WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Tom de Graaf v. Brandsma, E.

Zaaknr. DNL2013-0049

1. Partijen

Eiser is Tom de Graaf wonende te Zuid-Scharwoude, Nederland, vertegenwoordigd door Castelijns Kaandorp Hoekstra Advocaten, Nederland.

Verweerder is E. Brandsma wonende te Heerhugowaard, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <money4wheelsautoverpanden.nl> en <money4wheelsverpanden.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via TransIP BV.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 1 oktober 2013. Het Instituut heeft op 1 oktober 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 2 oktober 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de Domeinnamen en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 8 oktober 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 oktober 2013. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 29 oktober 2013 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Op 6 november 2013 heeft Eiser nadere stukken ingediend.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 18 november 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Gezien de aard en het doel van de onderhavige procedure, te weten een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief voor een gang naar de rechter, en met inachtneming van de relatief korte termijnen voor de (proces)handelingen, waaronder het beschikbaar stellen van de Uitspraak, ligt het niet voor de hand dat de Geschillenbeslechter, na de Eis en eventueel het Verweerschrift, aanvullende schriftelijke stukken toestaat. Nu door Verweerder geen Verweerschrift is ingediend oordeelt de Geschillenbeslechter de nadere stukken van Eiser niet toelaatbaar en zal hij deze stukken buiten beschouwing laten.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser

Eiser handelt sinds enkele jaren onder de handelsnaam Money4Wheels. Onder deze naam verpand en beleent Eiser motorrijtuigen en vaartuigen.

Eiser beroept zich in deze procedure eveneens op het onderstaande merk (hierna: het “Merk”):

- het Benelux beeldmerk MONEY4WHEELS, geregistreerd op 7 april 2008, onder nummer 836721, voor waren en diensten in de klassen 12, 36 en 45.

Verweerder

Verweerder is houder van de domeinnamen <money4wheelsautoverpanden.nl> en <money4wheelsverpanden.nl>.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam.

Volgens Eiser stemmen de Domeinnamen verwarringwekkend overeen met de handelsnaam Money4Wheels en het Merk. De woordcombinatie Money4Wheels is volgens Eiser het meest kenmerkende bestanddeel van de Domeinnamen, terwijl de toevoegingen ‘auto’ en ‘verpanden’ enkel beschrijvend zijn, waardoor verwarring bij het publiek te duchten is.

Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam.

Volgens Eiser maakt Verweerder geen gebruik van de Domeinnamen maar houdt zij deze enkel voor de heer F.C. Komen. Tussen Eiser en de heer Komen is recentelijk een kort geding procedure gevoerd waarin door de rechter is geoordeeld dat de heer Komen door het gebruik van de Domeinnamen inbreuk maakt op de rechten van Eiser. Aangezien Verweerder geen partij was bij deze procedure kon geen overdracht van de Domeinnamen worden bevolen.

Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de domeinnaam.

Verweerder heeft de Domeinnamen destijds voor de heer Komen geregistreerd. De heer Komen en Eiser zijn bij het beëindigen van hun samenwerking overeengekomen dat de Domeinnamen aan Eiser zouden worden overgedragen. Verweerder heeft aanvankelijk zijn medewerking daaraan toegezegd en is later op deze toezegging teruggekomen.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a. de Domeinnamen zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c. de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Het hoofdbestanddeel van de Domeinnamen is het bestanddeel ‘money4wheels’ de toevoeging ‘auto’ en ‘verpanden’ zijn enkel beschrijvend en geven enkel aan wat voor diensten er worden verleend.

Het hoofdbestanddeel van de Domeinnamen is identiek aan handelsnaam en stemt vrijwel overeen met het Merk van Eiser. De toevoeging van de beschrijvende elementen ‘auto’ en ‘verpanden’ neemt naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de overeenstemming tussen enerzijds de Domeinnamen en anderzijds de handelsnaam en het Merk niet weg.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser stelt dat Verweerder geen recht op, of legitiem belang bij, de Domeinnamen heeft, aangezien Verweerder enkel houder is van de Domeinnamen en deze voor iemand anders heeft geregistreerd terwijl door een rechter reeds (definitief) is geoordeeld dat het gebruik van de Domeinnamen door deze derde inbreuk maakt op de rechten van Eiser.

Nu Verweerder geen Verweer heeft ingediend is de Geschillenbeslechter niet bekend met eventuele rechten van Verweerder op de Domeinnamen. Evenmin is de Geschillenrechter gebleken dat Verweerder anderszins een recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Nu de Domeinnamen door Verweerder kennelijk zijn geregistreerd in opdracht van een derde in het kader van samenwerking tussen Eiser en genoemde derde, kan in de omstandigheden van deze zaak volgens de Geschillenbeslechter niet zonder meer worden aangenomen dat deze te kwader trouw zijn geregistreerd.

Echter, het niet overdragen van de Domeinnamen terwijl reeds in rechte (definitief) vast is komen te staan dat het gebruik van de Domeinnamen door de opdrachtgever van Verweerder inbreuk maakt op de rechten van Eiser, is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter wel te kwader trouw. Verweerder houdt door zijn handelwijze een onrechtmatige situatie in stand die enkel door Verweerder kan worden opgeheven door het vrijgeven of overdragen van de Domeinnamen. Bij deze overweging neemt de Geschillenbeslechter in aanmerking dat Verweerder de gelegenheid om Eisers stellingen te weerleggen onbenut heeft gelaten.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <money4wheelsautoverpanden.nl> en <money4wheelsverpanden.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 29 november 2013