WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0039

1. Sökande

Sökanden är Bostadsrättsföreningen Kanalhusen, Sverige, företrädd av Advokatfirman Allians, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är A. W., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <kanalhusen2.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 3 januari 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 29 januari 2018. Båda parter lämnade in kompletterande uppgifter; Sökanden den 1 februari 2018 och Innehavaren den 2 februari 2018.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 26 februari 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden äger ett antal fastigheter i Karlstad där föreningen åt sina medlemmar upplåter bostäder med bostadsrätt.

Sökanden är innehavare av firman "Bostadsrättsföreningen Kanalhusen", vilken registrerades den 14 mars 2006. Föreningens styrelse har upprättat en webbsida under domännamnet "www.kanalhusen.se".

Innehavaren har tidigare varit medlem av föreningens styrelse. Sedan han lämnat denna, registrerade han domännamnet <kanalhusen2.se> den 6 juli 2017. Domännamnet är kopplat till en webbsida med information riktad till medlemmar hos Sökanden.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden. Innehavaren har bestritt yrkandet.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har inledningsvis anfört att dess webbsida har inrättats som en service åt medlemmarna och att det där publiceras nyhetsbrev, årsredovisningar och stämmoprotokoll. Den har en enkel utformning; inläggen är kronologiskt ordnade och avgränsade med horisontella streck.

Enligt Sökanden har Innehavaren som medlem av styrelsen varit mycket kritisk mot flera av dess beslut och lämnade denna i början av 2017. Han upprättade i juli 2017 en webbsida under domännamnet <kanalhusen2>. Enligt Sökanden är webbsidan mycket lik föreningens webbsida och innehåller inlägg som är synnerligen kritiska mot styrelsen och dess sätt att fullgöra sina uppgifter. Som bevisning i detta hänseende har Sökanden gett in en omfattande utskrift av webbsidans innehåll.

Sökanden har anfört att den genom sin registrerade firma har rätt till beteckningen "Kanalhusen" och att domänen <kanalhusen2.se> delvis är identisk med <kanalhusen.se>. Enligt Sökanden har domännamnet <kanalhusen2.se> registrerats och använts i ond tro i avsikt att föreningens medlemmar ska förledas att tro att de tar del av information från bostadsrättsföreningen. Enligt Sökanden har Innehavaren inte heller någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet eftersom den kritik som han vill framföra mycket väl kan presenteras i annan form och under annat domännamn.

Enligt Sökanden har Innehavaren genom sitt ombud förklarat sig inte vara villig att byta domännamn på sin webbsida. Sökanden har beslutat att skapa en ny webbsida under annat namn och med ett annat utseende. Denna webbsida är fortfarande under konstruktion. Oavsett utseendet på den nya webbsidan kommer dennas innehåll att vara sådant att det föreligger en förväxlingsrisk mellan de båda webbsidorna och, oavsett detta, gör enligt Sökanden själva domänen < kanalhusen2.se> intrång i Sökandens ensamrätt.

I anslutning till Innehavarens yttrande över Ansökan om tvistlösning har Sökanden kommit in med en skrivelse den 1 februari 2018 vilken ingår i utredningen. I skrivelsen har Sökanden anfört att Innehavaren som medlem och tidigare styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen haft god insyn både i att föreningen registrerat firman "Bostadsrättsföreningen Kanalhusen" och i att styrelsen har upprättat webbsidan "www.kanalhusen.se" som ett sätt att informera medlemmarna om aktuella händelser. Mot den bakgrunden har enligt Sökanden Innehavarens skäl att registrera det omtvistade domännamnet varit att dra nytta av att föreningsmedlemmar redan haft kännedom om föreningens webbsida. Enligt Sökanden är det därigenom uppenbart att Innehavaren har handlat i ond tro vid registreringen och användandet av det aktuella domännamnet. Sökanden understryker också att föreningens styrelse valts på lagligt sätt av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma och därmed äger rätt att föra föreningens talan.

