WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Bedrijvenpagina Nederland B.V. v. Bedrijfspagina Benelux BVBA

Zaaknr. DNL2011-0078

1. Partijen

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Verweerder is Bedrijfspagina Benelux BVBA uit Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Boekx Advocaten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <bedrijfspagina.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via On2Service.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 12 december 2011. Het Instituut heeft op 12 december 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 december 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 15 december 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 4 januari 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 4 januari 2012.

Op 6 januari 2012 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 13 januari 2012 heeft Eiseres nadere stukken ingediend. Op 6 februari 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Hub J. Harmeling op 22 februari 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Op 6 maart 2012 heeft de Geschillenbeslechter een Procedurele Order uitgevaardigd waarbij de nadere stukken van Eiseres tot het geding zijn toegelaten. Verweerder is in de gelegenheid gesteld op deze stukken te reageren. Dit heeft Verweerder op 14 maart 2012 gedaan.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Eiseres is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht (inschrijfnummer Kamer van Koophandel 813300253). De activiteiten van Eiseres bestaan uit de vermelding van contactgegevens en de plaatsing van advertenties van ondernemingen in een online bedrijvengids.

Verweerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht (ondernemingsnummer Kruispuntbank van Ondernemingen 0835.099.229). De activiteiten van Verweerder bestaan net als Eiseres uit het aanbieden van een online bedrijvengids.

Domeinnaam

De huidige registratiedatum van de Domeinnaam, dat wil zeggen de datum van registratie door Verweerder, is 26 oktober 2011.

Handelsnaam

Eiseres heeft op 14 mei 2004 de handelsnaam “Bedrijvenpagina Nederland B.V.” in het handelsregister van de gelijknamige besloten vennootschap laten registreren.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Samengevat voert Eiseres het volgende aan.

Ten eerste stelt Eiseres dat zij sinds 24 juni 2004 de handelsnamen “Bedrijvenpagina Nederland B.V.” en “Bedrijvenpagina.nl” voert. Eiseres stelt dat Verweerder bestaat sinds 1 april 2011 en actief is op dezelfde markt als Eiseres. Verweerder biedt soortgelijke diensten als Eiseres aan en hanteert daarbij de sterk gelijkende handelsnaam “Bedrijfspagina”. Door de overlapping in ondernemingsactiviteiten met gebruikmaking van een sterk overeenstemmende handelsnaam vreest Eiseres het ontstaan van verwarring bij het publiek.

Eiseres stelt voorts dat Verweerder deze verwarring bewust veroorzaakt. Verweerder zou klanten van Eiseres telefonisch benaderen en zich uitgeven onder de naam van Eiseres. Vervolgens zou Verweerder deze klanten van Eiseres misleiden om tot sluiting van een overeenkomst met Verweerder over te gaan.

Eiseres stelt voorts dat Verweerder geen legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Het gebruik van de Domeinnaam ziet immers niet op het te goeder trouw aanbieden van diensten. De Domeinnaam wordt alleen gebruikt om door misleiding klanten bij Eiseres weg te kapen en hen onder valse voorwendselen een overeenkomst met Verweerder aan te laten gaan. Bovendien voert Eiseres aan dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam nu deze door zoekmachines als Google en Yahoo! niet te vinden is en de website zeer weinig bezoekers trekt.

Eiseres acht de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw. Eiseres stelt dat Verweerder bewust verwarring bij het publiek veroorzaakt door klanten van Eiseres onder valse voorwendselen te benaderen om op deze manier klanten bij Eiseres weg te kapen.

B. Verweerder

Verweerder voert samengevat het volgende aan.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat Eiseres geen merkregistratie van de naam “Bedrijvenpagina” heeft. Eiseres drijft haar onderneming onder de naam “Bedrijvenpagina Nederland B.V.” De naam “Bedrijvenpagina.nl” wordt door Eiseres alleen gebruikt ter onderscheiding van haar dienstverlening. Daarom dient de handelsnaam “Bedrijvenpagina Nederland B.V.” te worden vergeleken met de Domeinnaam <bedrijfspagina.nl>. Volgens Verweerder stemmen deze namen in onvoldoende mate met elkaar overeen om van verwarringsgevaar te spreken. Nu de handelsnaam is opgebouwd uit beschrijvende elementen heeft de naam een beperkt onderscheidend vermogen.

