WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Stichting RTV NH, t.h.o.d.n. NH v. Windkracht Internet B.V. t.h.o.d.n. Ziber

Zaaknr. DNL2016-0042

1. Partijen

De Eiseres is Stichting RTV NH, t.h.o.d.n. NH uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door bureau Brandeis, Nederland.

De Verweerster is Windkracht Internet B.V., t.h.o.d.n. Ziber uit Schagen, Nederland, vertegenwoordigd door Blenheim Advocaten, Nederland.

2. De domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <nhnieuws.nl> is geregistreerd bij SIDN via Ziber.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 juli 2016. Het Instituut heeft op 26 juli 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 27 juli 2016 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhoudster en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 29 juli 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 18 augustus 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 18 augustus 2016.

Op 22 augustus 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 19 september 2016 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 19 oktober 2016. Op 26 september 2016 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 30 september 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Eiseres is de Nederlandse omroep Stichting RTV NH, de regionale publieke media-instelling voor de provincie Noord-Holland.

De Eiseres is de houdster van de volgende merkregistraties:

- Benelux merkregistratie voor het beeldmerk NH (inschrijvingsnummer 955670), gedeponeerd op 23 april 2014 en geregistreerd op 8 juli 2014 voor opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten in klasse 41;

- Benelux merkregistratie voor het beeldmerk RTV NH (inschrijvingsnummer 0955669), gedeponeerd op 23 april 2014 en geregistreerd op 8 juli 2014 voor opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten in klasse 41;

- Europese Unie merkregistratie voor het Uniewoordmerk NHNIEUWS (inschrijvingsnummer 014798631), gedeponeerd op 13 november 2015 en geregistreerd op 8 maart 2016 voor onder meer magnetische gegevensdragers, opgenomen content, software en elektronische publicaties in klasse 9, uitzenden van radio- en tv-programma’s via kabel of draadloze netwerken, digitale transmissie van gegevens, diensten van persagentschappen [overdracht van nieuws] en elektronische nieuwsdiensten in klasse 38, alsmede verschaffing van niet-downloadbare films en televisieprogramma’s via video-on-demand, productie van TV-shows, aanbieden van elektronische publicaties van een wereldwijd computernetwerk of het Internet, niet downloadbaar en audio- en videoproductie en fotografie in klasse 41.

De Verweerster heeft de onderhavige domeinnaam geregistreerd op 26 april 2005. De onderhavige domeinnaam leidt naar een webpagina waarop staat: “ZIBER. Wij hebben dit domein voor een klant geregistreerd. De pagina is nog niet in gebruik”.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Voor zover relevant stelt de Eiseres het volgende.

De Eiseres stelt dat zij tegenwoordig uitsluitend handelt onder de handelsnaam “NH” en dat zij sinds oktober 2007 handelt onder de handelsnaam “NH Nieuws”. “NH Nieuws” is volgens de Eiseres de titel van de nieuwsuitzending van en over Noord-Holland die zij verzorgt. In 1998 brengt zij al “het nieuws uit Noord-Holland” onder de naam “radio Noord-Holland” en in 2000 heeft de nieuwsuitzending de titel “NH Nieuws”. Daarnaast stelt de Eiseres sinds 2000 consequent gebruik te maken van de zinsnede “Nieuws uit Noord-Holland” bij de aankondiging van haar nieuwsuitzendingen. NH Nieuws is volgens de Eiseres haar best bekeken tv-nieuwsprogramma. De Eiseres stelt tot slot veel geld geïnvesteerd te hebben in de handelsnaam en de onder 4 genoemde merken. Om deze redenen stelt de Eiseres zich op het standpunt handelsnaamrechten te hebben in “NH” en “NH Nieuws”.

