WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2017-0025

1. Sökande

Sökanden är Råd & Rön AB, Sverige, företrädd av ADN Law Advokatfirma KB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är E. A., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <rön.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 15 november 2017. Innehavaren lämnade inte in något Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 18 december 2018.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 17 januari 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden har anfört att den innehar fyra registrerade ord- och figurvarumärken innehållande orden "Råd & Rön". Två av figurvarumärkena innehåller dessutom orden "Bäst i Test". Se t.ex. svensk registrering av ordvarumärket RÅD & RÖN (nummer 541996 registrerat den 14 oktober 2017) och svensk registrering av figurvarumärket RÅD & RÖN BÄST I TEST (nummer 393441 registrerat den 4 januari 2008). Sökandens varumärken är registrerade för bl.a. konsumentinformation online, kommersiell information och rådgivning för konsumenter, elektroniska tidskrifter och tidskrifter. Sökanden har också åberopat att den är innehavare av firman "Råd & Rön AB", vilken registrerades den 13 april 2006.

Domännamnet registrerades den 21 januari 2017 och är kopplad till en webbsida som erbjuder information och tjänster som liknar de som erbjuds av Sökanden. Vidare återfinns en logga på webbsidan vilken är snarlik den som används av Sökanden.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna om Påskyndat Förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <rön.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till stöd för sitt yrkande åberopat att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens varu- och näringskännetecken med giltighet i Sverige och att registreringen har skett i ond tro samt att Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet. Till stöd för sina yrkanden har Sökanden åberopat en rad omständigheter och företett bevisning i dessa hänseenden.

B. Innehavaren

Innehavaren har som tidigare nämnts inte kommit in med något formellt svar. Dock inkom Innehavaren med en e-post kommunikation till WIPO Center den 17 januari 2018 med följande innehåll:

"Hej,
Domänen är ej inlagd för förnyelse och kommer således att förfalla den 21a Januari."

7. Diskussion och Slutsatser

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har anfört och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma*) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

*Se paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <rön.se> ska överföras till Sökanden.

Henry Olsson
Datum: 24 januari 2018