WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

SBS Broadcasting B.V. v. Hostnet B.V.

Zaaknr. DNL2015-0004

1. Partijen

De Eiseres is SBS Broadcasting B.V. uit Amsterdam, Nederland.

De Verweerster is Hostnet B.V. uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <sbs9gemist.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 7 januari 2015. Het Instituut heeft op 8 januari 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op12 januari 2015 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 15 januari 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 4 februari 2015. De Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 5 februari 2015 mee dat de Verweerster in gebreke was gebleven. Op 6, 11 en 12 februari 2015 ontving het Instituut korte e-mailberichten van “T.C.”, ook gebruikmakend van de naam “moda passion”.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 16 februari 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter heeft op basis van het dossier vastgesteld dat Verweerster kennelijk slechts fungeert als adres en internet service provider voor de feitelijke houder van de Domeinnaam, T.C., ofwel thecomputerteam1@gmail.com (moda passion). Op de Eis is door middel van de bovengenoemde e-mails gereageerd door deze partij. Voorzover relevant in deze beslissing en het nodig is deze partij te onderscheiden van de (formele) Verweerster zal de Geschillenbeslechter verwijzen naar de “Feitelijke Verweerder”.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres, SBS Broadcasting B.V., is een Nederlands omroepbedrijf met televisiestations zoals SBS 6, SBS 9, NET 5 en Veronica. Onderdeel van de organisatie is ook Veronica Uitgeverij, uitgever van Veronica Magazine.

Eiseres is rechthebbende op het Benelux-woordmerk SBS9 met inschrijvingsnummer 0949781 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38 en 41 (het “Merk”). Het Merk is gedeponeerd op 11 december 2013.

Verweerster is sinds 18 december 2014 houder van de Domeinnaam.

De Domeinnaam verwijst naar een algemene landingspagina van Verweerster, een Nederlandse internet service provider.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres heeft zakelijk weergeven en voorzover relevant van de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

Het hoofdbestanddeel van de Domeinnaam identiek is aan het Merk.

De Feitelijke Verweerder is een individu en heeft geen enkele relatie met Eiseres. De Feitelijke Verweerder heeft slechts een commercieel belang bij de registratie van de Domeinnaam, namelijk de verkoop van de Domeinnaam aan een partij die wel een legitiem belang heeft bij het houden van de Domeinnaam.

De Feitelijke Verweerder was zich op het moment van registratie als ook op het moment van het te koop aanbieden van de Domeinnaam zeer bewust van het bestaan van de (toen toekomstige) televisiezender SBS 9 en het feit dat deze televisiezender aan de domeinnaam <kijk.nl> en Eiseres gelieerd is. Feitelijke Verweerder heeft de Domeinnaam onomstotelijk geregistreerd met het enkele doel om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten, te verkopen. Eiseres heeft correspondentie met de Feitelijke Verweerder overgelegd die haar stellingen onderbouwen.

B. Verweerster

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerster haar verweer niet tijdig heeft ingediend. De Feitelijke Verweerder heeft te laat een aantal (korte) e-mails aan het Instituut gezonden. In de essentie geeft de Feitelijke Verweerder daarin aan dat hij zichzelf niet bekend wil maken en dat hij de domeinnaam mag behouden omdat Eiseres geen “octrooi” heeft op domeinnamen, Eiseres “onbeschoft” is tegen de Feitelijke Verweerder en de Feitelijke Verweerder door de “boze reactie” van Eiseres “vertrouwensangst op internet” zou hebben gekregen.

Hoewel de Geschillenbeslechter vast stelt dat deze e-mails voor de juridische beoordeling van deze zaak niet als verweer kunnen worden beschouwd, heeft hij ad informandum kennisgenomen van deze e-mails.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk. De Domeinnaam bevat het Merk volledig. De toevoeging van het beschrijvende bestanddeel “gemist” in de Domeinnaam is onvoldoende om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen, temeer “gemist” een gebruikelijk element is in domeinnamen voor televisiestations.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het Top-Level domein “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing te worden gelaten.

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres heeft onweersproken gesteld dat Verweerster geen enkele relatie heeft met de televisiezender SBS 9. Nu tevens niet is gebleken dat Verweerster bekend is onder de naam SBS 9 of anderszins onder deze naam enige activiteiten ontplooit en de Domeinnaam niet wordt gebruikt voor het aanbieden van goederen en/of diensten, moet worden geoordeeld dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter overweegt daarbij eveneens dat de Domeinnaam verwijst naar een algemene landingspagina.

Daarmee is ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Eiseres heeft registratie en gebruik te kwader trouw gemotiveerd gesteld en hierop is door Verweerster geen verweer gevoerd. Daarnaast moet gezien de bekendheid van Eiseres ervan worden uitgegaan dat Feitelijke Verweerder bekend was met Eiseres en haar plannen voor de televisiezender SBS 9 ten tijde van registratie van de Domeinnaam. Dit uitgangspunt wordt versterkt door de e-mail die de Feitelijke Verweerder één dag na registratie van de Domeinnaam aan Eiseres heeft verzonden waarin de Feitelijke Verweerder erop wijst dat Eiseres ook beschikt over <net5gemist.nl> voor haar televisiezender NET 5 en waarom de Domeinnaam dus interessant voor Eiseres zou zijn. In de e-mail biedt de Feitelijke Verweerder de Domeinnaam te koop aan. Uit het vorenstaande is voor de Geschillenbeslechter duidelijk dat de Feitelijke Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft verworven om deze te verkopen voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten. Het feit dat de Feitelijke Verweerder zich niet bekend heeft gemaakt onderschrijft de kwade trouw van de Feitelijke Verweerder.

Aldus is ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <sbs9gemist.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerster domeinnaamhouder wordt.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 19 februari 2015