WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0027

1. Sökande

Sökandena är L.H. och Hillerström Communications AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är N. M., Sverige

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <lisahillerstrom.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 22 november 2017. Innehavaren skickade e-post meddelanden till WIPO Center den 22 november och den 28 december 2017.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 24 januari 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökandena, L.H. och Hillerström Communications AB, där Hillerström Communications AB är ett registrerat aktiebolag har den 31 oktober 2017 ansökt om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnet <lisahillerstrom.se> hos WIPO Center. Ansökan har kommunicerats med Innehavaren, som getts tillfälle att inkomma med ett bemötande. Innehavaren har besvarat Ansökan.

Sökanden, Hillerström Communications AB, registrerade verksamhet är att bedriva rådgivning och projektledning inom marknadskommunikation och information samt tjänster inom varumärkeskommunikation, internkommunikation, kriskommunikation, sociala medier och mediarelationer. Vidare ska bolaget bedriva skribenttjänster för digitala och tryckta medier samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolagets firma registrerades den 8 mars 2012 och det omtvistade domännamnet den 14 oktober 2017. När Ansökan lämnades in till WIPO Center var det omtvistade domännamnet kopplat till en webbsida med bilder och innehåll om L.H. På webbsidan publicerades även flödet från ett Twitter-konto som refererade till L.H. FC(@Fanclub[…]).

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <lisahillerstrom.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Innehavaren har i hämndsyfte registrerat domännamnet <lisahillerstrom.se> där N.M. publicerar bilder och texter som syftar till att skada Sökandena. Bilderna är hämtade från L.H.´s och L.H.´s systers sociala medier, twitterkonto samt bilder från google.

På sidan publiceras även flödet från ett "påhittat" Twitter-konto som refererar till L.H. FC (@FanClub[…]) där N.M. förutom skräpinlägg publicerar inlägg som kan kopplas till L.H.

Innehavaren är en före detta kollega och vän som, efter att L.H. meddelat att L.H.inte längre vill ha kontakt, väljer att ta ut sina känslor via denna plattform. Bilder som är upphovsrättsligt skyddade är även publicerade på denna sida.

L.H. driver också ett företag som arbetar med marknadsföring och kommunikation vilket innebär att denna sida skadar inte bara L.H. som person, utan även L.H.´s affärsverksamhet och trovärdighet som kommunikationskonsult. Företaget heter Hillerström Communications och L.H.´s namn utgör också L.H.´s varumärke.

Idag finns det bara en person i Sverige vid namn L.H. vilket betyder att domännamnet är unikt för L.H. Webbsidan som är kopplad till det omtvistade domännamnet hamnar högt i google sökningar när man söker på L.H.´s namn eller företag.

Sökandena har efter fortsatt korrespondens vidhållit sin Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande för det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har besvarat ansökan och har efter Tvistlösningsförfarandets inledande förklarat sig villig att föra över det omtvistade domännamnet till Sökandena.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,

b) ett näringskännetecken,

c) ett släktnamn,

d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),

e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,

f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),

g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006,

h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,

i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller

j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma*) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökandena är innehavare av det i det omtvistade domännamnet ingående släktnamnet Hillerström samt den i Sverige registrerade firman Hillerström Communications AB. Nämnda firma registrerades innan det omtvistade domännamnet. Det föreligger identitet mellan det i det omtvistade domännamnet ingående släktnamnet, som också utgör dominant i Sökandens firma. Därmed är det första rekvisitet i paragraf 7.2 Registreringsvillkoren uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Mot bakgrund av vad Sökandena anfört i Ansökan framgår att Innehavaren registrerat domännamnet i syfte att skada Sökandena. Då Innehavaren inte bestridit vad Sökandena anfört och det i övrigt inte framkommit något i ärendet som motsäger vad Sökandena anfört får det anses att Innehavaren registrerat domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har besvarat Ansökan och förklarat sig villig att föra över det omtvistade domännamnet till Sökandena och har inte åberopat någon rätt eller berätttigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser Tvistlösaren att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökandena i enlighet med paragraf 21 Förfarandereglerna och paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren.

9. Sammanfattning

Domännamnet är identiskt med Sökandens släktnamn, som även utgör dominant i Sökandens firma och har registrerats i syfte att skada Sökandena. Det får därmed anses föreligga ond tro vid registreringen av domännamnet. Innehavaren har förklarat sig villig att föra över domännamnet till Sökandena.

Bengt Eliasson
Datum: 6 februari 2018