I skrivelsen uttalar Sökanden också att styrelsen känner oro för att den information som publiceras på Innehavarens webbsida uppfattas som officiell information från styrelsen, något som är "särskilt allvarligt med tanke på webbsidans onyanserade innehåll". Sökanden vänder sig vidare mot Innehavarens uttalande om att det behov som finns av att kritiskt granska styrelsens beslut skulle innebära att han har ett berättigat intresse i domännamnet. Sökanden understryker i detta sammanhang att det inte är föreningens avsikt att begränsa Innehavarens möjlighet till kommunikation med medlemmarna. Vad som är uppe för prövning är endast den omständigheten att Innehavaren valt att registrera sin webbsida på att sådant sätt att det föreligger en förväxlingsrisk mellan hans webbsida och föreningens officiella webbsida; det står givetvis Innehavaren fritt att framföra sina åsikter till var och en som är intresserad att ta del av dem men detta innebär inte att han har något berättigat intresse i domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har först anmärkt att domänen <kanalhusen.se> ägs av föreningen som sådan, dvs. medlemmarna, inbegripet Innehavaren, medan styrelsen genom sin funktion har kontrollen över innehållet på webbsidan. Enligt Innehavaren gjordes ingen uppdatering av denna under de första fyra månaderna efter styrelsens val på föreningsstämman den 28 februari 2017, och under de kommande två månaderna var sidan helt nerstängd. Under sommaren kallade styrelsen till en extra föreningsstämma för att få fullmakt att stycka av och sälja en huskropp om ungefärligen 2000 kvadratmeter. Denna hade under längre tid hyrts ut som kontor. Enligt Innehavaren hade styrelsen inte gått ut med något riktigt förfrågningsunderlag och inte heller gjort någon värdering av kostnaden för att bygga om huskroppen till lägenheter i egen regi. Vidare hade den tilltänkte ende köparen kopplingar till en medlem av styrelsen. Efter diskussioner och meningsskiljaktigheter beslutade dock den extra stämman i enlighet med styrelsens förslag. Efter stämman uppstod ett behov hos Innehavaren och andra medlemmar att följa och granska styrelsens fortsatta hantering av frågan. Enligt Innehavaren var den direkta orsaken till registreringen av det omtvistade domännamnet behovet hos ett antal medlemmar i föreningen att informera varandra om utvecklingen i denna. Ett syfte var att se till att styrelsen i den stora föreningen (184 lägenheter och tillgångar på flera miljoner kronor) hanterar medlemmarnas tillgångar "genomtänkt och aktsamt". Ett annat syfte var att ge medlemmar utrymme att föra fram tankar och åsikter i frågor som är viktiga för föreningens medlemmar, vilka möjligheter inte finns på föreningens officiella webbsida. Innehavaren understryker att han som medlem i föreningen har ett berättigat intresse i domännamnet. Den omtvistade webbsidan och föreningens officiella webbsida konkurrerar inte med varandra utan kompletterar varandra och vänder sig till samma målgrupp, dvs. medlemmarna och boende i föreningen men har två olika perspektiv. Styrelsen informerar utifrån sina syften och sitt perspektiv medan det andra perspektivet utgår från medlemmarna och hur de upplever styrelsens agerande eller brist på agerande. Siffran "2" i det omtvistade domännamnet syftar på detta andra perspektiv.

Enligt Innehavaren finns det inte någon risk för sammanblandning mellan de båda webbsidorna, bland annat därför att de har olika domännamn och att första raden på Innehavarens webbsida anger: "Kanalhusen2.se Forum för medlemmar i BRF Kanalhusen i Karlstad".

Till stöd för sitt bestridande har Innehavaren gett in en omfattande skriftlig utredning, bland annat skrivelser från honom själv och från medlemmar samt utskrifter från den officiella webbsidan och från Innehavarens sida. Innehavaren har anmärkt att "styrelsens enda svar på epost har varit 'Vi har mottagit och läst det'.Inget som helst bemötande i sak".

I anslutning till Sökandens skrivelse den 1 februari 2018 har Innehavaren kommit in med en skrivelse daterad den 2 februari 2018 vilken ingår i utredningen. I skrivelsen bestrider Innehavaren att han handlat i ond tro. Det är enligt Innehavaren styrelsens underlåtenhet att informera på den officiella webbsidan som skapat behovet av "alternativa informationsvägar" för föreningens medlemmar. När den omtvistade webbsidan skapades fanns enligt Innehavaren över huvud taget ingen information på den officiella webbsidan. När det sedan gäller berättigat intresse i domännamnet anför Innehavaren att "granskningen av styrelsens agerande utifrån ett medlemsperspektiv är viktigt. Därför är det berättigat att detta medlemsforum har ett domännamn där ordet kanalhusen ingår".

