WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Digital Revolution B.V. v. Bertje Bel

Zaaknr. DNL2011-0069

1. Partijen

Eiser is Digital Revolution B.V. uit Nederhorst den Berg, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Bertje Bel uit Utrecht, Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <123inktwinkels.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Yourdomainnameregistrar.com.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 27 oktober 2011. Het Instituut heeft op 31 oktober 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 1 november 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 1 november 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 21 november 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 20 november 2011.

Op 25 november 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 23 december 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 24 januari 2012. Op 5 januari 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 19 januari 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser, Digital Revolution B.V., is een groothandel in computers, randapparatuur en software. Eiser heeft op 23 maart 2000 de domeinnaam <123inkt.nl> geregistreerd en gebruikt de website onder deze domeinnaam als webwinkel voor printersupplies.

Verweerder heeft de Domeinnaam <123inktwinkels.nl> geregistreerd op 7 september 2011. Verweerder staat sinds 2 maart 2005 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en richt zich, volgens dit register, op dienstverlening op het gebied van informatietechnologie.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich op zijn handelsnaam “123inkt”. Dit teken heeft Eiser ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Voorts gebruikt Eiser het teken “123inkt.nl” voor zijn webwinkel onder de door hem geregistreerde domeinnaam <123inkt.nl>. De naam “123inkt.nl” wordt gepromoot via radio en televisie. De webwinkel is goed voor ruim 700.000 klanten en Eiser heeft 60 medewerkers in dienst. De webwinkel is voorts in 2008, 2009, 2010 en 2011 verkozen tot “Beste Webwinkel” in haar categorie. Eiser stelt dat hij algemeen bekend is onder de naam “123inkt.nl”.

Verweerder heeft geen toestemming van Eiser om een overeenstemmende domeinnaam te gebruiken. Verweerder is zelf niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. Eiser stelt dat Verweerder bekend is met de webwinkel van Eiser. Eiser baseert deze stelling op log files van de webwinkel waaruit blijkt dat vanaf het IP adres van Verweerder de webwinkel is bezocht.

Door het gebruik van een overeenstemmende domeinnaam profiteert Verweerder van de goede naam van Eiser.

B. Verweerder

Verweerder stelt zich primair op het standpunt dat Eiser geen merkrecht heeft op het teken “123inkt”. Uit de brief in reactie op de sommatie van Eiser, door Verweerder overgelegd, blijkt dat Verweerder zich tevens op het standpunt stelt dat Eiser geen handelsnaamrecht kan doen gelden op het teken “123inkt” omdat deze een beschrijvend karakter zou hebben. Bovendien voert Verweerder aan dat, zo er al sprake is van een handelsnaam, de bescherming daarvan beperkt is tot de regio waarin Eiser actief is. Verweerder merkt op dat Eiser volgens het register van de Kamer van Koophandel is gevestigd in Noord-Holland en Verweerder in Midden-Nederland.

Verweerder voert aan dat op de website onder de Domeinnaam geen tekens worden gebruikt die overeenstemmen met een teken van Eiser. Niet alleen het logo van Verweerder op de website is anders, maar ook de vormgeving. Op de pagina van Verweerder staat bovendien duidelijk aangegeven om welk bedrijf het gaat (123 Inkt Winkels). Volgens Verweerder kan er daarom geen sprake zijn van verwarring.

Verweerder betwist dat het aanwezig zijn van zijn IP adres in de log files van Eiser betekent dat hij te kwader trouw de Domeinnaam heeft geregistreerd. Verweerder erkent dat het IP adres afkomstig is van zijn adres, maar dat dit niet te koppelen is aan een individu. Voorts betoogt Verweerder dat dit bewijs onrechtmatig verkregen is.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser beroept zich op een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Verweerder heeft dit handelsnaamrecht betwist, omdat de handelsnaam beschrijvend zou zijn. Aan Verweerder kan worden toegegeven dat de handelsnaam van Eiser in zekere mate beschrijvend is, althans voor zover het gaat om het element “inkt”. Van de combinatie van de cijfers 1, 2 en 3 met het beschrijvende element “inkt” kan echter niet worden gezegd dat deze beschrijvend is. Evenmin is er sprake van het monopoliseren van taal. De handelsnaam wordt bovendien door Eiser daadwerkelijk gevoerd.

