WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0009

1. Sökande

M. D., Dimholt Design AB, Sverige

2. Innehavare

P.P., Tyskland

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <dimholtdesign.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren"), och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

4. Bakgrund

Sökanden har den 15 augusti 2017 ansökt om Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <dimholtdesign.se> hos WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center"). WIPO Center har gett Innehavaren tillfälle att inkomma med svaromål. Innehavaren har inte besvarat ansökan.

Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg WIPO Center Jon Dal till tvistlösare den 16 oktober 2017.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Vi har idag, den 15 augusti 2017, fått kännedom om att en person använt domännamnet <dimholtdesign.se> för att starta en webbshop. Vi blev uppringda av en person som hade handlat via domänen och undrade om vi var ansvariga då han hade klagomål.

Vi har sedan 2010 drivit aktiebolaget Dimholt Design AB och därför är detta mycket obehagligt för oss. Vi ägde tidigare domänen men olyckligtvis förnyade vi inte ägarskapet. Vi ångrar detta beslut och vill naturligtvis så snart det är möjligt återta ägarskapet.

Det är inte ok att vårt firmanamn används på detta sätt. Idag äger vi "www.dimholtdesign.comˮ och där upptäckte vi att någon hackat den och pekade om alla besök till <dimholtdesign.se>, helt oacceptabelt.

Rekvisit 1 – Vi äger aktiebolaget Dimholt Design AB sedan 2010.

Rekvisit 2 – Uppenbarligen har <dimholtdesign.se> använts i kommersiellt syfte och i vårt namn utan vårt godkännande. Detta skadar vårt varumärke och får inte fortsätta. Vår hemsida hackades och besökare omdirigerades utan vår vetskap till "www.dimholtdesign.seˮ, vilket skadar vår position på marknaden.

Rekvisit 3 – Vi anser att detta är varumärkesintrång, då vi registrerat vårt företagsnamn 2010 och ingen annan äger rätten till detta namn. Vårt efternamn är unikt i Sverige och enligt PRV så får ingen annan använda det för att döpa produkter, verksamheter eller personer utan vårt godkännande.

Sökanden har som bevisning åberopat bl.a. e-reg bevis från Bolagsverket, skärmdump för ˮwww.dimholtdesign.seˮ och skärmdump för sökning på dimholtdesign.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren skall ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden innehar firman Dimholt Design AB. Det omtvistade domännamnet är i alla väsentliga avseenden identiskt med Sökanden firma. Sökanden uppfyller härmed det första villkoret.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden gör gällande att Innehavaren använder domännamnet i kommersiellt syfte och på ett sätt som skadar Sökanden och Sökandens kännetecken. Vad Sökanden anfört vinner stöd i ansökan och åberopad bevisning. Det har inte framkommit något i ärendet som motsäger det Sökanden anfört. Innehavaren får härmed anses ha använt domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Sökanden gör gällande att Innehavarens användning av domännamnet gör intrång i Sökanden firmarätt och efternamnsrätt. Vad Sökanden anfört vinner stöd i ansökan och åberopad bevisning. Det har inte framkommit något i ärendet som visar att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Innehavaren får härmed anses sakna rätt och berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Av ovan nämnda skäl, och i enlighet med paragraf 21 i Förfarandereglerna och paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren, anser tvistlösaren att domännamnet ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnet är i det närmaste identiskt med Sökandens firma. Innehavaren har använt domännamnet i kommersiellt syfte och på ett sätt som skadar Sökanden och Sökandens kännetecken. Innehavarens användning av domännamnet utgör intrång i Sökandens firmarätt och efternamnsrätt.

Jon Dal
Datum: 31 oktober 2017