WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

BAKC bvba v. Alliance B.V.

Zaaknr. DNL2012-0012

1. Partijen

De Eiser is BAKC bvba uit Zellik, België, intern vertegenwoordigd.

De Verweerder is Alliance B.V. uit Steenbergen, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <kyalin.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via NedZone Internet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 20 maart 2012. Het Instituut heeft op 20 maart 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 22 maart 2012 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 27 maart 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 16 april 2012. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 17 april 2012 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem Hoorneman op 4 mei 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Eiser is houder van het Benelux woordmerk KYALIN (het “Merk”), met inschrijvingsnummer 761687, gedeponeerd op 14 september 2004, geregistreerd voor waren in de klassen 3, 5, 29 en 30, waaronder voor dieetvoedingsmiddelen en voedingssupplementen.

De Domeinnaam is geregistreerd door de Verweerder op 5 maart 2008.

De Verweerder heeft enige jaren producten voorzien van het Merk (“Merk-producten”) van de Eiser afgenomen en weder verkocht, maar de samenwerking is inmiddels beëindigd.

Aan de Domeinnaam is een website gekoppeld waarop door de Verweerder thans onder meer voedingssupplementen van een ander merk (RAIN) worden aangeboden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

De Eiser is rechthebbende op het Merk.

De Verweerder heeft, aldus de Eiser, geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien de Verweerder niet langer producten van het Merk verkoopt, maar nog wel profiteert van de naamsbekendheid ervan door diens website aan de Domeinnaam te linken.

Dit voortgezet gebruik van de Domeinnaam is volgens de Eiser te kwader trouw. De Verweerder profiteert van de naambekendheid van het Merk door via de Domeinnaam potentiële klanten naar de eigen website door te linken. De Verweerder gebruikt aldus het Merk om zijn eigen activiteiten te promoten. Bovendien

prijst hij op de aan de Domeinnaam gekoppelde website producten aan van een ander, met het Merk concurrerend merk (RAIN).

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter stelt vast dat het Instituut zich conform artikel 16.4 van de Regeling ervoor heeft ingespannen dat de Eis de Verweerder daadwerkelijk heeft bereikt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Eiser heeft een kopie van de merkregistratie overgelegd waaruit blijkt dat de Eiser houder is van het Merk. Dit Benelux merk kwalificeert als een merk met gelding in Nederland.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het Merk enerzijds en de Domeinnaam anderzijds (zie: Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2010-0067; Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Voor het overige stemt de Domeinnaam letterlijk (en daarmee ook auditief) overeen met het Merk van de Eiser.

Op grond hiervan acht de Geschillenbeslechter de Domeinnaam identiek aan het Merk van de Eiser.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1(b) van de Regeling dient de Eiser te stellen en te bewijzen dat de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient de Eiser prima facie aannemelijk te maken dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft (zie Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002 en LEGO Juris A/S v. M. Moench, WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien de Eiser hieraan voldoet, dan rust op de Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

De Eiser heeft onbetwist gesteld dat de Verweerder niet langer producten onder het Merk verkoopt. Ten bewijze hiervan heeft de Eiser kopie van een brief van de Verweerder aan de Eiser d.d. 8 november 2011 overgelegd, waarin de Verweerder heeft bevestigd te stoppen met de verkoop van Merk-producten in Nederland. Ook de als bewijsstuk overgelegde print van de startpagina van de aan de Domeinnaam gekoppelde website vermeldt geen Merk-producten. Hierop worden, integendeel, soortgelijke producten van een concurrerend merk aangeboden.

Zelfs indien de Verweerder aangemerkt kan of kon worden als een wederverkoper van de Merk-producten van de Eiser, dan nog geeft dit aan de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, nu uit de overgelegde bewijsstukken volgt dat de Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor een website waarop thans concurrerende producten worden aangeboden. Bijgevolg gebruikt de Verweerder het Merk in de Domeinnaam om de aandacht van internetgebruikers te verleggen naar concurrerende producten, hetgeen impliceert dat de Domeinnaam niet gebruikt wordt voor het te goeder trouw aanbieden van waren of diensten (zie: Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Zaaknr. DNL2010-0024). Een wederverkoper dient de producten van de merkhouder daadwerkelijk te verkopen, de website dient uitsluitend die producten aan te bieden en de website dient correct en duidelijk de relatie van de wederverkoper met de merkhouder aan te geven. Aan deze criteria blijkt in de onderhavige situatie niet te zijn voldaan (zie: Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Zaaknr. D2001-0903).

Op grond van het voorgaande heeft de Eiser naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Een recht of legitiem belang van de Verweerder ten aanzien van de Domeinnaam is verder gesteld noch gebleken, nu de Verweerder geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een Verweerschrift in te dienen. Derhalve is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Als voormalig verkoper van Merk-producten kan van de Verweerder worden aangenomen dat deze op de hoogte was van het bestaan van het Merk van de Eiser. Voor zover nodig zou bovendien een eenvoudige raadpleging van het Benelux merkenregister de Verweerder kennis hebben gegeven van het Merk met gelding in Nederland, terwijl ook de Domeinnaam gezien de “.nl” extensie gericht is op internetgebruikers in Nederland. Gegeven dat de Verweerder kennelijk enige jaren Merk-producten heeft afgenomen van de Eiser en met diens medeweten heeft verkocht via een aan de Domeinnaam gekoppelde website is, waar de Verweerder geen nadere toelichting heeft geboden, niet uit te sluiten, en zelfs aannemelijk, dat de registratie van de Domeinnaam door de Verweerder met instemming (al dan niet achteraf) dan wel zonder bezwaar van de Eiser is geschied. Echter, zelfs als de registratie van de Domeinnaam te goeder trouw was, is het huidige gebruik dat niet. Op het moment dat de samenwerking werd beëindigd en de Verweerder ophield producten van het Merk te verkopen, werd het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerder gebruik te kwader trouw (zie: SimPlan AG v. Simplan, WIPO Zaaknr. DNL2010-0006). Gegeven voorts dat de aan de Domeinnaam gekoppelde website producten aanbiedt van een ander, met het Merk concurrerend merk, wordt de Domeinnaam thans gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk.

De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <kyalin.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem Hoorneman
Geschillenbeslechter
Datum: 23 mei 2012