WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Corendon Holding B.V. en Corendon International Travel B.V. v. Boek and Fly

Zaaknr. DNL2010-0061

1. Partijen

Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International Travel B.V. (eiseres sub 2), kantoorhoudende te Lijnden, Nederland, vertegenwoordigd door Friedberg & Partners advocaten, Nederland.

Verweerder is Boek and Fly uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 21 oktober 2010. Het Instituut heeft op 21 oktober 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 22 oktober 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 26 oktober 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 15 november 2010. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 17 november 2010 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Tobias Cohen Jehoram op 25 november 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door Eisers gesteld en niet betwist door Verweerder. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en SIDN.

Eiseres sub 1 is houdster van het woordmerk CORENDON, DE TURKIJE SPECIALIST, geregistreerd op 30 juli 2003 (registratienummer 734132) en het beeldmerk CORENDON, geregistreerd op 30 juli 2003 (registratienummer 736044). Namens Eiseres sub 2 is tevens het woordmerk CORENDON geregistreerd op 14 oktober 2010 (registratienummer 1211774). Deze merken worden hierna tezamen aangeduid als de “Merken”. Het betreft hier steeds Benelux merkrechten. Zowel Eiseres sub 1 als Eiseres sub 2 (“Eisers”) zijn rechthebbenden op de handelsnamen ‘Corendon’, ‘Corendon Vliegvakanties’, ‘Corendon Charter’, ‘Corendon Airlines’ en ‘Corendon.com’ (de “Handelsnamen”) en hebben het feit ondersteund dat ze deze handelsnamen sinds 2005 voeren door overlegging van gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en bewijs van gebruik op de website “www.corendon.nl”. Ook de vennootschap naar Turks recht, Turistik Hava Tasimacilik A.S., h.o.d.n. Corendon Airlines, (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: gerelateerd aan Eisers) hanteert de handelsnaam ‘Corendon Airlines’, maar is geen eiser in deze zaak, zodat daar in deze geen acht op geslagen wordt.

Verweerder heeft de domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> (de “Domeinnamen”) geregistreerd op 20 april 2005. Op de websites gekoppeld aan de Domeinnamen stond tot voor kort te lezen dat zij onder constructie waren.

5. Stellingen van Partijen

A. Eisers

Eisers hebben in hun Eis de volgende stellingen naar voren gebracht ingaande op de vereisten van artikel 2.1 Regeling:

Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eisers stellen dat de Domeinnamen identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek met de Merken en Handelsnamen van Eisers. Het publiek zal de Domeinnamen associëren als van Eisers afkomstig, waarbij tevens van belang is dat Verweerder zich op dezelfde markt beweegt, zich op dezelfde doelgroep richt en de Domeinnamen voor het overgrote, onderscheidende deel bestaan uit de naam van Eisers.

Recht of Legitiem Belang

Eisers stellen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij het voeren van de Domeinnamen. Niet Verweerder, maar Eisers treden als concurrent van Verweerder onder de naam ‘Corendon’ naar buiten, waarbij bovendien van belang is dat de Domeinnamen niet voor enig legitiem niet-commercieel doel worden gebruikt.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eisers stellen dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Partijen zijn gedurende een groot aantal jaren geduchte concurrenten van elkaar. Verweerder heeft de Domeinnamen geregistreerd met de wetenschap geen gebruik te kunnen maken van het teken ‘Corendon’ en kennelijk met de enkele bedoeling om Eisers dwars te zitten. Immers, op de websites die actief zijn onder de Domeinnamen worden geen daadwerkelijke diensten aangeboden of verdere activiteiten ontplooid, maar wordt al geruime tijd vermeld dat zij onder constructie zijn.

