WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2017-0037

1. Sökande

Sökanden är Skolverket, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är D. K., Ukraina.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <skolverkt.se> och <skolvrket.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 3 januari 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 5 februari 2018.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 12 mars 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, Skolverket, som är en svensk statlig myndighet har den 29 november 2017 ansökt om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnen <skolverkt.se> och <skolvrket.se> (omtvistade domännamn) hos WIPO Center. Ansökan har kommunicerats med Innehavaren, som därmed getts tillfälle att inkomma med ett bemötande. Ansökan har inte besvarats av Innehavaren.

Sökanden har i sin egenskap av statlig myndighet till uppgift att styra, stödja, följa upp och utvärdera kommunernas och skolornas arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Det av Sökanden åberopade varumärket registrerades den 3 september 1993 och Innehavaren registrerade de omtvistade domännamnen den 8 november 2017. Båda domännamnen länkar till olika webbsidor, exempelvis “www.payeer.com”.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnen <skolverkt.se> och <skolvrket.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

När Sökanden fått kännedom om att de omtvistade domännamnen registrerats av en privatperson med konfidentiellt kontakt-ID skickades varningsbrev både på svenska och engelska till Innehavaren via den registrar som hanterar de omtvistade domännamnen. Varningsbreven har inte besvarats av Innehavaren.

De omtvistade domännamnen är förväxlingsbara med Sökandens sedan 1993 registrerade varumärke SKOLVERKET och utgör typiska felstavningar av varumärket, s.k. “typosquatting”. Innehavaren måste med hänsyn till att varken <skolverkt.se> eller <skolvrket.se> kan anses vara generiska domännamn ha känt till Sökanden och dess varumärke SKOLVERKET. Även om Innehavaren mot förmodan inte skulle ha känt till Sökanden vid registreringen av de omtvistade domännamnen har Innehavaren fått kännedom om Sökanden och dess rättigheter i samband med varningsbreven. Sammantaget finns det således omständigheter som talar för att det förelegat ond tro vid registrering och användning av de omtvistade domännamnen.

Det finns inga varumärkesrättigheter kopplade till de omtvistade domännamnen och inte heller någon aktivitet på respektive webbplats som visar att Innehavaren bedriver någon verksamhet under de omtvistade domännamnen. Innehavaren saknar följaktligen ett berättigat intresse till de omtvistade domännamnen.

Sammantaget är samtliga rekvisit uppfyllda och Sökanden får därmed anses ha bättre rätt till de omtvistade domännamnen än nuvarande Innehavare.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,

b) ett näringskännetecken,

c) ett släktnamn,

d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),

e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,

f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),

g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006,

h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,

i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller

j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnen är identiska med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma*) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av det i Sverige registrerade varumärket SKOLVERKET, som registrerades innan de omtvistade domännamnen. De omtvistade domännamnen, <skolverkt.se> och <skolvrket.se>, är näst intill identiska med Sökandens registrerade varumärke och därmed är det första rekvisitet uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det har framkommit i ansökan att de omtvistade domännamnen registrerades långt efter det att Sökandens varumärke registrerades. Sökanden har hävdat att Innehavaren har registrerat de omtvistade domännamnen ond tro i syfte att dra nytta av varumärkets renommé och på så sätt driva trafik till en annan domän. Sökande har kontaktat Innehavaren och åberopat sina rättigheter utan resultat. Då det inte framkommit något i ärendet som motsäger vad Sökanden anfört får det anses att Innehavaren registrerat och använt de omtvistade domännamnen i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen

Innehavaren har inte besvarat ansökan och det har i övrigt inte framkommit något i ärendet som visar på att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen. Att genom länkning vidarekoppla de omtvistade domännamnen till andra domäner, utan att presentera några motiv för en sådan användning, är i sig inte tillräckligt för att Tvistlösaren ska anse att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen. Innehavaren får därmed anses sakna rätt eller ett berättigat intresse till de omtvistade domännamnen.

8. Beslut

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser Tvistlösaren att de omtvistade domännamnen ska överföras till Sökanden i enlighet med paragraf 21 i Förfarandereglerna och paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren.

Bengt Eliasson
Datum: 18 mars 2018