WIPO Arbitration and Mediation Center

NÁLEZ SENÁTU

Beauty World Enterprises Ltd. c/a Zaferron s.r.o.

Spis č. DEU2018-0019

1. Strany

Žalobcom je Beauty World Enterprises Ltd., adresa: Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastúpený Valeriiom Znakom.

Žalovaný je Zaferron s.r.o., adresa: Žilina, Slovenská republika.

2. Názov domény, správca a registrátor

Správcom sporného názvu domény <aquafilling.eu> je Európsky správca internetových domén ("EURid" alebo "správca"). Registrátorom sporného názvu domény je WEDOS Internet, a.s.

3. Priebeh konania

Žaloba bola podaná Arbitrážnemu a mediačnému centru WIPO ("Centrum") dňa 18. júna 2018. Dňa 19. júna 2018 Centrum odoslalo e-mailom správcovi žiadosť o overenie správcom v súvislosti so sporným názvom domény. Dňa 21. júna 2018, Správca doručil e-mailom Centru svoju odpoveď o overení, v ktorej potvrdil, že žalovaný je vedený ako držiteľ názvu domény a sprístupnil jeho kontaktné údaje, ako aj uviedol, že jazyk registračnej zmluvy je slovenský.

Centrum overilo, že žaloba spĺňa formálne požiadavky uvedené v Pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa domén .eu ("Pravidlá ADR") a Doplnkových pravidlách Svetovej organizácie duševného vlastníctva k Pravidlám riešenia sporov týkajúcich sa domén .eu ("Doplnkové pravidlá").

V súlade s Pravidlami ADR, odsekom B2, Centrum formálne oznámilo žalovanému žalobu a konanie začalo dňa 6. júla 2018. V súlade s Pravidlami ADR, Odsek B3 bol termín na podanie žalobnej odpovede dňa 20. augusta 2018. Žalobná odpoveď bola podaná Centru dňa 30. júla 2018. Na základe oznámenia Centra, že žalobná odpoveď mala formálne nedostatky, podal žalovaný doplnenie žalobnej odpovede dňa 30. a 31.júla 2018. Centrum potvrdilo, že žalobná odpoveď v znení jej doplnenia splnila formálne požiadavky Pravidiel ADR a Doplnkových pravidiel.

Centrum vymenovalo Mgr. Petra Kružliaka ako jediného člena senátu v tejto veci dňa 6. augusta 2018. Senát konštatuje, že bol riadne ustanovený. Senát doručil Potvrdenie o prijatí a vyhlásenie o nestrannosti a nezávislosti vyžadovaný Centrom, aby bol zabezpečený súlad s Pravidlami ADR, odsekom B5.

Centrum dostalo dňa 16. augusta nevyžiadanú komunikáciu od žalobcu. Na základe obsahu podaní a námietky žalovaného k oprávneniu zástupcu konať za žalovaného vydal senát dňa 27. augusta 2018 Procedurálny príkaz č.1, ktorým uložil žalobcovi povinnosť predložiť dokument, ktorý by preukazoval oprávnenie pána Valeria Znaka konať za žalobcu, ako aj dokumenty súvisiace so súdnym sporom so žalovaným, pričom vyzval žalovaného, aby sa vyjadril k novo predloženým dôkazom, ako aj k nevyžiadanému podaniu žalobcu zo 16. augusta 2018. Procedurálnym príkazom č. 1 súčasne senát predĺžil lehotu na vydanie nálezu v tejto veci do 5. septembra 2018.

Na základe vydaného Procedurálneho príkazu č. 1 podal žalovaný dňa 29. augusta 2018 svoje vyjadrenie k nevyžiadanej komunikácii žalobcu z 16. augusta 2018. Žalobca predložil svoje vyjadrenie dňa 30.augusta 2018 spolu s požadovanými dokumentami. Žalovaný sa k tomuto vyjadreniu žalobcu a predloženým dôkazom vyjadril dvomi podaniami z 30. a 31. augusta 2018.