Vorderingen

Eisers verzoeken de Geschillenbeslechter een uitspraak te doen die bepaalt dat Eisers houder zullen worden van de Domeinnamen in plaats van Verweerder.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter op grond van artikel 10.3 Regeling het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij hem deze onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 Regeling dienen Eisers in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnamen zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eisers rechthebbenden zijn; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eisers rechthebbenden zijn op de Handelsnamen en de Benelux woordmerken CORENDON, DE TURKIJE SPECIALIST en CORENDON en daarnaast op het Benelux beeldmerk CORENDON. De Domeinnamen kunnen naar mening van de Geschillenbeslechter verwarring wekken met de Merken en Handelsnamen van Eisers nu deze daaraan - nagenoeg - gelijk zijn. De Geschillenbeslechter concludeert dat aan het eerste vereiste is voldaan, waarbij verder zij aangetekend dat dit noch wordt versterkt nu Verweerder zich op dezelfde markt beweegt en zich op dezelfde doelgroep richt.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak dienen Eisers prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen (Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002). Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat Verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eisers hebben gesteld en door Verweerder is niet betwist, dat Verweerder geen geldige reden heeft voor het voeren van de Domeinnamen. Verweerder heeft geen gronden aangevoerd zoals beschreven in artikel 3.1 Regeling. De Geschillenbeslechter heeft verder ook geen indicatie dat Verweerder: (i) te goeder trouw voorafgaand aan dit geschil waren of diensten aanbood onder de Domeinnamen (of onder daarmee overeenstemmende tekens) , (ii) algemeen bekend is onder één of meer van de Domeinnamen of (iii) de Domeinnamen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

De Geschillenbeslechter onderkent dan ook geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen aan de zijde van Verweerder, zodat ook aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eisers stellen dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt. De Domeinnamen staan geregistreerd op naam van Verweerder sinds 20 april 2005..

De stellingen van Eiseres op dit punt zijn niet betwist en komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Uit de respectieve websites onder de Domeinnamen van Verweerder blijkt dat de websites al geruime tijd onder constructie worden gehouden en dat geen verdere activiteiten worden ontplooid. De Domeinnamen dienen kennelijk om internetbezoekers aan te trekken die op zoek zijn naar diensten van Eisers.

Daarbij maakt Verweerder gebruik van verwarring die mogelijk ontstaat door het gebruik van de Merken en Handelsnamen van Eisers in de Domeinnamen, doordat Verweerder nalaat te vermelden dat er geen relatie bestaat tussen hem en Eisers, en op de websites bereikbaar onder de domeinnamen niet verwezen wordt naar een domeinnaam van Eisers. Verweerder is op dezelfde markt als Eisers actief, onder andere middels haar website “www.boekandfly.nl”, en is volgens Eisers een “zeer geduchte concurrent”. Hiermee is voor de Geschillenbeslechter komen vast te staan dat de Domeinnamen worden gebruikt om, door het bij Eisers weghouden van klanten die op zoek zijn naar Eisers (en die ook in potentie klanten zijn van Verweerder, een rechtstreekse concurrent van Eisers), indirect commercieel voordeel te behalen, wat – zo blijkt uit diverse uitspraken op grond van de Regeling – een bewijs is van gebruik te kwader trouw (onder meer Coöperatie Univé U.A. v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0021; Bookit B.V. v. R.J.P. Hoddenbagh, WIPO Zaaknr. DNL2008-0048; Shetland Pony Park Slagharen B.V. v. Technology Services Ltd, WIPO Zaaknr. DNL2008-0064; KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw, WIPO Zaaknr. DNL2009-0027 en Herbalife International Inc. v. W. Drenth, WIPO Zaaknr. DNL2010-0025).

Ook overigens dient een hiervoor beschreven gebruik van de naam van een directe concurrent als hoofdbestanddeel van een domeinnaam te gelden als gebruik te kwader trouw, nu het geregistreerd houden van de Domeinnamen, terwijl daar geen (rechtmatige) activiteiten (te goeder trouw) onder ontplooid worden, Eisers beletten websites onder die Domeinnamen te gebruiken, en kennelijk bedoeld is Eisers activiteiten te verstoren.

Derhalve is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw en is ook aan het laatste vereiste voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zodat Eisers in plaats van Verweerder domeinnaamhouder worden.

Tobias Cohen Jehoram
Geschillenbeslechter
Datum: 9 december 2010