WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0007

1. Sökande

Sökanden är Svea Bank AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Name Navigation AB, Sverige.

3. Domännamn och förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende Domännamnet <sveabank.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 22 augusti 2017. Innehavaren lämnade in ett Svar den 18 september 2017. Sökanden inkom med en komplettering den 24 oktober 2017 och ytterligare en komplettering den 9 november 2017. Svaranden inkom med en komplettering den 31 oktober 2017.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth, Per Carlson och Peter Hedberg (Ordförande) som Tvistlösare i detta ärende den 12 oktober 2017. Tvistlösarna har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

Tvistlösarna har noterat att parterna har lämnat in kompletteringar. Även om kompletteringarna innehåller en del ny information som inte fanns med i Ansökan eller Svaret, anser Tvistlösarna att dessa inte påverkar utgången i detta ärende.

4. Bakgrund

Svea Bank AB ("Sökandenˮ) är ett svenskt kreditinstitut. Sökanden bildades år 1972 och har bedrivit verksamhet under firman SVEA BANK AB sedan den 10 mars 2017.

Name Navigation AB ("Innehavaren ˮ) är ett svenskt företag vars verksamhet består i att registrera, köpa, sälja och utveckla domäner på Internet. Innehavaren registrerade Domännamnet <sveabank.se> ("Domännamnetˮ) antingen år 2005 eller år 2009 ("Registreringsdagen"). Parterna har lämnat olika uppgifter om Registreringsdagen, men Tvistlösarna har funnit att ytterligare precisering inte behövs för att fatta beslut i ärendet. Innehavaren använder Domännamnet för marknadsföring samt information och råd om ekonomi, sparande, bankkonton, bolån och liknande.

Innan Sökanden inledde förfarandet om överföring av Domännamnet har parterna haft viss kontakt avseende Domännamnet. Ingen förlikning kunde nås mellan parterna, varpå Sökanden har vänt sig till WIPO Center med ansökan om alternativ tvistlösning.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är sedan den 10 mars 2017 innehavare av den registrerade firman SVEA BANK AB för bedrivande av bankrörelse enligt legaldefinitionen i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Sökandens verksamhet, och därmed firmarättsliga skydd, omfattar även sådan annan finansiell verksamhet som står i överenskommelse med 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse samt sådan verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Användningen av firman SVEA BANK AB har även godkänts av Finansinspektionen genom beslut av den 7 mars 2017.

Domännamnet är identiskt med eller liknar Sökandens firma, varför det första rekvisitet i enlighet med punkt 7.2 i Registreringsvillkoren är uppfyllt.

Innehavaren använder Domännamnet i ond tro utan berättigat intresse härför. Domännamnet används för att omdirigera besökare till Innehavarens domän <bank.se>, vilken uteslutande innehåller marknadsföring och information om bank- och finansieringstjänster av sådant slag som faller inom skyddsomfånget för Sökandens firmarätt. Innehavaren använder Domännamnet för att marknadsföra tjänster och verksamhet som är direkt konkurrerande med Sökandens verksamhet. Innehavaren använder Sökandens firma, på ett otillåtet vis, för att i kommersiellt syfte driva trafik till Sökandens konkurrenter och öka Innehavarens intäkter. Innehavarens användning är till betydande förfång för Sökanden och användningen skapar förväxling och förvirring hos omsättningskretsen.

Genom brev, daterat den 26 juni 2017, har Sökanden informerat Innehavaren om Sökandens firmarätt och att Innehavarens användning av Domännamnet är otillåten. Innehavaren är, i vart fall från detta datum, försatt i ond tro. Detta till trots har Innehavaren oför fortsatt användningen av Domännamnet utan förändring.

Sökanden anser inte att Innehavaren har något berättigat intresse för sin användning av Domännamnet. Till stöd för detta har anförts att Innehavaren inte bedriver någon verksamhet som motiverar användningen och inte innehar någon registrerad känneteckensrätt eller motsvarande som motiverar användningen. Sökanden anför vidare att Innehavaren inte använder Domännamnet i dess språkliga betydelse, och att Innehavaren inte heller registrerade Domännamnet för sådan användning.

Sammanfattningsvis har Sökanden till grund för sin talan anfört att Sökanden innehar en registrerad rättighet, som är identisk med eller liknar, Domännamnet, samt att Innehavaren använder Domännamnet i ond tro utan berättigat intresse härför.

B. Innehavaren

Innehavaren registrerade Domännamnet den 28 september 2005 och således har använt Domännamnet under en längre tid än Sökanden haft sin firmarätt.

Användningen av Domännamnet är legitim då Innehavaren under Domännamnet erbjuder användare en tjänst under en generisk premiumdomän, <bank.se>. Till premiumdomänen har Innehavaren ett antal kompletterande domännamn, av vilka Domännamnet är ett.

Innehavaren valde att registrera Domännamnet för att prefixet "Svea" är en symbol för Sverige, som är vanligt att användas i olika sammanhang.

Domännamnet används inte i ond tro. Innehavaren kontaktades av Sökandens huvudägare, Svea Ekonomi AB, innan detta bolag förvärvade aktier i Sökanden och Innehavaren fick då erbjudande om att sälja Domännamnet. Innehavaren har inte accepterat några sådana bud och anser att det hade stått Sökanden fritt att välja en annan firma, eftersom Sökanden var i vetskap om att Innehavaren innehar Domännamnet redan innan Sökanden valde att ändra sin firma.

Domännamnet har använts under lång tid, för legitim verksamhet, och därför finns det ett berättigat intresse till att fortsätta inneha Domännamnet.

