WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

CCCP. B.V. v. Jaimy Seegers

Zaaknr. DNL2016-0038

1. Partijen

Eiser is CCCP B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door The Legal Group, Nederland (“Eiser”).

Verweerder is Jaimy Seegers uit Beringe, Nederland (“Verweerder”).

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <streetlab.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via The Registrar Company B.V. (de “Registrar”).

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 12 juli 2016. Het Instituut heeft op 12 juli 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 juli 2016 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de Domeinnaam en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 14 juli 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 3 augustus 2016. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 4 augustus 2016 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 18 augustus 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een productiemaatschappij die onder meer televisieprogramma’s ontwikkelt en produceert, waaronder het bekende televisieprogramma Streetlab dat vanaf augustus 2014 wordt uitgezonden bij KRO-NCRV.

Eiser beroept zich in deze procedure op zijn beeldmerk STREETLAB, ingeschreven in de Benelux op 6 oktober 2015 onder nummer 0983704 voor waren in de klasse 9 en diensten in de klassen 38 en 41.

De Domeinnaam is op 14 november 2012 geregistreerd. Aan de Domeinnaam is een website gekoppeld met beeldmateriaal uit afleveringen van het televisieprogramma Streetlab, afbeeldingen van de portretten van de presentatoren van Streetlab en het officiële Twitter account van Streetlab. Bovenaan iedere pagina van de website is in een rood kader met daarin in witte letters de tekst “STREETLAB” en “Vind hier alles over streetlab” opgenomen.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of verwarringwekkende overeenstemming

Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan, dan wel verwarringwekkend overeenstemt met zijn merk STREETLAB. Het woordelement “Streetlab” is het dominerende bestanddeel van dit merk en dit element is identiek aan de Domeinnaam, aldus Eiser.

Voorts is Eiser van mening dat de verwarring wordt vergroot door de inhoud van de aan de Domeinnaam gekoppelde website, waarbij volledig – en zonder de benodigde toestemming – wordt aangehaakt bij het merk van Eiser, zoals blijkt uit de betreffende bijlagen bij de Eis.

Geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam

Eiser stelt dat Verweerder op geen enkele wijze bekend is onder de Domeinnaam noch een oudere of bekende onderneming drijft onder de Domeinnaam. Eiser heeft Verweerder ook geen licentie verstrekt om de Domeinnaam te mogen gebruiken. Verweerder probeert ten onrechte aan te haken bij het merk van Eiser en tracht ten onrechte te veronderstellen dat er een band met Eiser bestaat, aldus Eiser.

Registratie en/of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw

Eiser stelt dat, mede gelet op de inhoud van de aan de Domeinnaam gekoppelde website, de Domeinnaam verwarringwekkend wordt gebruikt door Verweerder en onrechtmatig aanhaakt bij (de bekendheid van) het merk van Eiser.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnaam is identiek aan het woordelement “streetlab” dat het dominerende bestanddeel is van het merk van Eiser. De toevoeging “.nl” in de Domeinnaam wordt bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het merk van Eiser en de Domeinnaam buiten beschouwing gelaten (Pieter de Haan v. Orville Smith Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0017).

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Uit de door Eiser bij de Eis overgelegde bijlagen blijkt dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor informatieve dan wel commerciële doeleinden. Eiser heeft tevens prima facie aannemelijk gemaakt dat Eiser met de op de aan de Domeinnaam gekoppelde website aangeboden informatie de consumenten misleidt omtrent de (niet aanwezige) relatie tussen Verweerder en Eiser en/of de herkomst van deze informatie. Hierdoor ontbreekt een legitiem belang bij de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter heeft, nu Verweerder geen verweer heeft ingediend als ook op grond van eigen waarneming, ook overigens geen indicatie dat Verweerder een legitiem belang bij of ander recht op de Domeinnaam heeft.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Gelet op de door Eiser aangevoerde, en door Verweerder niet weersproken, stellingen en het overgelegde bewijs, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder op onrechtmatige wijze aanhaakt bij het merk van Eiser door een band tussen Verweerder en Eiser te suggereren die in werkelijkheid niet bestaat. De Domeinnaam wordt door Verweerder gebruikt om Internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser. Bij deze overwegingen neemt de Geschillenbeslechter in aanmerking dat Verweerder de gelegenheid om de stellingen van Eiser te weerleggen onbenut heeft gelaten.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat hiermee vaststaat dat de Domeinnaam in ieder geval te kwader trouw wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

Alle omstandigheden overziende, komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat de Eis hem niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt en wijst de vordering toe.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <streetlab.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 24 augustus 2016