WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Holland Colours NV v. Van Asselt

Zaaknr. DNL2011-0088

1. Partijen

Eiser is Holland Colours NV uit Apeldoom, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Van Asselt uit Gouda, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <hollandcolours.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Tiscom Hosting B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 22 december 2011. Het Instituut heeft op 29 december 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 30 december 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Eiser heeft op 6 januari 2012 een aanpassing van de Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis tezamen met de aanpassing van de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 januari 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 januari 2012. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 27 januari 2012 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Dinant T.L. Oosterbaan op 16 februari 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een onderneming met het hoofdkantoor in Apeldoorn, opgericht in 1980. Blijkens het jaarverslag van Eiser (overgelegd als bijlage bij de Eis) maakt Eiser producten voor het inkleuren van kunststoffen. De handelsnaam van Eiser is identiek aan de naam van zijn vennootschap. Sinds 1989 is de onderneming genoteerd op de beurs van NYSE Euronext te Amsterdam. Eiser levert wereldwijd via diverse internationale vestigingen en intermediairs aan zijn klanten. Eiser is eigenaar van diverse domeinnamen, waaronder <hollandcolours.com>. Eiser beroept zich op zijn handelsnaamrecht.

De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 9 december 2005. De Domeinnaam wordt gebruikt voor een link-redirect naar een pornografische website met links naar andere (pornografische) websites.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich op zijn handelsnaamrecht ten aanzien van zijn naam “Holland Colours”. Voorts stelt Eiser eigenaar te zijn van de domeinnaam <hollandcolours.com>. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan de handelsnaam van Eiser. Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam omdat het gebruik van Eisers handelsnaam in de Domeinnaam voor een website die enkel hyperlinks bevat geen legitiem gebruik is. Volgens Eiser zijn de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Verweerder had zich op de hoogte kunnen stellen van de reeds jaren gevoerde handelsnaam van Eiser. Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor commercieel gewin om internetgebruikers naar zijn website te leiden waarop hyperlinks naar adverteerders van niet gerelateerde derden te vinden zijn. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam aan Eiser te koop aangeboden.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft diverse stukken, waaronder haar jaarverslag en een kopie van het uittreksel handelsregister, overgelegd waaruit blijkt dat Eiser de handelsnaam “Holland Colours” voert.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de handelsnaam enerzijds en de Domeinnaam anderzijds. Aangezien de Domeinnaam identiek is aan de handelsnaam van Eiser, acht de Geschillenbeslechter dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft gesteld dat Verweerder de Domeinnaam alleen gebruikt voor een link-redirect naar een pornografische website en dat Verweerder niet bekend is onder de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter is van mening dat een dergelijk gebruik van de Domeinnaam geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam oplevert. Gesteld noch gebleken is dat Verweerder op een andere wijze een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Eiser heeft derhalve prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

In de omstandigheden van deze zaak is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van de handelsnaam van Eiser. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam aan Eiser te koop aangeboden en is reeds eerder vastgesteld dat vergelijkbaar handelen van Verweerder (het doorlinken naar Verweerders pornografische website) te kwader trouw is. Zie Click Sales, Inc. v. W. van Asselt, WIPO Case No. DNL2011-0062. De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <hollandcolours.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 22 februari 2012