7. Diskussion och slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har anfört och styrkt att Sökanden sedan den 10 mars 2017 är registrerad innehavare av firman SVEA BANK AB för bedrivande av bankrörelse enligt legaldefinitionen i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Sökandens verksamhet, och därmed firmarättsliga skydd, omfattar även sådan annan finansiell verksamhet som står i överenskommelse med 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse samt som har ett naturligt samband därmed.

Domännamnet är identiskt med Sökandens registrerade firma.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Ond tro kan exempelvis föreligga om ett domännamn använts eller registrerats i syfte att sälja domännamnet till den som begärt tvistlösning, eller till en konkurrent till denne. Ond tro kan även föreligga om registrering skett i syfte att förhindra den som begärt tvistelösningen att använda sitt kännetecken som domännamn, eller för att på annat sätt störa affärsverksamheten för den som begärt tvistlösningen.

I bedömningen av huruvida ond tro föreligger är det sökanden som bär bevisbördan och som således måste visa att innehavaren kände till kännetecknet och att det finns en medvetenhet kring användningen eller registreringen av domännamnet, och den effekt det har på sökandens verksamhet. Ond tro behöver inte föreligga vid registreringstillfället.

Sökanden anser att domännamnet har använts i ond tro då Innehavaren använder Domännamnet för marknadsföring av sådana tjänster som faller inom skyddsomfånget för Sökandens firmarätt och för att marknadsföra tjänster som även erbjuds av Sökandens konkurrenter. Till stöd för att ond tro föreligger har Sökanden hänvisat till skrivelse av den 26 juni 2017, tillställt Innehavaren i vilket man bland annat upplyser om sin firmarättighet. Det är således Sökandens åsikt att ond tro åtminstone föreligger per det datumet.

Innehavaren har gjort gällande och styrkt att Registreringsdagen skedde många år innan Sökanden registrerade sin firma, vilken används som stöd för den rättighet tvistlösningen baseras på.

Innehavaren använder Domännamnet för att marknadsföra och informera om diverse banktjänster i Sverige med hjälp av de vanligt förekommande orden "svea" och "bank" sammansatta till det omtvistade Domännamnet. Representanter för Sökandens huvudägare kontaktade Innehavaren vid tiden före förvärv av andelar i Sökanden, och innan Sökanden ändrade sin firma till Svea Bank AB, och var således medvetna om Domännamnet när man valde nämnda firma. För att sedan få tillgång till ett domännamn som överensstämmer med firman har Sökanden sedan vänt sig till Innehavaren med erbjudande om att förvärva Domännamnet, men ett sådan erbjudande har avböjts.

Med beaktande av att Innehavaren lät registrera Domännamnet ett flertal år innan Sökanden lät registrera sin firma, och den användning som sker av Domännamnet konstateras vara legitim, kan en sådan skrivelse som Sökanden hänvisar till inte i sig vara tillräcklig för att konstituera ond tro hos Innehavaren.

Det har inte heller framkommit någonting i ärendet som tyder på att Innehavaren medvetet använder Sökandens firma för att störa Sökandens verksamhet.

Ingenting i ärendet tyder i övrigt på att användningen sker i ond tro och därför saknas anledning att fastslå att registrering eller användning av Domännamnet har skett i ond tro

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

I och med att Sökanden inte har visat att registrering eller användning av Domännamnet har skett i ond tro saknas anledning att granska huruvida Innehavaren har ett berättigat intresse till domännamnet eller inte.

8. Beslut

Domännamnet ska inte överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnet är identiskt med Sökandens registrerade firma. Registreringsdagen av Domännamnet inföll för i vart fall åtta år sedan. Användningen av Domännamnet har skett för legitima ändamål under ett flertal år innan Sökanden, som var medveten om Domännamnet, registrerade sin firma. Sökanden tillskrev Innehavaren och upplyste bland annat om sin firma, men är i detta fall inte tillräckligt för att försätta Innehavaren i ond tro. Innehavaren använder inte Domännamnet för att störa Sökandens verksamhet. Det har således inte framkommit någonting till stöd för att användningen sker i ond tro. Domännamnet ska därför inte överföras till Sökanden.

Per Carlson
Tvistlösare

Peter Hedberg
Ordförande

Petter Rindforth
Tvistlösare
Datum: 29 november 2017


Särskilt Yttrande från Petter Rindforth

Som synes ovan, är jag enig med övriga Tvistlösare om beslutet och dess grunder. För god ordnings skull vill jag dock tillägga en kommentar beträffande:

"Reverse Domain Name Hijacking"

I Innehavarens svar synes Innehavaren hänvisa till vad som beträffande den tvistlösningsprocess som avser generiska toppdomäner och ett antal landstoppdomäner (dock inte bl a .se), nämligen Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), kan anföras mot Sökanden: "Reverse Domain Name Hijacking". Detta innebär att tvistlösare har möjlighet att notera att en sökande använder tvistlösningsförfarandet i ett ond tros försök att få ett domännamn överfört till sig. Som Tvistlösare i detta ärende konstaterar jag dels att Registreringsvillkoren för .se inte innehåller någon särskild reglering av "Reverse Domain Name Hijacking", dels att det inte finns något i detta ärende som indikerar att Sökanden försökt utnyttja ATF förfarandet för att otillbörligen söka få det omtvistade domännamnet överfört till sig. Se i övrigt vad som ovan anförts.

Petter Rindforth
Tvistlösare
Datum: 29 november 2017