4. Skutkový podklad

Žalobca je majiteľom viacerých ochranných známok znenia AQUAFILLING, vrátane slovnej medzinárodnej ochrannej známok znenia AQUAFILLING, č. 1122378, registrovanej Svetovou organizáciou duševného vlastníctva dňa 19. decembra 2011 (s dátumom priority 25. novembra 2011) prihlásenej pre tovary a služby v triede 05, 10 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej bola priznaná ochrana v Českej republike, Španielsku, Veľkej Británii, Grécku, Maďarsku, Taliansku a Poľsku (v ďalšom tieto národné registrácie medzinárodnej ochrannej známky označené spoločne ako "ochranná známka AQUAFILLING").

Sporný názov domény <aquafilling.eu> bol registrovaný žalovaným dňa 30. septembra 2012 a v súčasnosti je pod ňou publikovaná internetová stránka, ktorá propaguje výrobky – hydrofilné gély určené na použitie v rámci estetickej medicíny označené označením AQUAfilling (ku ktorým pridáva symbol určený pre ochrannú známku ®), pričom na internetovej stránke je osobitná časť venovaná profilu spoločnosti AQUAfilling, ktorá okrem iného hovorí o registrácií ochrannej známky AQUAFILLING, ako aj iného priemyselného vlastníctva spoločnosti týkajúceho sa výrobkov označovaných označením AQUAfilling.

5. Tvrdenia strán

A. Žalobca

Žalobca sa žalobou domáha zrušenia sporného názvu domény <aquafilling.eu>.

Žalobca v rámci žaloby uvádza, že je majiteľom ochrannej známky Aquafilling, s ktorou je sporný názov domény úplne totožný. Prostredníctvom spornej domény dochádza k obchodu s výrobkom, ktorého technológia a obchodná značka patria do holdingovej spoločnosti a sú registrované vo WIPO.

Oficiálna stránka výrobku je <aquafilling.com>, pričom <aquafilling.eu> je úplne totožná s ochrannou známkou Aquafilling, ktorá je registrovaná žalobcom. Ochranná známka je registrovaná pre produkt Aquafilling, ktorým je hydrofilný gél. V súčasnosti sa prostredníctvom stránky <aquafilling.eu> predávajú nelicencované produkty, ktoré sa vydávajú za licencované. Okrem porušovania duševného vlastníctva to môže byť škodlivé pre zdravie zákazníkov.

Žalobca taktiež v žalobe uviedol, že žalovaný nemá žiadne právo alebo legitímny záujem vo vzťahu k názvu domény, nakoľko vyrába a predáva produkty Aquafilling bez licencie. V Českej republike prebieha súdne konanie a existuje zákaz obchodovania - použil názov domény alebo názov zodpovedajúci názvu domény v súvislosti s ponukou tovaru alebo služieb alebo sa preukázateľne pripravoval urobiť tak pred akýmkoľvek oznámením o konaní alternatívneho riešenia sporu.

Žalobca súčasne bez ďalších doplňujúcich skutočností tvrdí, že sú splnené podmienky registrácie alebo používania názvu domény v zlej viere, keď názov domény bol úmyselne použitý na pritiahnutie pozornosti používateľov internetu, na účely obchodného zisku pre internetovú stránku žalovaného alebo inú adresu online zvýšením pravdepodobnosti zámeny názvu, na ktorý jestvuje nárok, uznaný alebo zakotvený zákonmi členského štátu EU a/alebo komunitárneho práva EU, alebo ktorý sa zhoduje s názvom verejného úradu, pričom táto pravdepodobnosť nastáva vo vzťahu ku zdroju, sponzorovaniu, pridruženiu alebo podpore internetovej stránky, adresy alebo produktu či služby na internetovej stránke alebo adrese žalovaného.

V rámci svojej nevyžiadanej komunikácie zo 16. augusta 2018 žalobca reagoval na tvrdenia uvedené žalovaným v žalobnej odpovedi, najmä že napriek registrácii ochrannej známky v Kóreii pánom Zlenkom, je žalobca jediným majiteľom ochrannej známky v Európskej únii. Žalobca súčasne doložil podanie na Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktorým sa vyjadroval k návrhu na výmaz ochrannej známky AQUAFILLING, č. 1122378, ktorý navrhol pán Zlenko.