De Eiseres voert voorts aan dat de Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. Zij noemt in dit verband dat de onderhavige domeinnaam 11 jaar geleden is geregistreerd. Er is geen sprake van het te goeder trouw aanbieden van diensten of producten door de Verweerster onder de onderhavige domeinnaam, noch doet één van de andere situaties genoemd in artikel 10 van de Regeling zich voor, zo meent de Eiseres. De Eiseres verwijst voorts naar correspondentie waarin de Verweerster heeft aangegeven de onderhavige domeinnaam te hebben geregistreerd met het oog om hem te gebruiken voor een website met nieuws uit Noord-Holland. De Eiseres stelt dat dit niet aannemelijk is, gezien de Verweerster geen nieuwsgerelateerd bedrijf is. Tevens wijst de Eiseres er op dat de onderhavige domeinnaam nooit is gebruikt, en dat op de webpagina die te zien is op de onderhavige domeinnaam staat te lezen dat de onderhavige domeinnaam “‘voor een klant” is geregistreerd. Tot slot voert de Eiseres nog aan dat het veel aannemelijker zou zijn dat de Verweerster de onderhavige domeinnaam heeft geregistreerd met het oogmerk om deze voor een “mooie prijs” door te verkopen. Dit blijkt volgens de Eiseres uit het gegeven dat de Verweerster de onderhavige domeinnaam aan haar heeft aangeboden voor EUR 35.000, en dat een andere domeinnaam van de Verweerster, te weten <nieuwsuitnoordholland.nl>, tevens door de Verweerster te koop wordt aangeboden.

De Eiseres stelt dat de door de Regeling vereiste kwade trouw in deze kwestie met name gelegen is in de omstandigheid genoemd onder artikel 3.2 sub a van de Regeling, namelijk dat de onderhavige domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de Eiseres of een van diens concurrenten. De Eiseres voert aan dat de Verweerster beschikt over een groot aantal domeinnamen, die voor het overgrote deel inactief zijn en die zij te koop aanbiedt via onder meer de website “www.domainforsale.eu” voor forse bedragen. Zo wordt, volgens de Eiseres, de domeinnaam <seniorenland.nl> aangeboden voor EUR 20.000. Tevens voert de Eiseres aan dat de Verweerster aan haar heeft laten weten de onderhavige domeinnaam niet voor minder dan EUR 35.000 te willen verkopen. Het tegenbod van de Eiseres van EUR 7.000 werd meteen verworpen door de Verweerster, evenals het voorstel van de Eiseres om de Verweerster als compensatie voor de overdracht van de onderhavige domeinnaam een reclamepakket beschikbaar te stellen ter waarde van EUR 25.000. Uit deze omstandigheden volgt volgens de Eiseres dat de onderhavige domeinnaam met geen ander doel is geregistreerd, en wordt gebruikt, dan om deze voor een bedrag dat vele malen hoger is dan de registratiekosten te verkopen.

B. Verweerster

Voor zover relevant voert de Verweerster het volgende aan in reactie op de stellingen van de Eiseres.

De Verweerster betwist dat de Eiseres rechten kan doen gelden op het gebruik van de naam “NH”, en voert daarvoor een aantal omstandigheden aan. De Verweerster stelt zich op het standpunt dat de Eiseres niet onder de naam “NH” in het handelsverkeer opereert, maar onder de naam “RTV NH”. De Verweerster vraagt zich voorts af of de (handels)naam rechtmatig wordt gevoerd, nu zij stelt dat er 573 resultaten zijn bij een zoekopdracht op het element “NH” in het register van de Kamer van Koophandel. De Verweerster betwist eveneens dat Eiseres een handelsnaamrecht toekomt met betrekking tot de aanduiding “NH Nieuws”. Dit is volgens de Verweerster slechts de titel van een programma van de Eiseres, en niet de naam waaronder de Eiseres in het handelsverkeer naar buiten treedt. De Verweerster noemt de stelling van de Eiseres dat in 2000 nieuwsuitzendingen plaats gevonden zou hebben onder de titel “NH Nieuws” vergezocht en stelt dat uit het overgelegde bewijs slechts blijkt dat de titel van deze uitzendingen “TVNH Nieuws” is. Voor zover “NH” wel een handelsnaam zou zijn, zo vervolgt de Verweerster, geldt dat deze zodanig generiek of algemeen is dat moet worden aangenomen dat de onderhavige domeinnaam ook niet (in voldoende mate) overeenstemt met die handelsnaam. De Verweerster meent tot slot dat zij de onderhavige domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt zodat in ieder geval geen strijd kan zijn tussen twee handelsnamen.

