About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0032

1. Sökande

Sökanden är Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Sverige, företrädd av Groth & Co KB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är P. L. S., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <folskam.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (”Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ”.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 28 maj 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 28 juni 2018.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 25 juli 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, som är ett av Sveriges största försäkringsbolag har den 16 maj 2018 ansökt om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnet <folskam.se> hos WIPO Center. Ansökan har kommunicerats med Innehavaren, som även getts tillfälle att inkomma med ett bemötande. Innehavaren har inte besvarat Ansökan.

Sökanden som startade sin verksamhet redan 1908 registrerade sin nuvarande firma Folksam Ömsesidig Sakförsäkring den 31 decamped 1959. De av Sökanden åberopade varumärkesregistreringarna

EU-varumärket 000424663 FOLKSAM registrerades den 23 oktober 1998, EU-varumärket 010454072 FOLKSAM (figur) registrerades den 19 maj 2012 samt svensk varumärkesregistrering 505515 FOLKSAM (figur) registrerades den 25 maj 2012.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <folskam.se> den 26 oktober 2009. Domännamnet länkar både till Sökandens och deras konkurrenters webbsidor.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <folskam.se> ska överföras till Sökanden samt att påskyndat förfarande ska tillämpas i händelse av uteblivet svar.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

När Sökanden fick kännedom om domännamnsregistreringen, tillskrevs Innehavaren den 5 februari 2018 och uppmanades att överlåta domännamnet till Sökanden. Innehavaren informerades då även om Sökandens äldre känneteckensrättigheter. Efter påminnelser och ytterligare brev utan svar såg Sökanden ingen annan rimlig utväg än att ansökan om tvistlösning.

Det omtvistade domännamnet <folskam.se> innehåller Sökandens registrerade varumärke FOLKSAM i sin helhet med den ändringen att bokstäverna ”s” och ”k” användes i omvänd ordning. Enbart den omvända ordningen av de två bokstäverna utgör knappast tillräcklig skillnad för att det omtvistade domännamnet inte ska anses likna Sökandens varumärke FOLKSAM eller dominanten i Sökandens firma. Då skillnaden i stavning är minimal skapar det omtvistade domännamnet samma helhetsintryck som varumärket FOLKSAM. Det är uppenbart att det omtvistade domännamnet utgör en felstavning av Sökandens kännetecken, s.k. typosquatting.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet långt efter det att Sökanden påbörjat sin användning av kännetecknet FOLKSAM. Mot bakgrund av de träffar en sökning av folksam eller folskam på Google ger anser Sökanden det uteslutet att Innehavaren skulle ha registrerat det omtvistade domännamnet utan någon som helst kännedom om Sökandens äldre kännetecken FOLKSAM.

Den omständigheten att Innehavaren varit föremål för både svenska och internationella domännamnstvister visar att Innehavaren kan antas ha god kännedom om både varumärken och gällande registreringsvillkor samt att Innehavaren regelmässigt ägnar sig åt att registrera och använda domännamn som liknar andra parters kännetecken.

Det omtvistade domännamnet <folskam.se> används kommersiellt för att generera reklamintäkter genom att länka både till Sökandens och deras direkta konkurrenter. Detta medför att potentiella kunder som söker efter Sökanden riskerar att vilseledas och hamna på Innehavarens hemsida som innehåller länkar både till Sökandens och deras konkurrenter.

Det är därför Sökandens bestämda uppfattning att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet för att göra ekonomisk vinning med hjälp av Sökandens äldre kännetecken.

Sökanden har inte, varken indirekt eller direkt, givit Innehavaren något tillstånd eller medgivande att registrera eller använda ett domännamn som liknar Sökandens äldre varumärke eller firma. Innehavaren har inte något näringskännetecken som liknar det omtvistade domännamnet och är inte heller känd under en beteckning som utgör domännamnet. Att medvetet utnyttja ett varumärke genom att använda ett liknande domännamn i syfte att erhålla ekonomisk ersättning kan knappast utgöra en sådan omständighet som ger Innehavaren en rätt eller berättigat intresse. Mot bakgrund härav anser Sökanden att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken;

b) ett näringskännetecken;

c) ett släktnamn;

d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden);

e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk;

f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100);

g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006;

h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008;

i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007; eller

j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av det i Sverige registrerade varumärket FOLKSAM och firmadominanten Folksam som registrerades innan de omtvistade domännamnet. De omtvistade domännamnet <folskam.se> är näst intill identiskt med Sökandens registrerade varumärke och firmadominant, det första rekvisitet är därmed uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det har framkommit i ansökan att de omtvistade domännamnet registrerades långt efter det att Sökandens varumärke registrerades. Sökanden har hävdat att Innehavaren har registrerat de omtvistade domännamnet i ond tro i syfte att göra ekonomisk vinning genom att dra nytta av Sökandens varumärke och på så sätt driva trafik till sin egen hemsida. Sökanden har kontaktat Innehavaren och åberopat sina rättigheter utan resultat. Då det inte framkommit något i ärendet som motsäger vad Sökanden anfört får det anses att Innehavaren registrerat och använt de omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte besvarat ansökan och det har i övrigt inte framkommit något i ärendet som visar på att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnet. Att genom länkning vidarekoppla de omtvistade domännamnet till andra domäner, utan att presentera några motiv för en sådan användning, är i sig inte tillräckligt för att Tvistlösaren ska anse att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnet. Innehavaren får därmed anses sakna rätt eller ett berättigat intresse till de omtvistade domännamnet.

8. Beslut

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser Tvistlösaren att de omtvistade domännamnet <folskam.se> ska överföras till Sökanden i enlighet med paragraf 21 i Förfarandereglerna och paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren.

Bengt Eliasson
Datum: 2 augusti 2018