Na základe Procedurálneho príkazu č.1 doručil žalobca Centru podanie, v ktorom doložil plnú moc udelenú pánovi Valeriovi Znakovi na zastupovanie žalobcu v konaní v súvislosti s doménou <aquafilling.eu> a súdne rozhodnutia vydané v Českej republike, ktorá podľa jeho názoru súvisia s týmto sporom. Súčasne sa vyjadril k predchádzajúcemu vyjadreniu žalovaného z 29.augsuta 2018 a uviedol, že spor sa týka práv duševného vlastníctva žalobcu a akcionár nie je ten, kto prijíma rozhodnutia vo firme. Odmietol tvrdenie, že ďalšie spory v iných krajinách nie sú relevantné k tomuto procesu, keďže sa týkajú zneužitia ochrannej známky a produktu pánom Zlenkom prostredníctvom nim ovládaných podnikov, rovnako ako poukazuje na jeho protiprávne konanie voči spoločnostiam holdingu, ktorý zahŕňa žalobcu. Všetky platby za registráciu ochrannej známky a iného duševného vlastníctva zaplatil žalobca. Osobitne tiež poukazuje na pokus pána Zlenka o zrušenie ochrannej známky Aquafilling v Českej republike, čo vyvracia jeho tvrdenie, že on a žalovaný majú záujem o zachovanie majetku žalobcu, ale nepriamo potvrdzujú snahu o nezákonné prevzatie tohto duševného vlastníctva.

B. Žalovaný

Žalovaný v rámci svojej žalobnej odpovede a jej doplnenia v zásade argumentoval dvomi skutočnosťami. Predovšetkým napadol oprávnenie pána Valeria Znaka konať za žalobcu a podať žalobu v tomto konaní. K právu alebo legitímnemu záujmu vo vzťahu k spornému názvu domény žalovaný uviedol, že je 50% vlastníkom žalobcu – spoločnosti Beauty World Enterprises Limited, z čoho podľa neho vyplýva, že žalovaný je 50% vlastníkom sporného názvu AQUAFILLING. K registrovaniu a používaniu domény v zlej viere žalovaný taktiež uviedol, že je 50% vlastníkom žalobcu – spoločnosti Beauty World Enterprises Limited, z čoho podľa neho vyplýva, že žalovaný je 50% vlastníkom sporného názvu AQUAFILLING, pričom podľa tvrdenia žalobcu je <aquafilling.eu> oficiálna webová stránka spoločnosti MATRIXCELL s.r.o., ktorá je oficiálnym a jediným výrobcom hydrofilného gélu Aquafilling.

V rámci svojho podania z 29.augusta 2018 žalovaný k nevyžiadanej komunikácii žalobcu z 16. augusta 2018 uviedol, že ako 50% spoločník žalobcu nemá záujem poškodzovať dobré meno žalobcu, pričom žalovaný ako 50% vlastník žalobcu hradil 50% nákladov na registráciu ochranných známok. Podľa žalovaného sa spor týka žalovaného ako 50% vlastníka žalobcu a vlastníka domény <aquafilling.eu>, preto nevidí dôvod, aby boli riešené iné spory v iných krajinách.

Na podanie žalobcu z 30. augusta 2018 reagoval žalovaný tým, že tento spor sa netýka obchodných ani iných vzťahov vo firmách v České Republike, ale jedná sa o spor spoločnosti Zaferron s.r.o. a o doménu <aquafilling.eu>. Podľa žalovaného registráciu ochranných známok naozaj hradil žalobca, ale žalovaný je 50% vlastník tejto spoločnosti, čo má podľa názoru žalovaného hovoriť za všetko. Podľa názoru žalovaného ani jedno zo súdnych rozhodnutí predložených žalobcom nemá s týmto konaním nič spoločné. K plnomocenstvu na zastupovanie žalobcu pánom Znakom žalovaný uviedol, že ako 50% vlastník žalobcu o tejto plnej moci nič nevie a nemôže s ňou súhlasiť.

Doplňujúcim podaním z 31. augusta 2018 žalovaný ešte uviedol, že plnú moc predloženú pánom Znakom považuje za falzifikát, pretože konateľ žalobcu údajne o nej nič nevie. Žalobca sídli na Britských Panenských ostrovoch, ale plná moc je vydaná na Seychelách, teda na druhom konci sveta. Na plnej moci je pečiatka notára, ale nie je na nej overený podpis notára, ani konateľa žalobcu.

