WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Lease2Go B.V. v. Marketing Plus More

Zaaknr. DNL2017-0064

1. Partijen

Eiser is Lease2Go B.V. uit Heinenoord, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Marketing Plus More uit Deventer, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <lease2go.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via AXC.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 7 november 2017. Het Instituut heeft op 8 november 2017 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 9 november 2017 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende eis genoemde verweerder. Op 10 november 2017 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eiser overgelegd met het verzoek de eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft Eiser op 13 november 2017 een aangepaste eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 14 november 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 4 december 2017. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 5 december 2017 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 7 december 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een besloten vennootschap die zich richt op operational lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Eiser is opgericht in 1987. Eiser beroept zich in deze procedure op zijn op 9 juli 1987 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven handelsnaam "Lease2Go". Eiser heeft een actieve website onder de domeinnaam <lease2go.eu>.

De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 8 januari 2015. De Domeinnaam wordt door Verweerder niet actief gebruikt.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Volgens Eiser is zij rechthebbende op de handelsnaam "Lease2Go". Eiser stelt dat "Lease2Go" de naam is van haar leasebedrijf en de naam waaronder zij actief is op de markt in Nederland. Volgens Eiser wordt de domeinnaam <lease2go.nl> door Verweerder niet actief gebruikt en geeft dit dan ook de indruk dat Verweerder de Domeinnaam enkel en alleen verworven heeft om hier commercieel profijt van te hebben. Eiser stelt dat ieder gebruik van de Domeinnaam door Verweerder conflict zal opleveren met de bedrijfsvoering van Eiser.

Eiser is van mening dat Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens Eiser heeft Verweerder geen enkele band heeft met de naam "Lease2Go". Bovendien is de Domeinnaam nog nimmer actief gebruikt.

Volgens Eiser is de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Eiser stelt dat Verweerder niet bereikbaar is en niet actief lijkt.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

De Geschillenbeslechter oordeelt over de vordering met inachtneming van de Regeling.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het Top-Level Domein ".nl" voorbij worden gegaan bij de beoordeling van overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en de handelsnaam van Eiser anderzijds. De Geschillenbeslechter concludeert derhalve dat de Domeinnaam identiek is aan Eiser's handelsnaam "Lease2Go".

Daarmee heeft Eiser voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Ten aanzien van het vereiste van artikel 2.1 van de Regeling geldt volgens vaste .nl jurisprudentie dat Eiser aannemelijk moet maken dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerder de bewijslast om het tegendeel aan te tonen.

Als onbetwist staat vast dat Verweerder de Domeinnaam begin 2015 heeft geregistreerd en de Domeinnaam niet gebruikt. Op basis van het voorliggende zaakdossier concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof (vergelijk artikel 3.1 sub a van de Regeling).

Verweerder heeft geen indicaties anderzijds ingediend en heeft derhalve geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

In de omstandigheden van deze zaak, inclusief het specifieke karakter van de Domeinnaam is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van Eiser en derhalve van de handelsnaam van Eiser. Uit de door Eiser overgelegde en onweersproken stukken blijkt immers dat Eiser reeds meer dan 20 jaar bestaat.

Gelet hierop, en op het kennelijke ontbreken van een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam zijdens Verweerder, concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

Daarmee is ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <lease2go.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 14 december 2017