WIPO Arbitration and Mediation Center

AFGØRELSE FRA DET ADMINISTRATIVE NÆVN

AB Electrolux v. Maxim Filippov

Sag nr. DEU2019-0012

1. Sagens parter

Klageren er AB Electrolux hjemmehørende i Sverige, repræsenteret af SILKA Law AB, Sverige.

Indklagede er Maxim Filippov, Norge.

2. Domænenavnet administrator og registratorer

Administratoren for det/de omtvistede domænenavn <zanussicookware.eu> er European Registry for Internet Domains (“EURid” eller “administrator”). Registrator for det omtvistede domænenavn er TLD Registrar Solutions Ltd.

3. Processuel historie

Klagen blev indleveret til WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 26. august 2019. Den 26. august 2019, sendte Centret en e-mail til administratoren med en anmodning om at verificere oplysningerne om det/de omtvistede domænenavne. Den 29. august 2019, sendte administrator en e-mail med sit svar på anmodningen i hvilken navnet på registranten af og kontaktoplysningerne for de omtvistede domænenavn blev oplyst, idet at det adskilte sig fra den indklagede og de kontaktoplysninger, der er angivet i klagen. Centret sendte en e-mail til klageren den 30. august 2019 med de oplysninger om registranten og de kontaktoplysninger, som administratoren havde oplyst, og opfordrede klageren til at indsende en tilrettet klage. Klageren indsendte en rettelse til klagen tilrettet klage den 2. september 2019.

Centret bekræftede, at klagen sammen med rettelsen til klagen tilrettede klage opfyldte de formelle krav indeholdt i Regler for løsning af tvister om .eu domænenavne (“ADR-Reglerne”) og World Intellectual Property Organizations Supplerende regler for løsning af tvister om .eu domænenavne (de “Supplerende regler”).

I henhold til ADR-Reglernes pkt. B(2), underrettede Centret indklagede om klagen, og procedure begyndte den 3. september 2019. I henhold til ADR-Reglernes pkt. B(3), var fristen for at indsende et svar den 15. oktober 2019. Indklagede indleverede ikke et svar. Centret underrettede sagens parter om indklagedes manglende svar den 16. oktober 2019.

Centret udpegede Petter Rindforth som de eneste nævnsmedlem i denne sag den 22. oktober 2019. Nævnet finder, at det er behørigt nedsat. Nævnsmedlemmet har indsendt den Accept af udnævnelse og Erklæring om upartiskhed og uafhængighed, som krævedes af Centret for at sikre sig at ADR-Reglernes pkt. B(5) er overholdt.

4. Sagens faktiske omstændigheder

Klageren er et svensk aktieselskab, producent af apparater og udstyr til køkken og rengøringsprodukter og af gulvplejeprodukter. Klageren henviser til EUTM Nr. 000492447, ZANUSSI (ord), registreret med Electrolux Italia S.p.A som indehaver, den 8. februar 1999 for varer og tjenester i klasserne 6, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 37 og 40. Indehaveren er et fuldt ejede datterselskab till Klageren.

Det omtvistede domænenavn <zanussicookware.eu> ble registreret den 8. august 2019 og løser sig ikke til et aktivt websted.

5. Parternes påstande og anbringender

A. Klager

Klager er et svensk aktieselskab, der er grundlagt i 1901 og et af verdens førende producenter af apparater og udstyr til køkken og rengøringsprodukter og af gulvplejeprodukter.

Brandet ZANUSSI er grundlagt i 1916 og står for italiensk innovation med flair, og dets gul-sorte farvekombination og særlige logo har gjort det genkendeligt i hele Europa og tilstødende lande i mange årtier. I 1984 erhvervede klageren det italienske apparatfabrikat Zanussi, hvilket gør klageren til førende inden for husholdningsapparater til forbrugere og professionelle. ZANUSSI er et af klagerens strategiske brands og har dedikeret væsentlige ressourcer på markedsføring af deres varemærke ZANUSSI og er markedsførende inden for hvidevarer og gulvplejeprodukter. Klageren har registreret en række domænenavne under generiske topdomæner (“gTLD”) og topdomæner med landekode (“ccTLD”) indeholdende termen "zanussi”. Klageren bruger disse domænenavne til at forbinde til et websted, hvor klageren informerer potentielle kunder om deres ZANUSSI-mærke og deres produkter og tjenester.

Domænenavnet <zanussicookware.eu> inkorporerer direkte klagerens velkendte varemærke ZANUSSI i sin helhed koblet med det generiske ord “cookware”, der er en term, der er tæt forbundet med klagerens forretningsområde.

Klageren har ikke fundet, at sagsøgte er almindeligt kendt ved domænenavnet, og der er ikke bevis for, at sagsøgte har en historik for brug af eller forbereder brugen af domænenavnet i forbindelse et tilbud af varer og tjenester i god tro. Det er tydeligt, at hensigten med registrering af domænenavnet er at drage fordel af den internettrafik, der genereres på grund af inkorporation af det velkendte varemærke ZANUSSI i domænenavnet.

