WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0001

1. Sökande

Sökanden är Bromma Elcykel, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är H. E., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <brommaelcykel.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 23 januari 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 26 februari 2018.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 13 mars 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, enskild näringsidkare, innehar sedan den 21 maj 2013 den registrerade firman (företagsnamnet) Bromma Elcykel, med verksamhet i form av "monterting, service av elcyklar samt reparationer av vanliga cyklar, underhåll, service och försäljning av tillbehör".

Domännamnet <brommaelcykel.se> registrerades den 27 juni 2017. Det omtvistade domännamnet pekar aktivt mot en hemsida med enbart svensk text, som bl a säljer damkläder och damskor.

Sökanden har begärt att ärendet ska behandlas som Påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <brommaelcykel.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte bemött Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden uppger att Sökanden var ursprungligen innehavare av det omtvistade domännamnet, vilket dock av misstag inte förnyades och därefter i stället registrerades i namnet av Innehavaren.

Enligt Sökanden är den hemsida som <brommaelcykel.se> pekar till en "fejkad webshop" som säljer skor, men där det på hemsidan inte finns någon information om det företag som påstås äga hemsidan.

Sökanden anser att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet <brommaelcykel.se> i ond tro, genom att utnyttja Sökandens goda rykte och använda ett domännamn som är identiskt med Sökandens firma. Sökandens verksamhet störs, då kunder som söker Sökandens varor och tjänster av misstag i stället hamnar på Innehavarens hemsida.

Sökanden anför vidare att Innehavaren inte har någon rätt till, eller berättigat intresse i, <brommaelcykel.se>, då Innehavaren inte använder domännamnet i dess språkliga betydelse.

På den hemsida som domännamnet pekas mot anges Sökandens firma som rubrik, vilket ytterligare riskerar att tolkas som att Innehavaren har någon koppling till Sökanden.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Vid bedömningen om ett omtvistad domännamn är identiskt med eller liknar annans rättighet med rättsgrund i Sverige, ska bortses från den svenska nationella toppdomänen ".seˮ. Vidare ska hänsyn tas till det faktum att rättighet bestående av två eller flera fristående ord av rent tekniska skäl som domännamn måste skrivas samman med bindestreck eller som ett ord.

Domännamnet <brommaelcykel.se> är identiskt med Sökandens svenska firmarätt Bromma Elcykel.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Domännamnet är identiskt med Sökandens firma, och används för en hemsida som bl a säljer damkläder och damskor.

I avsaknad av Innehavarens svar, kan ingen annan bedömning göras än att Innehavaren såväl har registrerat, som använt <brommaelcykel.se> i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren, baserad i Tyskland, har inte någon rätt till det omtvistade domännamnet. Inte heller finns något berättigat intresse.

Det faktum att exempelvis klass 25 enligt EUIPO's harmoniserade databas (HDB) bland annat innehåller cykelskor, cyckelbyxor och cyckelshorts ger inte Innehavaren något berättigat intresse att sälja skor och byxor med användning av ett domännamn som är identiskt med Sökandens firma.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <brommaelcykel.se> ska överföras till Sökanden.

Petter Rindforth
Datum: 23 mars 2018