WIPO Arbitration and Mediation Center

BESLISSING

Pet Plan Ltd. v. J.A.G. de Groot, Eurohealth B.V.

Zaak nr. DEU2018-0020

1. De Partijen

Klager is Pet Plan Ltd. uit Guildford, Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord-Ierland (“Verenigd Koninkrijk”), vertegenwoordigd door CSC Digital Brand Services AB, Zweden.

Verweerder is J.A.G. de Groot, Eurohealth B.V. uit Rotterdam, Nederland, zelf vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam, het Register en de Registrator

De domeinnaam <petplan.eu> (de “Domeinnaam”) is bij het European Registry for Internet Domains (“EURid” of het “Register”) via Registrar.eu (de “Registrator”) geregistreerd.

3. Procedurele Geschiedenis

De Klacht werd op 28 juni 2018 ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Center").

Op 29 juni 2018 heeft het Center per e-mail aan het Register een verzoek tot verificatie voor de Domeinnaam gestuurd. Op 2 juli 2018 heeft het Register per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin het de contactgegevens van Verweerder overlegde.

Het Center heeft geverifieerd dat het Verzoek voldoet aan de formele vereisten van de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften (de “ADR-Voorschriften”) en de WIPO Aanvullende Voorschriften voor de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften (de “Aanvullende Voorschriften”).

Overeenkomstig paragraaf B(2) van de ADR-Voorschriften heeft het Center Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 6 juli 2018 aangevangen. Overeenkomstig de ADR-Voorschriften, paragraaf B(3), was de laatste datum voor het indienen van de Reactie 20 augustus 2018. Verweerder heeft geen Reactie ingediend. Op 3 en 4 september 2018 ontving het Center meerdere e-mail communicaties van een derde partij betreffende de Domeinnaam.

Het Center heeft op 7 september 2018 Dinant T. L. Oosterbaan benoemd als Arbiter in deze zaak. De Arbiter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Arbiter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals vereist overeenkomstig de ADR-Voorschriften, paragraaf B(5).

4. Feitelijke Achtergrond

Volgens de informatie van Klager biedt Klager biedt al meer dan 20 jaar verzekeringen aan voor huisdieren zowel in Verenigd Koninkrijk als in diverse landen door middel van licentiehouders. Licentiehouders bevinden zich onder meer in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Klager heeft diverse inschrijvingen voor het merk PETPLAN, waaronder het Europese Uniemerk PETPLAN, met nummer 000328492, inschrijvingsdatum 16 oktober 2000.

Klager heeft ook diverse websites met het merk PETPLAN en varianten daarvan, waaronder een website onder de domeinnaam <petplan.co.uk>.

De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 19 december 2006. Aan de Domeinnaam is geen actieve website gekoppeld.

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

Volgens Klager is de Domeinnaam identiek aan het Uniemerk van Klager.

Klager stelt dat Verweerder geen rechten of gewettigd belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder is niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. Volgens Klager gebruikt Verweerder de Domeinnaam om internetgebruikers om te leiden naar een website die een lege pagina zonder inhoud blijkt te zijn. Verweerder heeft nagelaten gebruik te maken van de Domeinnaam en heeft geen enkele poging gedaan om legitiem gebruik te maken van de Domeinnaam, hetgeen getuigt van een gebrek aan rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam.

Volgens Klager is de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Op het moment van registratie van de Domeinnaam wist Verweerder, of had hij op zijn minst moeten weten van het bestaan van de merken van de Klager en dat de registratie van domeinnamen met bekende merken een registratie te kwader trouw vormt. Volgens Klager is ook het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Klager merkt op dat de Domeinnaam omgezet wordt naar een inactieve site en niet wordt gebruikt. Het passief houden van de Domeinnaam om Klager te verhinderen de Domeinnaam te registreren wordt normaliter door de Arbiter meegewogen bij het oordeel of de registratie en het gebruik te kwader trouw zijn en dat zeker nu de Domeinnaam niet op een relevante wijze wordt gebruikt.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweer gevoerd.

In de hierboven genoemde e-mails van 3 en 4 september 2018 afkomstig van een in Nederland gevestigde derde partij aan het Center wordt opgemerkt dat deze derde partij via een van haar aandeelhouders de schriftelijke kennisgeving van het Center heeft ontvangen dat er een administratieve procedure tegen Verweerder aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in de ADR-Voorschriften. In deze e-mails wordt gebruik gemaakt van de domeinnaam <petplan.nl>. Tevens wordt opgemerkt dat de Domeinnaam geregistreerd is door een van de aandeelhouders van deze derde partij. Ten slotte wordt meegedeeld dat deze derde partij licentiehouder van Klager is. Klager heeft niet op deze hem bekende e-mails van de derde partij gereageerd.