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt punkten 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 12324/2007, eller j) ett namn på en statlig myndighet som tas upp i det register som Statistiska Centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret) eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som har begärt tvistlösningen har rätt.

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

3. Innehavaren har inte någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

I Anvisningar gällande ATF finns upplysningar till ledning för tillämpning av de tre rekvisiten.

Tvistlösaren tar i det följande till bedömning upp de olika frågorna i ärendet och deras förhållande till Registreringsvillkorens bestämmelser.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Av utredningen i ärendet framgår att Sökanden innehar en registrering av bolagsnamnet "Bostadsrättsföreningen Kanalhusen". Sökanden är alltså innehavare av ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har rätt i Registreringsvillkorens mening.

Det omtvistade domännamnet innehåller ordet "Kanalhusen", som är firmadominanten i Sökandens näringskännetecken, med tillägg av toppdomänen ".se". Enligt Tvistlösarens uppfattning föreligger en sådan likhet mellan domännamnet och Innehavarens näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid registreringen och användningen av sitt domännamn har Innehavaren uppenbarligen haft kännedom om Sökandens firma och domännamn och utformat sitt eget domännamn så att det genom siffran "2" skulle anknyta till föreningens domännamn. Detta medvetna handlande måste anses ha skett i ond tro i Registreringsvillkorens mening. Att, såsom Innehavaren anfört, registreringen skett som en reaktion på styrelsens agerande eller brist på agerande har relevans snarare för bedömningen av Innehavarens rätt till eller berättigade intresse i domännamnet än för frågan om ond tro.

Tvistlösaren drar alltså slutsatsen att det omtvistade domännamnet har registrerats och använts i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

C. Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet

Av utredningen framgår att anledningen till att Innehavaren registrerade domännamnet var att skapa ett forum för diskussion om styrelsen och dess åtgärder eller brist på sådana. Att det funnits ett missnöje med styrelsen är uppenbart. Det normala sättet att ge utlopp för sådant missnöje är när frågan om ansvarsfrihet kommer upp på föreningsstämman. Självfallet står det föreningens medlemmar fritt att ge uttryck för sitt missnöje också på andra sätt. Detta måste emellertid ske inom ramen för exempelvis de lagar och andra bestämmelser som reglerar utnyttjandet av domännamn, bland annat för att skydda andras rättigheter och intressen.

I det fall som detta ärende gäller har Innehavaren skapat en webbsida under ett domännamn som är förväxlingsbart med namnet hos den som man önskar kritisera. Innehavaren har sökt att undvika förväxling med föreningens webbsida genom att i rubriken till sin egen webbsida ange "Forum för medlemmar i BRF Kanalhusen i Karlstad". En besökare till webbsidan får härigenom klart för sig att denna är riktad till medlemmarna och inte är ett forum för styrelsens meddelanden. Texten på webbsidan bör därigenom minska styrelsens oro för att informationen på webbsidan kan uppfattas som officiell information från styrelsen.

Den nämnda texten och innehållet på Innehavarens webbsida bör alltså göra klart för den som besöker sidan att det inte är fråga om någon officiell information från styrelsen. För att detta ska bli tydligt för en besökare krävs emellertid att man går in på webbsidan. Om man bara jämför själva domännamnen (som båda innehåller den dominanta delen av Sökandens näringskännetecken) får man emellertid inte denna skillnad klar för sig, och en besökare kan lätt bli förvirrad när han eller hon ser två webbsidor med liknande namn avseende samma objekt.

Mot denna bakgrund måste slutsatsen bli att Innehavaren inte i Registreringsvillkorens mening kan anses ha någon rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet just som en beteckning för det medlemsforum som det här gäller.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att det omtvistade domännamnet <kanalhusen2.se> ska överföras till Sökanden Bostadsrättsföreningen Kanalhusen.

9. Sammanfattning

De överväganden som har redovisats i det föregående innebär enligt tvistlösarens bedömning att

1. det föreligger sådan likhet mellan Sökandens registrerade näringskännetecken Bostadsrättsföreningen Kanalhusen och det omtvistade domännamnet som anges i Registreringsvillkoren,

2. det visats att det omtvistade domännamnet registrerats och använts i ond tro, och att

3. innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Henry Olsson
Datum: 12 mars 2018