WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

beslist.nl B.V. v. Geoffrey / X Mandemakers / twee verdere verweerders

Zaaknr. DNL2015-0014

1. Partijen

Eiseres is beslist.nl B.V. uit Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Holland Van Gijzen Advocaten & Notarissen LLP, Nederland.

Verweerders zijn Geoffrey uit Fort Worth, Verenigde Staten van Amerika / X Mandemakers uit Werkendam, Nederland, alsmede twee verdere verweerders (“Verweerder”1 ) waarvan de Geschillenbeslechter overeenkomstig artikel 22 van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”) heeft besloten de namen van deze formele verweerders te anonimiseren in deze uitspraak op basis van het vermoeden van identiteitsfraude.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <beslist-loopschoenen.nl>, <beslistloopschoenen.nl>, <beslist-schoenen.nl> en <beslistschoenen.nl> (“Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via PDR Ltd. uit India.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 februari 2015. Het Instituut heeft op 26 februari 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de domeinnamen <beslistloopschoenen.nl>, <beslist-schoenen.nl> en <beslistschoenen.nl>. In antwoord hierop heeft SIDN op 2 maart 2015 bevestigd dat deze verweerders geregistreerd staan als de respectieve domeinnaamhouders en heeft SIDN de namen en contactgegevens van de betreffende verweerders overgelegd. Naar aanleiding van deze informatie heeft Eiseres, op 10 maart 2015 een verzoek ingediend waarin het de consolidatie van de vorderingen tegen de betreffende verweerders bevestigd. Hiernaast heeft Eiseres verzocht de domeinnaam <beslist-loopschoenen.nl> aan de Eis toe te voegen. Het Instituut heeft op 16 maart 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de domeinnaam
<beslist-loopschoenen.nl>. In antwoord hierop heeft SIDN op 17 maart 2015 bevestigd dat de genoemde verdere verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van deze verweerder overgelegd. Op 16 maart 2015 heeft Eiseres nadere stukken overgelegd. Met nachtneming van het voorgaande heeft het Instituut vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling.

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 18 maart 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 april 2015. De Verweerder heeft geen formeel Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 8 april 2015 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 17 april 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Nederlands bedrijf dat via de websites gekoppeld aan haar domeinnamen <beslist.nl> en <beslist.be> consumentenproducten van derde partijen aanbiedt, waaronder ook schoenen.

Eiseres is rechthebbende op het Benelux-woordmerk BESLIST geregistreerd op 17 maart 2011 en het Benelux-beeldmerk BESLIST.NL geregistreerd op 13 oktober 2014, die beide zijn ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 38 en 45 (hierna gezamenlijk in enkelvoud aangeduid als het “Merk”).

Eiseres gebruikt daarnaast de handelsnamen “Beslist” en “Beslist.nl” in het handelsverkeer.

De domeinnaam <beslistschoenen.nl> is geregistreerd op 12 februari 2015;

<beslist-schoenen.nl> op 10 oktober 2014; en

<beslistloopschoenen.nl> op 24 februari 2015; en

<beslist-loopschoenen.nl> op 6 maart 2015.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres heeft zakelijk weergeven en voorzover relevant van de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

De door Verweerder geregistreerde Domeinnamen zijn identiek aan, althans stemmen sterk overeen met het Merk van Eiseres, de handelsnaam “Beslist” en de door Eiseres geregistreerde domeinnamen. De Domeinnamen omvatten het volledige Merk, aangevuld met het generieke woord ‘schoenen’. Hierdoor ontstaat er verwarring bij het publiek doordat consumenten de indruk hebben dat zij zich op de website van Eiseres bevinden.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de registratie en het gebruik van de Domeinnamen. Verweerder heeft geen toestemming van Eiseres ontvangen om de Domeinnamen te registreren en te gebruiken. Het enige doel van Verweerder is om via de Domeinnamen extra “traffic” te genereren en consumenten naar haar websites te lokken waarop dezelfde vergelijkbare producten worden aangeboden. Verweerder tracht hierdoor mee te liften op het succes en de reputatie van het Merk en te profiteren van de kracht en bekendheid van het teken “Beslist”.

Verweerder heeft geen toestemming of gebruiksrecht verkregen om het Merk of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken. Verweerder wil enkel meeliften op het succes van Eiseres, door via de websites achter de Domeinnamen dezelfde of vergelijkbare producten aan te bieden als via de websites achter de domeinnamen van Eiseres.

De registratie en het gebruik van de Domeinnamen zijn te kwader trouw. In de eerste plaats merkt Eiseres op dat het er alle schijn van heeft dat het hier gaat om fictieve en/of onjuiste namen die als houder zijn opgegeven. Eiseres heeft, aan de hand van de door het Instituut verstrekte gegevens van SIDN, contact opgenomen met de formele houder van de domeinnaam <beslistschoenen.nl> die gemotiveerd heeft aangegeven niets te maken te hebben met de registratie van deze domeinnaam. De telefoonnummers die zijn opgegeven bij de Domeinnamen zijn buiten gebruik. De houder van de domeinnaam <beslist-schoenen.nl> heeft als extensie “163.com” en is een van de grootste Chinese internet service providers die regelmatig verschijnt in de top 10 van domeinnamen die worden gebuikt in het kader van spam. Voorts hebben de houders van de domeinnamen <beslistschoenen.nl> en <beslistloopschoenen.nl> dezelfde e-mailextensie “gmx.com”. Tenslotte lijkt er verband te bestaan tussen de inhoud van de websites van de betreffende verweerders op verschillende momenten.

Op de websites die zijn gekoppeld aan de Domeinnamen wordt nergens contactinformatie over de aanbieder/website eigenaar verstrekt. Eiseres is bovendien op het bestaan van een van de Domeinnamen geattendeerd door een derde die had aangegeven dat er illegale activiteiten worden ondernomen onder deze website.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. Echter, één van de formele verweerders heeft aan Eiser gemotiveerd aangegeven niets te maken te hebben met de registratie van de domeinnaam.

6. Oordeel en Bevindingen

De Geschillenbeslechter stelt allereerst vast dat, zoals vermeld, de feiten in deze zaak aanleiding geven te veronderstellen dat er ten dele sprake is van identiteitsdiefstal. Eiseres heeft e-mailcorrespondentie overgelegd waarin de formele houder aangeeft niets te maken te hebben met de registratie van de domeinnaam <beslistschoenen.nl>; hiernaast geeft deze houder aan dat zij eind 2014 haar contactgegevens heeft verstrekt bij de online aankoop van (nooit geleverde) schoenen, waarvoor zij een bevestiging van bestelling bijvoegde.

Omdat er geen verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Er is een verzoek ingediend tot consolidatie van de vorderingen tegen de vier verschillende formele houders. Deze vraag is eerder aan de orde gekomen onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) en wordt blijkens paragraag 4.16 van de “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition” (“WIPO Overview 2.0”) als volgt behandeld:

“WIPO panels have articulated principles governing the question of whether a complaint filed with WIPO by multiple complainants may be brought against (one or more) respondents. These criteria encompass situations in which (i) the complainants either have a specific common grievance against the respondent, or the respondent has engaged in common conduct that has affected the complainants' individual rights in a similar fashion; (ii) it would be equitable and procedurally efficient to permit the consolidation; or in the case of complaints brought (whether or not filed by multiple complainants) against more than one respondent, where (i) the domain names or the websites to which they resolve are subject to common control, and (ii) the consolidation would be fair and equitable to all parties.

In order for the filing of a single complaint brought by multiple complainants or against multiple respondents which meets the above criteria to be accepted, such complaint would typically need to be accompanied by a request for consolidation which establishes that the relevant criteria have been met. The onus of establishing this falls on the filing party/parties, and where the relevant criteria have not been met, the complaint in its filed form would not be accepted.”

De Geschillenbeslechter is op basis van de aan hem voorgelegde feiten van oordeel dat er zodanig onderling verband bestaat tussen de partijen die hoogstwaarschijnlijk feitelijk de Domeinnamen hebben geregistreerd dat, zeker in het licht van de vermeende identiteitsfraude en het ontbreken van enig verweer, het er vooralsnog voor moet worden gehouden dat het om een enkele partij gaat. Consolidatie is daarbij in het belang van Eiseres en, gezien het ontbreken van verweer en artikel 10.3 van de Regeling, is het onwaarschijnlijk dat de belangen van verweerders daardoor worden geschaad.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

“a. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.”

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnamen bestaan allemaal uit het Merk en de beschrijvende term “schoenen” of “loopschoenen”. Het dominante woordelement in de Domeinnamen is het Merk. De toevoeging van het beschrijvende bestanddeel “schoenen” of “loopschoenen” in de Domeinnamen lijkt onvoldoende te zijn om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen, temeer “schoenen” of “loopschoenen” een gebruikelijk product is van Eiseres. Derhalve stemmen de Domeinnamen verwarringwekkend overeen met het Merk van Eiseres.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het Top-Level domein “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing te worden gelaten.

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Eiseres heeft onweersproken gesteld dat Verweerder geen enkele relatie heeft met Eiseres en dat Verweerder geen toestemming of gebruiksrecht heeft verkregen om het Merk of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken.

Nu Verweerder geen verweerschrift heeft ingediend is de Geschillenbeslechter niet bekend met eventuele rechten van Verweerder op de Domeinnamen. Evenmin is de Geschillenrechter gebleken dat Verweerder anderszins een recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

Daarmee is ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter zijn de Domeinnamen te kwader trouw geregistreerd. Gezien de gestelde bekendheid van Eiseres en het feit dat merk BESLIST eerder is geregistreerd dan de Domeinnamen, komt het de Geschillenbeslechter niet als ongegrond voor dat Verweerder bekend was of had moeten zijn met (het Merk van) Eiseres ten tijde van registratie van de Domeinnamen.

De Geschillenbeslechter acht het zeer aannemelijk dat – gezien de motivering en bijlagen die Eiseres heeft overgelegd – Verweerder de Domeinnamen hoofdzakelijk heeft verworven om commercieel voordeel te behalen met verwarringwekkend gebruik van het Merk. Internetgebruikers worden naar Verweerder’s websites geleid waarop dezelfde producten worden aangeboden als op de websites van Eiseres.

Daarnaast heeft Eiseres voldoende aannemelijk gemaakt dat de gegevens die bekend zijn van de formele houders van de Domeinnamen niet juist zijn en/of niet werken. Het feit dat één van de formele verweerders heeft laten weten niets te maken te hebben met één van de Domeinnamen en het feit dat zich voor het overige geen verweerder bekend heeft gemaakt lijkt de kwade trouw van de feitelijke registrant te onderschrijven.

Aldus is ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <beslist-loopschoenen.nl>, <beslistloopschoenen.nl>, <beslist-schoenen.nl>, <beslistschoenen.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem J. H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 8 mei 2015


1 De aanduiding Verweerder in enkelvoud wordt gehanteerd ter aanduiding van de verweerders, voorzover er geen noodzaak bestaat onderscheid aan te brengen tussen de vier genoemde verweerders.