sökanden det datumet förvärvades som ett lagerbolag.

I och med att Innehavaren lät registrera Domännamnet innan Sökandens firma registrerades hos Bolagsverket var Innehavaren inte i ond tro vid registreringstillfället.

Någon avsikt från Innehavaren att skada Sökanden bestrids. Vidare bestrids att det funnits någon skyldighet eller överenskommelse om att överlåta Domännamnet till Sökanden vid Innehavarens utträde som delägare i Sökanden. Att Innehavaren tidigare har varit delägare i Sökanden vitsordas dock.

7. Tvistlösarens skäl

Av Registreringsvillkoren följer att ett domännamn, på yrkande av den som ansöker om alternativ tvistelösning vid Internetstiftelsen i Sverige, ska avregistreras eller överföras till sökanden om följande tre rekvisit är uppfyllda.

i. Sökanden har en rättighet, som har rättsgrund i Sverige, med vilken domännamnet ifråga är identiskt eller liknar,

ii. Domännamnet ifråga har registrerats eller använts i ond tro, och

iii. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har anfört att Sökanden är innehavare av den registrerade firman EMPATEA AB. Till stöd för detta har Sökanden åberopat ett registreringsbevis från Bolagsverket. En registrerad firma är en sådan rättighet som enligt Registreringsvillkoren kan ligga till grund för prövningen i denna del.

Vid bedömningen av likheten mellan domännamn och åberopad rättighet ska enligt rådande praxis på området den del av domännamnet som avser den svenska nationella toppdomänen (.se) bortses ifrån. På motsvarande sätt ska bedömningen, när åberopad rättighet är en registrerad firma, bortse från sökandens associationsdel av firman (AB).

Genom den bedömning som ska göras i denna del av prövningen finnes således Domännamnet vara identiskt med Sökandens åberopade rättighet.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det registreringsbevis från Bolagsverket avseende Sökanden, som lämnats in av båda parter, visar att Sökandens nuvarande firma registrerades den 19 januari 2017. Vid tidpunkten för registreringen av Domännamnet hade Sökanden således inte någon registrerad rättighet med rättsgrund i Sverige. Det är dock i ärendet otvistigt att en sådan rättighet finns idag och har funnits i snart två år.

Det har i ärendet inte framkommit annat än att Domännamnet registrerades för att användas i Sökandens verksamhet, och att Innehavaren lät registrera Domännamnet i sin egenskap av delägare i Sökanden. Knappt en månad efter registreringen av Domännamnet, med mellanliggande röda dagar i anledning av jul och nyår, registrerades Sökandens firma – vilken är identisk med Domännamnet – hos Bolagsverket.

Ingenting i ärendet har visat på att Innehavaren, i egenskap av privatperson, haft något anspråk på Domännamnet innan Sökandens firma registrerades. Det har även framkommit att Sökanden hindras från att använda sin firma som domännamn genom att Innehavaren besitter all tillgång till Domännamnet. Som tidigare delägare i Sökanden får Innehavaren anses medveten om detta, men Innehavaren även uppmärksammats om frågan genom det brev som tillskrivits Innehavaren den 17 september 2018. Det har i ärendet inte framkommit annat än att det, sedan registreringstillfället, är Sökanden som stått samtliga kostnader för registrering och upprätthållande av Domännamnet. Vid en helhetsbedömning av det som förekommit i ärendet får Innehavaren anses använda Domännamnet i ond tro. Domännamnet används för att dra otillbörlig fördel av Sökandens verksamhet.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Sökanden har anfört att Innehavaren sedan sitt utträde som delägare i Sökanden saknar koppling till Domännamnet och saknar intressen i det. Domännamnet används i Sökandens verksamhet, i vilken Innehavaren inte längre är en del.

Innehavaren har inte anfört någonting till stöd för att Innehavaren ska anses ha en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. Någon omständighet som talar för Innehavaren i denna del har således inte framkommit i ärendet varpå villkoret inte är uppfyllt.

8. Beslut

Domännamnet överförs till Sökanden.

9. Sammanfattning

Innehavaren har tidigare varit delägare i Sökanden och har i denna egenskap varit registrerad innehavare av Domännamnet, vilket är identiskt med Sökandens registrerade firma. Ingenting i ärendet har visat på att Innehavaren, i egenskap av privatperson, haft något anspråk på Domännamnet utan det får anses visat att Domännamnet registrerades för att användas i Sökandens verksamhet. Sedan Innehavaren utträtt som delägare i Sökanden har Sökanden förlorat tillgång till sin hemsida, då Innehavaren vägrat överföra Domännamnet till Sökanden. Innehavaren anses därmed använda Domännamnet i ond tro och har inte anfört någonting till stöd för att någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet skulle finnas. Domännamnet överförs därför till Sökanden.

Peter Hedberg
Datum: 27 december 2018