Det faktum, at registreringsdatoen af domænenavnet ligger efter datoen af klagerens varemærke, understøtter endvidere, at indklagede ikke har ret eller nogen legitim interesse i domænenavnet.

Klageren har helt klart aldrig givet tilladelse eller givet licens til indklagede til at bruge deres varemærke ZANUSSI. Derudover har indkklagede aldrig brugt og har ikke intension om at bruge domænenavnet i forbindelse med et tilbud om varer og tjenester i god troeller anden legitim interesse.

Domænenavnet er blevet registreret og bruges i ond tro.

Af de grunde der er anført anmode klageren anmode om at det omtvistede domænenavne overføres til klageren.

B. Indklagede

Indklagede svarede ikke på klagerens påstande og anbringender.

6. Drøftelser og konklusioner

I henhold til ADR-Reglernes pkt. B(11)(d)(1) træffer nævnet afgørelse og bevilger de korrigerende foranstaltninger ifølge Procedurereglerne i tilfælde, hvor klageren giver bevis for, i ADR-procedurer hvor den indklagede ejer en registrering af et domænenavn .eu, i forhold til hvilket, der er indgivet klage over at

(i) domænenavnet er identisk med eller kan forveksles med et navn med hensyn til hvilket national ret og/eller EU-retten anerkender eller indrømmer en rettighed eller rettigheder; enten

(ii) at domænenavnet er blevet registreret af den Indklagede uden rettigheder til domænenavnet eller uden et legitimt krav på domænenavnet; eller

(iii) domænenavnet er blevet registreret i eller er i brug i ond tro.

A. Identitet eller forvekslelighed med et navn, hvortil klageren har en rettighed der er anerkendt eller indrømmet i national ret eller i fællesskabsretten

Som nævnt ovenfor, henviser klageren til EUTM Nr. 000492447 ZANUSSI (ord), registreret med Electrolux Italia S.p.A som indehaver.

Fordi indehaveren er et fuldt ejede datterselskab till Klageren, accepterer nævnsmedlemmet ZANUSSI som et navn, hvortil kklageren har en rettighed der er anerkendt i fællesskabsretten.

Det omtvistede domænenavnet <zanussicookware.eu> inkorporerer klagerens varemærke ZANUSSI i sin helhed koblet med det generiske ord “cookware”. Denne udvidelse er ikke nok til at skelne domænenavnet fra varemærket.

Nævnsmedlemmet konkluderer således at klageren har en rettighed der er anerkendt i fællesskabsretten, og at <zanussicookware.eu> er identisk eller forvekslelig med denne ret.

B. Rettigheder eller retmæssige interesser

Klageren har aldrig givet tilladelse eller givet licens til indklagede til at bruge klagerens varemærke ZANUSSI.

Desuden er det ikke blevet bevist at indklagede er almindeligt kendt ved domænenavnet <zanussicookware.eu>, og der er ikke bevis for, at indklagede har en historik for brug af eller forbereder brugen af <zanussicookware.eu> i forbindelse et tilbud af varer og tjenester i god tro.

Med henvisning til ovenstående, og da indklagede heller ikke leverede oplysninger, der modsiger dette, konkluderer nævnsmedlemmet at indklagede ikke har rettigheder eller retmæssige interesser til <zanussicookware.eu>.

C. Registrering eller brug i ond tro

Som klageren har anført, klagerens varemærkeregistreringer går alle forud for registrering af domænenavnet <zanussicookware.eu>.

Desuden er domænenavnet en kombination af klagendens varemærke ZANUSSI, koblet med generisk produktbeskrivelse “cookware”, hvilket er en klar henvisning til klagerens produkter.

Nævnsmedlemmet konkluderer at <zanussicookware.eu> under alle omstændigheder er registreret i ond tro.

Mens ADR-reglerne kun kræver "registrering elle brug i ond tro”, bemærker nævnsmedlemmet, at passiv brug under visse specifikke omstændigheder, som findes i dette tilfælde, kan antyde brug i ond tro.

7. Afgørelse

Af ovennævnte grunde og i henhold til pkt. B(11) i e ADR-Reglerne, træffer nævnet beslutning om, at det omtvistede domænenavn <zanussicookware.eu> skal overføres til klageren.

Petter Rindforth
Nævnsmedlem
Dato: 22. november 2019


In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2019-0012:

1. The Complainant is AB Electrolux, Sweden, and the Respondent is Maxim Filippov, Norway.

2. The disputed domain name is <zanussicookware.eu>. The disputed domain name was registered on August 8, 2019, with TLD Registrar Solutions Ltd. and currently resolves to an inactive website.

3. The Complaint was filed in Danish on August 26, 2019, and the Respondent did not file a response. The Panel, Petter Rindforth, was appointed on October 22, 2019.

4. The Complainant has an European Union Trademark for ZANUSSI (Registration Number 000492447) registered on February 8, 1999.

5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or Community law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred.