WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Heluco B.V. v. Clima Direct B.V.

Zaaknr. DNL2011-0046

1. Partijen

Eiser is Heluco B.V. uit Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Haulussy Advocaten, Nederland.

Verweerder is Clima Direct B.V. uit Oud Beijerland, Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <aircotube.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Realtime Register.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 28 juni 2011. Het Instituut heeft op 28 juni 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 29 juni 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 1 juli 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 21 juli 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 20 juli 2011.

Op 22 juli 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 11 augustus 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 22 augustus 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Eis is ingesteld door Heluco B.V.

Uit informatie op de webpagina “www.aircovent.nl/output/output_27.html” blijkt dat Aircovent B.V., een dochter van Eiser, op 1 april 2010 haar eigen label “Aircotube” voor geïsoleerde koelleiding heeft geïntroduceerd. Op deze webpagina is te lezen: “Aircotube®, het nieuwe label voor geisoleerde koelleiding”, met daaronder “1 april 2010” en daaronder “Aircovent introduceert haar eigen label Aircotube® […]”.

Verweerder brengt geïsoleerde koelleidingen op de markt.

De Domeinnaam is op 22 september 2009 door Verweerder geregistreerd.

Eiser beroept zich in deze procedure op en is houdster van het Benelux beeldmerk AIRCOTUBE, op 15 maart 2010 gedeponeerd onder nummer 1199302 (het “Merk”).

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat de Domeinnaam gelijk is aan het Merk. Het Merk is gedeponeerd op 15 maart 2010, maar volgens Eiser wordt het Merk reeds sinds 2008 door Eiser gevoerd en gehanteerd voor een product van het assortiment dat Eiser verkoopt via haar dochter Aircovent B.V.

Voorts stelt Eiser dat Verweerder een concurrent is van Eiser en geen producten verkoopt onder het Merk. Verweerder heeft daarom geen recht op en/of legitiem belang bij de Domeinnaam, aldus Eiser.

Tot slot stelt Eiser dat Verweerder ervan op de hoogte is dat Eiser sinds 2008 het door haar aangeboden product onder de merknaam “Aircotube” op de markt aanbiedt. Volgens Eiser worden door registratie en gebruik van de Domeinnaam klanten en prospects van Eiser naar de website van Verweerder geleid.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat de merknaam “Aircotube” pas in 2010 is geïntroduceerd. Ter onderbouwing van deze stelling verwijst hij naar de bovenstaande in paragraaf 4 genoemde webpagina.

Voorts stelt Verweerder de Domeinnaam te goeder trouw te hebben geregistreerd als Engels alternatief voor de (kennelijk ook in Verweerders bezit zijnde) domeinnaam <koelleiding.nl> en dat hij op geen enkele manier kon weten dat deze naam al eerder in gebruik was. Verweerder stelt de domeinnaam <aircotube.com> ook sinds 2009 te gebruiken. Verweerder stelt verder dat de verkoop van geïsoleerde koelleidingen zijn “core business” is.

Volgens Verweerder handelt Eiser te kwader trouw door de (kennelijk door Eiser geregistreerde) domeinnaam <climadirect.eu>, terwijl de bedrijfsnaam van Verweerder “Clima Direct” is, door te linken naar de website van Aircovent B.V.

Verweerder concludeert met de opmerking dat hij recht heeft op het gebruik van de Domeinnaam en merkt op dat hij de Domeinnaam niet wil afstaan.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Het Merk en de Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen. Het Merk is een beeldmerk dat bestaat uit het element “aircotube” en een visueel ornament. Het dominante element van het Merk is het element “aircotube”. In de Domeinnaam komt het dominante element “aircotube” voor. Het toplevel domein “.nl” moet bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 (a) van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter is van mening dat Eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder geen recht op en/of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Weliswaar stelt Eiser dat zij reeds in 2008 de merknaam “Aircotube” voerde, maar zij heeft geen van een duidelijke datum voorzien of anderszins te dateren bewijs ter onderbouwing van deze stelling overgelegd. Daarentegen wordt op de door Verweerder overgelegde screenshot van de webpagina “www.aircovent.nl/output/output_27.html” aangekondigd dat Aircovent, de dochter van Eiser, op 1 april 2010 “Aircotube®, het nieuwe label voor geisoleerde koelleiding” heeft geïntroduceerd. Daargelaten of dit gebruik aan Eiser kan worden toegerekend, is geen bewijs overgelegd dat Eiser het Merk vóór 1 april 2010 is gaan gebruiken. Op basis van het overgelegde bewijsmateriaal moet derhalve worden aangenomen dat het Merk jonger is dan de Domeinnaam, zodat het ervoor moet worden gehouden dat Verweerder voordat hij kennis kreeg van het geschil de Domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten aan te bieden, althans daarvoor aantoonbare voorbereidingen trof.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat aldus niet is voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 (b) van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser stelt dat Verweerder ervan op de hoogte is dat Eiser sinds 2008 het door haar aangeboden product onder de merknaam “Aircotube” op de markt aanbiedt. Volgens Eiser worden door registratie en gebruik van de Domeinnaam klanten en prospects van Eiser naar de website van Verweerder geleid.

Zoals de Geschillenbeslechter reeds heeft aangegeven, is niet gebleken dat Eiser het Merk voor 1 april 2010 heeft gevoerd en evenmin dat Verweerder anderszins op de hoogte was of geacht te moet zijn geweest van het gebruik van het Merk toen hij de Domeinnaam registreerde. Daarnaast is niet gebleken van (een of meerdere) omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling, dan wel andere relevante omstandigheden die registratie of gebruik te kwader trouw kunnen aantonen.

De Geschillenbeslechter oordeelt ten overvloede dat aldus ook niet is voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 (c) van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 5 september 2011