6. Prejednanie veci a zistenia

6.1 Procesné otázky

Senát sa v prvom rade zaoberal oprávnením Valeria Znaka konať za žalobcu, ktoré žalovaný opakovane namietol. Senát po posúdení predložených podkladov akceptoval plnú moc vystavenú pre Valeria Znaka. Poukazuje pri tom na skutočnosť, že za spoločnosť v tomto prípade koná Gina Sandra Espron ako riaditeľka spoločnosti, čo potvrdil aj verejný notár zo Seychel. Nakoľko identická osoba s vizuálne identickým podpisom konala za žalobcu aj pred Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky v konaní o výmaz ochrannej známky AQUAFILLING č. 1122378 považuje senát vystavenú plnú moc za vierohodnú.

Keďže niektoré podania a dôkazy boli predložené v českom jazyku, čo namietol aj žalovaný v rámci svojho podania z 29.augusta 2018, senát uvádza, že vzhľadom podobnosť medzi českým a slovenským jazykom, ako aj ustálenú prax, ktorá v Slovenskej republike uznáva podania v českom jazyku bez potreby ich prekladania do úradnej reči, ich v súlade s článkom B (7)(a) Pravidiel ADR ako zrozumiteľné akceptoval.

6.2 Zistenia vo veci samej

Podľa čl.21(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia ("Nariadenie č.874/2004") a čl. B(11)(d)(1) Pravidiel ADR pre priznanie nárokov uplatňovaných žalobcom je potrebné preukázať, že:

a) názov domény je totožný alebo zameniteľný s názvom, na ktorý jestvuje právo uznané alebo zakotvené zákonmi členského štátu EU a/alebo komunitárneho práva EU; a že

b) žalovaný zaregistroval názov domény bez práva alebo legitímneho nároku na názov domény, ktorý je predmetom žaloby, alebo že

c) názov domény bol zaregistrovaný alebo sa používa v zlom úmysle;

Senát pri prejednaní veci preto posúdil vyjadrenia a dôkazy, ktoré boli v konaní predložené a dospel k nasledovným zisteniam.

A. Zhodný alebo zameniteľný s názvom, na ktoré jestvuje právo uznané alebo zakotvené zákonmi členského štátu EU a/alebo komunitárnym právom EU

Podľa článku 10(1) Nariadenia č.874/2004 sa za práva uznané alebo zakotvené zákonmi členského štátu EU a/alebo komunitárneho práva EU považujú okrem iného registrované národné ochranné známky a ochranné známky EU, chránené zemepisné označenia alebo chránené označenia pôvodu.

Ako vyplynulo zo skutkových zistení žalobca je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky AQUAFILLING, č. 1122378 registrovanej Svetovou organizáciou duševného vlastníctva, ktorej bola priznaná ochrana vo viacerých členských štátoch Európskej Únie - v Českej republike, Španielsku, Veľkej Británií, Grécku, Maďarsku, Taliansku a Poľsku. Nakoľko medzinárodné ochranné známky majú v krajinách, v ktorých im bola priznaná ochrana, priznané identické účinky ako národné ochranné známky, je senát tohto názoru, že žalobca má právo k názvu, ktoré je uznané alebo zakotvené zákonmi členského štátu EU.

Pri posúdení zhodnosti alebo zameniteľnosti chráneného označenia so sporným názvom domény <aquafilling.eu> je následne potrebné zdôrazniť, že koncovka domény ".eu" nemá rozlišovaciu spôsobilosť a nemá teda žiadny význam v spojitosti s posúdením zhodnosti alebo zameniteľnosti sporného názvu domény a chráneného označenia AQUAFILLING, ako vyplýva aj z ustálenej praxe v konaniach ADR týkajúcich sa domén ".eu".

S poukazom na skutočnosť, že predmetom sporu je sporný názov domény <aquafilling.eu>, senát konštatuje, že táto doména je zhodná s chráneným označením AQUAFILLING. Senát je preto tohto názoru, že sporný názov domény <aquafilling.eu> je v zmysle čl. B(11)(d)(1)(i) Pravidiel ADR totožný s názvom, na ktorý jestvuje právo uznané alebo zakotvené zákonmi členského štátu EU a/alebo komunitárneho práva EU.

