WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2017-0011

1. Sökande

Trädvårdaren i Småland, Sverige

2. Innehavare

O. M. S., Danmark

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnen <tradvardarenismaland.se> och <trädvårdarenismåland.se>.

Ansökan har lämnats in och avgjorts i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”), och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

4. Bakgrund

Sökandens näringsverksamhet bedrivs under firman Trädvårdaren i Småland, Gränna, Sverige. Efter etablering 2008 anlitade företaget i maj 2009 företaget Karat reklam, sedermera benämnt Reklamriket, företrätt av M. S. (numera O. M. S., här Innehavaren), med uppdraget att skapa en hemsida och en logotyp samt att lägga upp en mailadress för företaget. Sökanden har i tiden därefter erhållit två fakturor avseende webhotell för domännamnen <tradvardarenismaland.se> och <trädvårdarenismåland.se> från Reklamriket.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnen <trädvårdarenismåland.se> och <tradvardarenismaland.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökandens e-post och hemsida, som intill dess fungerat bra, upphörde att fungera den 26 juli 2017, vilket Sökanden reklamerade till Reklamriket följande dag. Svar kom den 10 augusti 2017 att Sökanden inte hade betalat en webhotellfaktura till företaget Surftown, vilken skulle ha sänts till Sökanden från Reklamriket, som emellertid hade glömt att skicka den.

Inför ansökan om tvistlösning i detta förfarande hade Sökanden ännu inte fått någon faktura och Innehavaren har inte kunnat nås vare sig via sms eller telefon. I samtal med Surftown den 18 augusti 2017 erfor Sökanden att samtliga domännamn ägda av Innehavaren är stängda och att sålunda fler företag än Sökandens torde ha drabbats i sin verksamhet. När affärsförbindelsen skapades med Reklamriket och framöver trodde Sökanden sig bli och vara innehavare av de båda domännamnen och inte Innehavaren, som nu misskött sina åtaganden, inte längre är kontaktbar och som saknar berättigat intresse till de båda domännamnen.

B. Innehavaren

Sökandens ansökan har inte besvarats av Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

Domännamnen <trädvårdarenismåland.se> och <tradvardarenismaland.se> liknar den firma med rättsgrund i Sverige, Trädvårdaren i Småland, till vilken Sökanden visat rätt.

Handlingarna i ärendet ger emellertid inte stöd för någon Tvistlösarens slutsats om domännamnen har registrerats eller använts i ond tro. Vid detta förhållande saknas anledning för Tvistlösaren att ta ställning till om Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen eller något av dem.

8. Beslut

Sökandens ansökan om överföring av domännamnen <trädvårdarenismåland.se> och <tradvardarenismaland.se> till Sökanden lämnas utan bifall.

Gunnar Karnell
22 oktober 2017