De Verweerster erkent dat de Eiseres de houdster is van de sub 4 genoemde merken. De Verweerster stelt echter dat, nu deze merken ná de registratie van de onderhavige domeinnaam zijn geregistreerd, de Eiseres zich schuldig maakt aan Reverse Domain Name Hijacking. Daartoe voert de Verweerster aan dat de Eiseres gesteld noch bewezen heeft dat de Verweerster op het moment van registratie van de onderhavige domeinnaam het merk of de handelsnaam van de Eiseres kende, reden waarom de Eiseres wist of had moeten weten dat hij niet zou kunnen bewijzen dat de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. De Verweerster betwist tot slot dat de handelsnamen c.q. merken die de Eiseres stelt te hebben bekend zouden zijn en stelt dat er geen sprake van verwarring kan zijn, onder meer omdat de onderhavige domeinnaam niet terugkomt in de zoekresultaten op Google.

De Verweerster stelt dat zij wel degelijk een recht of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. Zij stelt een recht te hebben nu zij de onderhavige domeinnaam als eerste heeft geregistreerd. Voorts stelt de Verweerster een legitiem belang te hebben omdat de Verweerster voornemens is de onderhavige domeinnaam te gaan gebruiken voor het aanbieden van een website waarop nieuwsberichten over de regio Noord-Holland worden gepubliceerd. De Verweerster stelt recent een strategische stap gemaakt te hebben in de realisatie van dit doel, door een koppeling te hebben gemaakt met de MediaHUB van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON). Daardoor zou het volgens de Verweerster makkelijker worden voor kleine regionale omroepen om hun nieuws te publiceren op de website die onder de onderhavige domeinnaam volgens Verweerster zal worden ingericht.

Daarnaast stelt de Verweerster dat gezien het tijdsverloop tussen de registratie van de onderhavige domeinnaam en het indienen van de Eis, de Eiseres haar rechten onder de Regeling heeft verwerkt.

De Verweerster betwist verder dat sprake zou zijn van kwade trouw. De Verweerster voert daartoe aan dat de al dan niet door haar betwiste rechten van de Eiseres dateren van ruim na de registratie van de onderhavige domeinnaam. Ook stelt de Verweerster dat zij de onderhavige domeinnaam niet actief te koop heeft aangeboden, noch aan de Eiseres, noch aan derden. De Verweerster stelt de onderhavige domeinnaam zelf te willen behouden voor gebruik in verband met haar plannen om een nieuws-website te creëren waarop nieuws uit Noord-Holland gebundeld wordt. De Verweerster meent dat de waarde die de onderhavige domeinnaam voor haar bedrijf in dit verband vertegenwoordigt EUR 35.000 is, en is niet bereid de onderhavige domeinnaam voor minder dan dit bedrag te verkopen. Dit gegeven levert volgens de Verweerster geen kwade trouw op.

Uit het enkele niet-actief zijn van de onderhavige domeinnaam kan volgens de Verweerster verder geen kwade trouw worden afgeleid. Ditzelfde geldt naar mening van de Verweerster voor het gegeven dat zij verschillende domeinnamen heeft geregistreerd en een aantal van deze te koop aanbiedt. De Verweerster voert aan dat de meeste van deze domeinnamen bovendien voor een lage prijs over te nemen zijn, en dat de domeinnaam <seniorenland.nl> een hoge prijs heeft vanwege kosten die de Verweerster daarvoor heeft moeten maken. De Verweerster stelt in elk geval sinds 1 januari 2013 geen domeinnaam meer te hebben verkocht, en ook op andere wijze geen geld te verdienen met de handel in domeinnamen, zoals bijvoorbeeld met pay-per-click pagina’s.

Ook uit het bezet houden van de onderhavige domeinnaam kan volgens de Verweerster geen kwade trouw volgen. De Verweerster houdt de onderhavige domeinnaam voor zichzelf, dan wel voor een toekomstige klant. De Verweerster kende de rechten van de Eiseres op het moment van registratie niet, en kon deze ook nog niet kennen omdat deze nog niet bestonden. De onderhavige domeinnaam is volgens de Verweerster eerlijk en rechtmatig verkregen, en de goede trouw van de Verweerster op het moment van registratie kan niet worden aangetast. Er is volgens de Verweerster geen noodzaak voor de Eiseres om over de onderhavige domeinnaam te beschikken nu kijkers van de programma’s van Eiseres deze al goed weten te vinden op de website onder de Eiseres’ domeinnaam <rtvnh.nl>.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiseres gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam; en

c. de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of de onderhavige domeinnaam identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten waarop de Eiseres zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling het Top-Level Domein “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Terecht is niet betwist dat de onderhavige domeinnaam identiek is aan het Uniewoordmerk NHNIEUWS van de Eiseres. Daarmee is voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