Aangezien Eiser zich op een handelsnaamrecht beroept en niet op een merkrecht, zal Verweerders betoog ten aanzien van het merkrecht worden gepasseerd. Het betoog van Verweerder dat partijen volgens het register van de Kamer van Koophandel allebei gevestigd zijn in een andere regio is niet relevant en wordt eveneens gepasseerd. Beide partijen hebben een webwinkel die zich richt op een algemeen publiek in heel Nederland, waardoor zij beiden in heel Nederland actief zijn, zodat aan hun respectievelijke vestigingsplaatsen geen betekenis toekomt.

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met de handelsnaam dat er verwarring kan ontstaan mag, volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling, bij deze beoordeling het toplevel domein “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008; FrontRange Solutions Inc. v. NOBLIS SaleSConnectionS BV, WIPO Zaaknr. DNL2008-0018; en Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063).

In de onderhavige zaak stemmen handelsnaam en Domeinnaam verwarringwekkend overeen. Door de toevoeging van het generieke element “winkels” wordt deze verwarring niet weggenomen (vgl. M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság v. M Stegenga, WIPO Zaaknr. DNL2011-0057). Met deze overeenstemming van handelsnaam en Domeinnaam is voldaan aan de eerste grond verwoord in artikel 2.1(a) van de Regeling. Voor de beoordeling of de Domeinnaam en handelsnaam verwarringwekkend overeenstemmen, is de inhoud van de website onder de Domeinnaam niet relevant.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het eerste vereiste is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eiser heeft gesteld dat niet is gebleken dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam zelf bekend of actief was onder die naam. Dit is door Verweerder niet betwist. Verweerder heeft slechts gesteld: “123 inktwinkels Nederland is onze inschrijving bij de kamer van koophandel”. Daarbij heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd ruime tijd nadat Eiser is begonnen met het exploiteren van de webwinkel onder de domeinnaam <123inkt.nl>. Dit is echter onvoldoende om aan te nemen dat Verweerder een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft, waar zulke registraties ondernomen zijn in de kennelijke wetenschap van Eisers reputatie. Zie Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler, WIPO Zaaknr. DNL2011-0051 en de daarin opgenomen uitspraken onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij op andere wijze recht heeft op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Op grond van het voorgaande heeft Eiser naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, en heeft Verweerder hier onvoldoende tegenover gesteld dat zou meebrengen dat hij wèl een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Derhalve is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder moet bekend worden geacht met het bestaan van de webwinkel van Eiser. Uit door Eiser overgelegde stukken blijkt genoegzaam dat Verweerder voorafgaand aan het registreren van de Domeinnaam bekend was met Eisers webwinkel. Daarnaast is de webwinkel van Eiser bekend geworden door de media aandacht die deze heeft gekregen. De verdere argumenten van Verweerder in dit verband kunnen geen afbreuk doen aan deze conclusie en ze doen ook feitelijk niet terzake.

Met behulp van de Domeinnaam worden door Verweerder producten aangeboden die identiek zijn aan de door Eiser aangeboden producten. Verweerder heeft niet bestreden dat hij profiteert van de goede naam van Eiser door gebruik van de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter acht het aannemelijk dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om commercieel voordeel te behalen, zoals bedoeld in artikel 3.2 sub d van de Regeling.

Deze omstandigheden geven naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voldoende grond om aan te nemen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en dat hij deze te kwader trouw gebruikt. Zodoende is ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <123inktwinkels.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 15 februari 2012