About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0057

1. Sökande

Sökanden är Synkkommunikation AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är F. N., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <synkkommunikation.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 6 november 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 10 december 2018.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 12 december 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, svenskt aktiebolag, innehar sedan den 23 november 2005 den registrerade firman (företagsnamnet) Synkroniserad Kommunikation i Stockholm AB (av Sökanden identifierad som ”Synkkommunikation AB”), med verksamhet i form av ”tjänster inom reklam, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet”.

Domännamnet <synkkommunikation.se> registrerades den 30 augusti 2018. Det omtvistade domännamnet pekar aktivt mot en hemsida med enbart svensk text, som bl a säljer kläder, skor, och tillbehör.

Sökanden har begärt att ärendet ska behandlas som Påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <synkkommunikation.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte bemött Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden anför att det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökanden firma, och har använts av Sökanden i 15 år. Det omtvistade domännamnet <synkkommunikation.se> övergick till försäljning, på grund av att den som skött Sökandens IT missade att betala förnyelseavgiften.

Enligt Sökanden har <synkkommunikation.se> registrerats av ett företag som agerar anonymt på nätet, och som inte kan ha några andra rimliga skäl än att tjäna pengar på, och/eller dra nytta av den goodwill som är förknippad med, Sökandens namnrättighet.

Sökanden anför slutligen att Innehavaren inte har någon relevant verksamhet med koppling till namnet. Det omtvistade domännamnet <synkkommunikation.se> länkas idag till en hemsida med skoförsäljning, utan angivande av firma, adress, eller andra kontaktuppgifter.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma*) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Vid bedömningen om ett omtvistat domännamn är identiskt med eller liknar annans rättighet med rättsgrund i Sverige, ska bortses från den svenska nationella toppdomänen “.seˮ.

Sökanden har identifierat sin firmarätt/bolagsnamn som Synkkommunikation AB. Tvistlösaren konstaterar dock att av Sökanden angivet organisationsnummer avser firman Synkroniserad Kommunikation i Stockholm AB, vilket således blir den rättighet med rättsgrund i Sverige som ska jämföras med det omtvistade domännamnet <synkkommunikation.se>.

Vidare har Sökanden anfört att man tidigare var innehavare av <synkkommunikation.se>, och använt detta domännamn under 15 år. Tvistlösaren konstaterar dock att Sökanden inte anfört någon dokumentation till stöd för nämnda användning, varför detta inte kan ligga till grund för Tvistlösarens beslut.

Mellan firman Synkroniserad Kommunikation i Stockholm AB och domännamnet <synkkommunikation.se> föreligger ingen identitet eller sådan likhet som avses i punkt 7.2.1 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Som ovan angivits anför Sökanden generellt att Innehavaren med registrering och användning av <synkkommunikation.se> inte kan ha några andra rimliga skäl än att tjäna pengar på, och/eller dra nytta av den goodwill som är förknippad med, Sökandens namnrättighet.

Tvistlösaren noterar dock att det omtvistade domännamnet pekar mot en aktiv hemsida, som säljer varor (kläder, skor, och tillbehör) utan koppling till Sökandens verksamhet. Sökanden har inte anfört någon ytterliggare bevisning till stöd för registrering eller användning i ond tro.

Tvistlösaren drar därför slutsatsen att Sökanden inte har gjort sannolikt att <synkkommunikation.se> har registrerats eller använts i ond tro.

Med hänsyn till förhållandena enligt A och B ovan, saknas anledning för Tvistlösaren att ta ställning till om Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att Sökanden ansökan om överföring av domännamnet <synkkommunikation.se> till Sökanden ska lämnas utan bifall.

Petter Rindforth
Datum: 21 december 2018