Gezien dit oordeel behoeven de overige stellingen van de Eiseres en de Verweerster over de verschillende andere merkrechten en handelsnamen waarop de Eiseres zich beroept geen bespreking.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling, moet de Eiseres aantonen dat de Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. Aan dit vereiste is door de Eiseres voldaan indien zij prima facie aantoont dat de Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam en indien de Verweerster nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als onder meer genoemd in artikel 3.1 van de Regeling.

De Eiseres heeft onweersproken gesteld dat de Verweerster geen merk-, handelsnaam- of andere rechten heeft ten aanzien van de term “nhnieuws”. Niet in geschil is voorts dat de onderhavige domeinnaam vanaf het moment van registratie tot op heden niet actief is. Daaruit volgt dat onder de onderhavige domeinnaam niet te goeder trouw producten of diensten worden aangeboden, en dat de onderhavige domeinnaam niet wordt gebruikt voor legitieme, niet-commerciële doeleinden. De Verweerster is ook niet bekend onder de naam “nhnieuws”.

Daarmee heeft de Eiseres voldaan aan haar verplichting om prima facie aan te tonen dat de Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. De bewijslast om het tegendeel aan te tonen rust daarmee op de Verweerster.

De Verweerster stelt in dit verband in haar Verweerschrift dat zij voornemens is om de onderhavige domeinnaam te gaan gebruiken voor het aanbieden van een website waarop nieuwsberichten over de regio Noord-Holland worden gepubliceerd. In dit kader noemt de Verweerster in het bijzonder kleine omroepen in de regio Noord-Holland, die op deze website berichten zouden kunnen gaan (door)plaatsen. Daaruit volgt dat de Verweerster beweerdelijk voornemens is de onderhavige domeinnaam in een commerciële context te gaan gebruiken voor diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk NHNIEUWS van de Eiseres geregistreerd is en wordt gebruikt, kort gezegd het aanbieden van een online nieuwsdienst. Daarbij zal de Verweerster naar eigen zeggen samen gaan werken met directe concurrenten van de Eiseres, die zich ook richten op (deels) dezelfde regio als de Eiseres. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter vloeit noch uit het inactieve karakter van de onderhavige domeinnaam, noch uit het voorgenomen gebruik van de onderhavige domeinnaam een legitiem belang in de zin van artikel 2.1 sub b van de Regeling voort.

Ook anderszins heeft de Verweerster niets aangevoerd waaruit een recht of een legitiem belang volgt, waarmee de Eiseres heeft voldaan aan het vereiste onder artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat de Eiseres aantoont dat de registratie of het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is.

De onderhavige domeinnaam is geregistreerd op 26 april 2005. De merken waarop de Eiseres zich beroept zijn gebaseerd op registraties uit 2014 en 2015, en dateren derhalve van ruim na de registratie van de onderhavige domeinnaam. De Eiseres stelt dat zij de handelsnaam “NH Nieuws” vanaf oktober 2007 hanteert. Wat daar ook van zij, dit moment valt ook ruim na de registratie van de onderhavige domeinnaam. Uit niets blijkt voorts dat de Eiseres de gestelde handelsnaam “NH” op het moment van registratie van de onderhavige domeinnaam hanteerde. De enige concrete stelling die de Eiseres naar voren brengt over de periode van vóór 26 april 2005 is dat zij de term “Nieuws uit Noord Holland” zou hebben gehanteerd bij de aankondiging van haar nieuwsuitzendingen. Naast het feit dat dit niet volgt uit het daarbij genoemde bewijsstuk (één ongedateerd screenshot waarin de term “TVNH Nieuws” te zien is), volgen er geen relevante rechten voor de Eiseres uit het eventuele gebruik van bepaalde termen in haar nieuwsuitzendingen.