6. Oordeel en Bevindingen

Conform het bepaalde in artikel 21 van Verordening (EG) Nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 (“de Verordening”) en paragraaf B(11)(d)(1) van de ADR-Voorschriften is er sprake van een speculatieve en onrechtmatige registratie van een domeinnaam indien:

(i) de domeinnaam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend; of

(ii) de domeinnaam door Verweerder zonder rechten op of gerechtvaardigd belangen bij de domeinnaam is geregistreerd; of

(iii) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

A. De domeinnaam is identiek aan of vertoont verwarrende gelijkenis met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht

Uit de door Klager overgelegde stukken blijkt dat Klager rechthebbende is op het Uniemerk PETPLAN. De Domeinnaam <petplan.eu> is, afgezien van Top-Level Domain “.eu” dat volgens vaste rechtspraak onder de ADR-Voorschriften buiten beschouwing mag worden gelaten, identiek aan het Uniemerk van Klager (zie Gymworld Inc. and Magformers UK Limited v. Vanbelle Jo, Vanbelle Law, WIPO Case No. DEU2017-0001). Hiermee is voldaan aan artikel 21, lid 1 aanhef, van de Verordening en paragraaf B(11) (d)(1)(i) van de ADR-Voorschriften.

B. Rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam

Conform artikel 21, lid 2(a) van de Verordening kan een gewettigd belang bij een domeinnaam worden aangetoond wanneer de houder van een domeinnaam deze voor kennisgeving van de ADR procedure heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen. Door Klager is onweersproken gesteld dat de Domeinnaam door Verweerder niet voor een actieve website wordt gebruikt. De Arbiter is van mening dat het dergelijk passief houden van de Domeinnaam en het niet gekoppeld zijn van een actieve website aan de Domeinnaam geen rechten of gerechtvaardigde belangen bij de Domeinnaam oplevert. De Arbiter stelt vast dat Klager voldoende heeft aangetoond dat de Domeinnaam door Verweerder niet wordt gebruikt voor het aanbieden van goederen of diensten. Verweerder heeft geen enkele poging ondernomen om enige rechten of gerechtvaardigde belangen aan te tonen. De Arbiter acht dat hiermee is voldaan aan het vereiste van artikel 21, lid 1(a) van de Verordening en paragraaf B(11)(d)(1)(ii) van de ADR-Voorschriften.

Ter vermijding van mogelijk misverstand merkt de Arbiter op dat dit oordeel uitsluitend betrekking heeft op de Domeinnaam <petplan.eu> waarvan Verweerder houder is. Het oordeel onder de ADR-Voorschriften heeft geen betrekking op andere aan het Uniemerk PETPLAN gerelateerde domeinnamen, zoals <petplan.nl>, die kennelijk door eerder genoemde derde partij of daaraan gelieerde partijen als mogelijke licentiehouder van Klager worden gehouden. Het feit dat Verweerder mogelijkerwijs aandeelhouder is van genoemde derde partij is irrelevant waar Verweerder (noch overigens deze derde partij) geen Antwoord heeft ingediend en aldus geen relevante rechten op het gebruik van de naam “petplan” geldend maakt; Voor zover relevant zijn door deze derde partij ook geen licentierechten aangetoond.

C. Registratie of gebruik te kwader trouw

Gezien de kennelijke bekendheid van Klager en diens langdurige activiteit via licentiehouders onder meer op de Nederlandse markt, acht de Arbiter het hoogstwaarschijnlijk dat Verweerder bekend was met Klagers naam ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. Verweerder houdt de Domeinnaam sinds 2006, maar heeft in deze zaak op geen enkele manier aangetoond rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam te hebben. Alle omstandigheden in overweging nemend acht de Arbiter de registratie van de Domeinnaam door Verweerder en het gebruik hiervan (ook indien passief) te kwader trouw. Derhalve is voldaan aan artikel 21, lid 1.b) van de Verordening en paragraaf B(11)(d)(1)(ii) van de ADR-Voorschriften.

7. Beslissing

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met paragraaf B(11) van de ADR-Voorschriften beveelt de Arbiter dat de Domeinnaam <petplan.eu> wordt overgedragen aan Klager. Klager voldoet aan de algemene criteria voor registratie overeenkomstig artikel 4, lid 2(b) van de Verordening (EG) nr. 733/2002.

In overeenstemming met paragraaf 12(d) van de ADR-Voorschriften zal het Register de beslissing binnen dertig (30) dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan Partijen ten uitvoer leggen tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure start in een Wederzijdse jurisdictie.

Dinant T.L. Oosterbaan
Arbiter
Datum: 17 september 2018


In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. DEU2018-0020:

1. Complainant is Pet Plan Ltd of the United Kingdom, and Respondent is J.A.G. de Groot, Eurohealth B.V. of the Netherlands.

2. The disputed domain name is <petplan.eu> (the “Domain Name”). The Domain Name was registered on December 19, 2006 and resolves to an inactive website.

3. The Complaint was filed in Dutch on June 29, 2018. Respondent did not file a response. The Panel, Dinant T.L. Oosterbaan, was appointed on September 7, 2018.

4. Complainant has a European Union Trademark for PETPLAN (Registration Number 000328492) registered on October 16, 2000.

5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EC) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The Domain Name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or Community law.

Respondent has no rights or legitimate interests in the Domain Name.

Respondent has registered and is using the Domain Name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the Domain Name be transferred to Complainant.