WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Futuring International LTD v. Tenno Media

Zaaknr. DNL2011-0038

1. Partijen

Eiseres is Futuring International LTD uit Trier, Duitsland, vertegenwoordigd door Better4life B.V., Nederland.

Verweerster is Tenno Media uit Vlaardingen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <dlaros.nl> en <getmaxxx.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Mevers Automatisering.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 5 juni 2011. De aangepaste Eis is bij het Instituut ingediend op 6 juni 2011. Het Instituut heeft op 6 juni 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 7 juni 2011 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 7 juni 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 juni 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 25 juni 2011.

Op 28 juni 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 15 juli 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 28 juli 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres baseert de Eis op een Gemeenschapsmerkinschrijving voor het woordmerk GETMAXXX (datum aanvrage 24 september 2008) en op een Beneluxmerkinschrijving (depotdatum 21 maart 2005) voor een gecombineerd woord-/beeldmerk DLAROS. Beide merken worden in het navolgende ook aangeduid als de “Merken”.

De Domeinnamen zijn door Verweerster geregistreerd op 19 juni 2009.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt - zakelijk weergegeven - het navolgende:

Eiseres is rechthebbende op de Merken.

De producten van Eiseres, die voorzien van de Merken worden verhandeld, zijn aan te merken als medische hulpmiddelen in de zin van de Wet op de medische hulpmiddelen en/of de Geneesmiddelenwet. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is belast met het toezicht op de naleving van voornoemde wetten.

Verweerster heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen, omdat zij (een) bepaling(en) uit een of beide genoemde wetten overtreedt door niet te voldoen aan de daarin opgenomen taalvereisten ten aanzien van de verpakkingen van medische hulpmiddelen.

De registratie en/of het gebruik van de Domeinnamen door Verweerster geschiedt en/of is te kwader trouw geschied, omdat (i) de Merken ten tijde van de registratie van de Domeinnamen reeds waren ingeschreven, (ii) Verweerster exact dezelfde producten verhandelt als Eiseres en zich (zodoende) voordoet als distributeur danwel fabrikant van de verhandelde producten.

B. Verweerster

Verweerster stelt - zakelijk weergegeven - het navolgende:

Eiseres heeft niet gesteld, laat staan gemotiveerd, dat (elementen van) de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken en daarom is de Eis ongegrond.

De verwijzingen van Eiseres naar de Geneesmiddelenwet dienen (bij gebrek aan relevantie bij de beoordeling van de Eis in het kader van de Regeling) buiten beschouwing te worden gelaten.

Verweerster heeft een recht op en een legitiem belang bij de Domeinnamen, omdat zij de producten (voorzien van de Merken van Eiseres) via de websites gekoppeld aan de Domeinnamen verkoopt. Aanvankelijk deed Verweerster dit op grond van exclusieve distributie en later door middel van inkoop bij een groothandel.

In het licht van het bovenstaande betwist Verweerster de Domeinnamen te kwader trouw te hebben geregistreerd.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat Eiseres in plaats van Verweerster de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres heeft niet gesteld dat de Domeinnamen identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken. Verweerster heeft gesteld dat Eiseres daarmee niet heeft voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling en dat de Eis derhalve moet worden afgewezen. Eiseres heeft in beginsel niet aan de op haar rustende stelplicht voldaan. Dit klemt te meer, nu een van de Merken een gecombineerd woord-/beeldmerk is en het niet evident is welk(e) element(en) van dat merk als (meest) onderscheidend moet(en) worden aangemerkt.

Of de Geschillenbeslechter desalniettemin in de Eis zou moeten lezen dat Eiseres heeft willen betogen dat de Domeinnamen identiek zijn aan het woordmerk GETMAXXX respectievelijk het woord-/beeldmerk DLAROS, kan in het midden blijven, gelet op hetgeen de Geschillenbeslechter heeft besloten ten aanzien van het tweede en derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Los van het voorgaande element van de zaak overweegt de Geschillenbeslechter dat in ieder geval het verweer van Verweerster ten aanzien van het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling slaagt. Eiseres heeft nagelaten om (voldoende) gemotiveerd te stellen dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnamen. De door Eiseres gestelde overtredingen van de Geneesmiddelenwet zijn onvoldoende om tot een dergelijke vaststelling te komen.

Van een eiser mag verwacht worden dat deze tenminste prima facie aannemelijk maakt dat sprake is van een gebrek aan een recht op of legitiem belang bij de domeinnaam (Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002). Van een dergelijk prima facie aannemelijk maken, is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen sprake wanneer zonder enige nadere toelichting slechts wordt gesteld dat wettelijk voorgeschreven taalvereisten niet in acht worden genomen en Verweerster daardoor geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

Verweerster heeft bovendien gesteld dat zij de Domeinnamen gebruikt om de producten van Eiseres aan te bieden. Hoewel die stelling onbewezen wordt gelaten, sluit deze wel aan op de stellingen van Eiseres, die met zoveel woorden stelt dat Verweerster “exact dezelfde producten aanbiedt”.

De Eis voldoet derhalve niet aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter dat uit de enkele omstandigheid dat een domeinnaam een latere registratiedatum heeft dan de ontstaansdatum van het ingeroepen recht, niet noodzakelijk voortvloeit dat deze registratie te kwader trouw is geschied. Artikel 3.2 van de Regeling noemt vier omstandigheden die indicatief kunnen zijn voor het bestaan van registratie en/of gebruik te kwader trouw. Geen van deze (weerlegbare) vermoedens is door Eiseres naar voren gebracht. De enkele stelling dat Verweerster exact dezelfde producten aanbiedt en zich voordoet als distributeur en/of fabrikant van de producten van Eiseres, is hiervoor ook onvoldoende.

Derhalve oordeelt de Gechillenbeslechter dat de Domeinnamen niet te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt. Zodoende is ook niet aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 9 augustus 2011