Omdat de onderhavige domeinnaam in 2005 is geregistreerd, en de door de Eiseres ingeroepen rechten dateren van ruim na deze registratie, acht de Geschillenbeslechter het niet aannemelijk dat de Verweerster ten tijde van de registratie van de onderhavige domeinnaam een merk of handelsnaam van Eiseres kende of behoorde te kennen. Ook het gegeven dat de Verweerster (volgens de Eiseres veelal generieke) domeinnamen voor soms substantiële bedragen aan het publiek te koop aanbiedt of aanbood kan niet zonder meer leiden tot de conclusie dat de Verweerster de onderhavige domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Het staat immers een ieder vrij om domeinnamen te registeren en te koop aan te bieden zolang deze domeinnamen geen inbreuk maken op rechten van derden. Dat daarvan sprake is heeft de Eiseres gesteld noch aangetoond.

Bovendien heeft de Eiseres geen verband tussen het publieke aanbod tot verkoop van domeinnamen en de onderhavige domeinnaam, waarvan vaststaat dat de Verweerster hem niet publiek te koop heeft aangeboden, gelegd. Derhalve is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Verweerster de onderhavige domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd.

Op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling is de Geschillenbeslechter voorts gehouden om te beoordelen of de onderhavige domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt omdat de eis van registratie en gebruik te kwader trouw van de onderhavige domeinnaam onder de Regeling geen cumulatieve vereisten zijn.

De Eiseres heeft ook gesteld dat de onderhavige domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt. De Geschillenbeslechter acht het meer dan 11 jaar onbenut laten van de domeinnaam door de Verweerster onder de omstandigheid dat de Verweerster de onderhavige domeinnaam heeft verworven lang voordat de Eiseres de rechten waarop zij de Eis baseert stelt te hebben verkregen geen gebruik te kwader trouw. Hetzelfde geldt voor het aanbod van de Verweerster aan de Eiseres om de onderhavige domeinnaam voor een niet onderhandelbaar substantieel bedrag te verwerven omdat er tot dan immers geen sprake was van een gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw en het als zodanig niet onrechtmatig is om een hoge prijs te vragen voor de overdracht van een domeinnaam.

Dat is anders voor het door de Verweerster aangevoerde voorgenomen gebruik voor het onder de onderhavige domeinnaam aanbieden van identieke diensten als de diensten waarvoor de merken van de Eiseres zijn geregistreerd. De Geschillenbeslechter acht dit handelen van de Verweerster in strijd met de goede trouw omdat de Verweerster niet heeft aangetoond dat zij, vóórdat de Eiseres haar sub 4 genoemde merken had geregistreerd, te goeder trouw voorbereidingen heeft getroffen om de onderhavige website te gebruiken voor de met de Eiseres concurrerende activiteiten. De Verweerster dient zich te realiseren dat het bezet houden van een inactieve domeinnaam die niet te kwader trouw is geregistreerd op zichzelf weliswaar in beginsel geen gebruik te kwader trouw oplevert, maar dat dit anders kan worden als een derde partij in de loop van de tijd een recht verwerft zoals bedoeld in artikel 2.1 onder a van de Regeling, indien de domeinnaamhouder daarna besluit om de domeinnaam te gaan gebruiken voor activiteiten die soortgelijk zijn aan die waarvoor de bedoelde derde zijn rechten heeft verworven. Het is deze situatie die zich hier voordoet. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het door de Verweerster aanhouden van de onderhavige domeinnaam om deze te activeren voor diensten die concurreren met de diensten van de Eiseres waarvoor zij de sub 4 genoemde merkrechten heeft gebruik te kwader trouw van de onderhavige domeinnaam.

Er is derhalve ook voldaan aan de derde eis van artikel 2.1 van de Regeling.

7. Reverse Domain Name Hijacking

De Verweerster stelt dat er sprake zou zijn van Reverse Domain Name Hijacking door de Eiseres.1 Anders dan de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) kent de Regeling een dergelijk oordeel op zich niet. Overigens geldt dat zelfs als dit onder de Regeling wel mogelijk zou zijn, er geen sprake is van Reverse Domain Name Hijacking door de Eiseres, nu haar Eis wordt toegewezen.

8. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de onderhavige domeinnaamhoudster van de onderhavige domeinnaam <nhnieuws.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerster domeinnaamhoudster wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 13 oktober 2016


1 Reverse Domain Name Hijacking means using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain name holder of a domain name. Paragraph 1 of the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.