Voorts voert Verweerder aan een legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben. Verweerder drijft een bona fide onderneming door een online bedrijvenpagina te exploiteren. Verweerder betwist de stelling dat hij actief klanten van Eiseres benadert uit naam van Eiseres.

Ten aanzien van de registratie of het gebruik van de Domeinnaam, als bedoeld in artikel 2.1 sub c van de Regeling, stelt Verweerder dat kwade trouw niet aanwezig is. Verweerder gebruikt de Domeinnaam vanwege het generieke karakter daarvan voor een online bedrijvenpagina.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten. Dit betekent dat aan elk van deze vereisten moet zijn voldaan.

1. De Domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een:

(i) naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

(ii) een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

2. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam; en

3. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De Geschillenbeslechter zal hieronder de voorwaarden afzonderlijk behandelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen moet volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Het dominante deel van de handelsnaam van Eiseres (“Bedrijvenpagina”) komt in hoge mate overeen met de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter is om deze redenen van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiseres.

Het enkele verschil tussen “Bedrijfspagina” en “Bedrijvenpagina” is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter in beginsel onvoldoende om te voorkomen dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een (directe of indirecte) economische band bestaat tussen Eiser en Verweerder (zie bijvoorbeeld PDATechCenter v.o.f. v. E. Coban, h.o.d.n. PDATech Mobile Solutions, WIPO Zaaknr. DNL2010-0004). Dit geldt te meer nu zowel Eiseres stelt, als Verweerder bevestigt, dat Eiseres en Verweerder soortgelijke diensten aanbieden en op dezelfde geografische markt (heel Nederland) actief zijn.

Aan het eerste vereiste is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (zie bijvoorbeeld Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002) dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast aan te tonen dat deze wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres heeft gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres heeft ter onderbouwing aangevoerd dat de Domeinnaam door Verweerder uitsluitend wordt gebruikt om onder valse voorwendselen klanten bij Eiseres weg te kapen. Ter onderbouwing van dit standpunt overlegt Eiseres enkele verklaringen van klanten die op deze manier door Verweerder benaderd zouden zijn.

Tevens stelt Eiseres dat de website van Verweerder niet met zoekmachines als Google en Yahoo! te vinden is. Om die reden trekt de website dan ook weinig bezoekers en is de onderneming niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. Volgens Eiseres blijkt hieruit dat het houden van de Domeinnaam door Verweerder voor het voeren van zijn bedrijfsactiviteiten niet noodzakelijk is.

Verweerder heeft daartegen gemotiveerd aangevoerd dat Verweerder met de Domeinnaam een bona fide onderneming drijft. Verweerder heeft zijn onderneming opgericht met als doel de exploitatie van een online bedrijvenpagina. Wat er ook zij van de beweerde misleidende handelingen ten aanzien van mogelijke klanten van Eiseres, uit de inhoud van de betreffende website blijkt dat de Domeinnaam met name ook voor bona fide commerciële doeleinden gebruikt wordt. Het feit dat de website in het verleden niet door de zoekmachines is geïndexeerd, waardoor zij slecht vindbaar was, doet daar niet aan af.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat in het licht van de door Eiseres aangevoerde feiten en de betwisting door Verweerder onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam uitsluitend ter misleiding van klanten van Eiseres gebruikt.

De Geschillenbeslechter is binnen het specifieke en beperkte kader van de Regeling om deze redenen van oordeel dat de door Verweerder aangevoerde bona fide exploitatie van de Domeinnaam voldoende is om een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder bij de Domeinnaam aan te nemen.

Aan het tweede vereiste is aldus niet voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ten overvloede behandelt de Geschillenbeslechter het derde vereiste, hoewel dat gezien de conclusie onder B. niet tot toewijzing van de vordering kan leiden.

Bij gebreke van deze toewijzing wijst de Geschillenbeslechter erop dat het beweerde misleidende handelen van Verweerder waarvan Eiseres deze een verwijt maakt onder de reikwijdte van de Regeling niet doorslaggevend is en door de Geschillenbeslechter niet in enig ander opzicht kan worden beoordeeld. De toetsing van de rechtmatigheid van dit beweerde handelen van Verweerder is voorbehouden aan de gewone (civiele) rechter.

Door Eiseres zijn geen andere relevante omstandigheden aangevoerd die zien op een registratie of gebruik te kwader trouw.

Om deze reden kan in het midden blijven of aan het derde vereiste is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Hub J. Harmeling
Geschillenbeslechter
Datum: 26 maart 2012