WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Prosite BVBA v. CSL-HSI B.V.

Zaaknr. DNL2017-0026

1. Partijen

Eiser is Prosite BVBA uit Tienen, België, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is CSL-HSI B.V. uit Enschede, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <prosite.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via NovoServe B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 28 april 2017. Het Instituut heeft op dezelfde datum per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 1 mei 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiser op 3 mei 2017 een aangepaste Eis ingediend.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis zoals aangepast voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 3 mei 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 23 mei 2017. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 24 mei 2017 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 8 juni 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser, opgericht op 30 december 1999, is een Belgische onderneming die zich toelegt op het in opdracht bouwen van websites en intranetten voor kleine en middelgrote ondernemingen op basis van het Drupal CMS-systeem.

Eiser is rechthebbende op het Benelux woordmerk PROSITE, ingeschreven op 2 oktober 2003 onder nummer 0744449 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35 en 42 (het "Merk"). Eiser is tevens houder van de domeinnaam <prosite.be> welke is geregistreerd op 10 november 1998.

De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 25 september 2003. Op de website gekoppeld aan de Domeinnaam wordt software aangeboden voor de bouw en het onderhoud van websites onder de naam "gosite".

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich op het Merk. Zij stelt dat de naam al sinds 1998 wordt gebruikt.

Eiser stelt dat aan Verweerder nooit toestemming is verleend voor het gebruik van het Merk. Voorts stelt Eiser dat er aan de zijde van Verweerder geen sprake is van te goeder trouw voorgebruik van de Domeinnaam noch van een legitiem belang gelet op de omstandigheid dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de naam "prosite". Voorts stelt Eiser dat Verweerder zich ook niet kan beroepen op een legitiem commercieel gebruik van het Merk, omdat op de website gekoppeld aan de Domeinnaam geen producten of diensten onder de naam "prosite" worden aangeboden.

Eiser stelt dat zij in 2004 contact heeft gehad met Verweerder over het gebruik van het Merk, waarna Verweerder het gebruik van het Merk heeft gestaakt door alle "prosite" aanduidingen te wijzigen in "gosite" en de domeinnaam <gosite.nl> te registreren. Eiser stelt dat Verweerder echter aan de oproep tot overname van de Domeinnaam nooit enig gevolg heeft gegeven.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

Nu er geen Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter op grond van artikel 10.3 van de Regeling het geschil op basis van de Eis te beslechten. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft een kopie overgelegd van de registratie van het Merk. Daarmee heeft Eiser genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbende is op het Merk.

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het recht waarop Eiser zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het Top-Level Domain ".nl" buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Nu Merk en Domeinnaam identiek zijn, is er sprake van verwarringwekkende overeenstemming.

Er is derhalve voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 onder a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser dit prima facie aannemelijk maakt, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer Accor v. Eren Atesmen, WIPO Zaak Nr. D2009-0701).

Eiser heeft onbestreden aangevoerd dat Verweerder de website gekoppeld aan de Domeinnaam na aanschrijving door Eiser in 2004 inhoudelijk heeft veranderd, en dat Verweerder op het moment van indiening van de Eis niet een (handels)naam voert die gelijk is aan of overeenstemt met de Domeinnaam dan wel producten of diensten aanbiedt onder het Merk. Bovendien is onbetwist gesteld dat Verweerder geen toestemming heeft om de Domeinnaam te gebruiken. Verweerder heeft geen verweer ingediend, en aldus zelf geen indicatie verschaft van een legitiem belang bij of ander recht op de Domeinnaam.

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat Eiser aantoont dat de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Eiser behoeft niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was op het moment van registratie. Ook al is te goeder trouw geregistreerd, dan kan het gebruik op een later moment te kwader trouw zijn.

De Geschillenbeslechter merkt op dat, terwijl het Merk later is geregistreerd dan de Domeinnaam, Eiser de aanduiding "prosite" heeft gebruikt voordat de Domeinnaam werd geregistreerd.

Op basis van de onweersproken stellingen van Eiser is aannemelijk dat Verweerder ten laatste sinds 2004 wetenschap heeft van het Merk, waarbij Verweerder in dat jaar de domeinnaam <gosite.nl> registreerde. In dit verband merkt de Geschillenbeslechter op dat de website onder laatstgenoemde domeinnaam identiek is aan de website onder de Domeinnaam, op welke website niet de aanduiding "prosite" wordt gebruikt maar "gosite". Aldus oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam slechts wordt gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, terwijl die website geen enkele relatie heeft met Eiser of haar producten. Dientengevolge behaalt Verweerder thans zonder recht of legitiem belang commercieel voordeel door dit gebruik van de Domeinnaam. De stellingen van Eiser op dit punt zijn niet betwist en komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Er is derhalve sprake van te kwader trouw gebruik van de Domeinnaam.

Op basis van deze overwegingen is de Geschillenbeslechter van oordeel dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder c van de Regeling.

7. Uitspraak

In de omstandigheden van deze zaak merkt de Geschillenbeslechter op dat eventuele door Verweerder verschafte informatie wellicht tot een andere uitkomst, althans meer genuanceerde overwegingen had kunnen leiden. Verweerder, die conform artikel 16.4 van de Regeling van deze zaak op de hoogte was gesteld, heeft echter geen gebruik gemaakt van het recht een verweer in te dienen; overeenkomstig de Regeling staat Verweerder een eventuele gang naar de rechter vrij, met uitgebreidere mogelijkheden voor bewijsvoering.

In overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <prosite.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Remco M. R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 14 juni 2017