B. Práva alebo legitímne záujmy

Podľa čl. 21(2) Nariadenia č.874/2004 a článku B(11)(e) Pravidiel ADR môže právo alebo legitímny záujem žalovaného pre účely čl. 21(1)(a) Nariadenia č.874/2004 a článku B11(d)(1)(ii) Pravidiel ADR dokazovať jedna z týchto skutočností:

(1) žalovaný používal názov domény alebo názov zodpovedajúci názvu domény v súvislosti s ponukou tovaru alebo služieb, alebo sa preukázateľne pripravoval urobiť tak pred akýmkoľvek oznámením o alternatívnom riešení sporu;

(2) žalovaný, ktorým je podnik, organizácia alebo fyzická osoba, bol bežne známy podľa názvu domény, aj keď chýbal nárok, uznaný alebo zakotvený zákonmi členského štátu EU a/alebo komunitárneho práva EU;

(3) žalovaný legitímne a nekomerčne alebo primeraným spôsobom používa názov domény bez úmyslu zavádzať spotrebiteľov alebo poškodzovať dobré meno názvu, na ktorý jestvuje nárok, uznaný alebo zakotvený zákonmi členského štátu EU a/alebo komunitárneho práva EU.

Podľa Pravidiel ADR je dôkazné bremeno preukázať absenciu práva alebo legitímneho záujmu žalovaného na registráciu sporného názvu domény na žalobcovi. Nakoľko však existenciu negatívnej skutočnosti nie je možné preukázať, podľa ustálenej praxe konaní ADR týkajúcich sa domén ".eu" v prípade, ak žalobca prima facie osvedčí absenciu práva alebo legitímneho záujmu žalovaného, je povinnosťou žalovaného preukázať, že právom alebo legitímnym záujmom disponuje. Senát v tomto prípade poukazuje aj na Prehľad Svetovej organizácie duševného vlastníctva k pohľadu senátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva na vybrané otázky UDRP ("WIPO Overview 3.0"), bod 2.1,1 ako aj súvisiacu rozhodovaciu prax Senátov UDRP, napr. rozhodnutie vo veci Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Prípad WIPO Case No. D2004-0110.

Žalobca v tomto prípade tvrdil a preukázal, že je majiteľom ochrannej známky AQUAFILLING (túto skutočnosť ani žalovaný vo svojej žalobe a následných podaniach nerozporoval), a žalobca tiež uviedol, že žalobcovi neudelil licenciu k tejto ochrannej známke, pričom na stránke publikovanej pod sporným názvom domény sú propagované výrobky nesúce označenie zhodné s ochrannou známkou. Keďže žiadna z týchto skutočností sa neukázala ako celkom zjavne nesprávna, tieto skutočnosti podľa názoru senátu postačujú na prima facie osvedčenie, že žalovaný nemá právo alebo právom chránený záujem k spornému názvu domény.

Len pre poriadok senát dodáva, že je zrejmé, že medzi žalobcom a konateľom žalovaného, prípadne ďalšími s ním prepojenými spoločnosťami existujú právne spory týkajúce sa používania ochrannej známky AQUAFILLING a predaja výrobkov označených touto ochrannou známkou. Po preskúmaní dokumentov predložených žalobcom je však taktiež zrejmé, že tieto spory nie sú relevantné pre účely tohto konania, ktoré výlučne posudzuje, či sú splnené podmienky uvedené v článku B(11)(d)(1) Pravidiel ADR, a to medzi žalobcom a žalovaným.

K existencii práva alebo legitímneho záujmu k spornému názvu domény však žalovaný výlučne opakovane uviedol to, že je 50% majiteľom žalobcu a teda, že má 50 % právo používať ochrannú známku žalobcu AQUAFILLING. Senát je toho názoru, že existencia majetkového podielu spoločnosti v inej spoločnosti, ktorá je majiteľom ochrannej známky, bez ďalšieho nedáva majiteľovi takéhoto majetkového podielu žiadne práva na používanie ochrannej známky a teda sama osebe neodôvodňuje právo alebo legitímny záujem žalovaného na registráciu sporného názvu domény.

Nakoľko teda žalovaný obmedzil svoje tvrdenia o existencii práva alebo legitímneho záujmu k spornému názvu domény <aquafilling.eu> výlučne na to, že ich odôvodňuje majetkový podiel žalovaného v spoločnosti žalobcu vo výške 50%, senát konštatuje s poukazom na článok B(11)(a) Pravidiel ADR, podľa ktorého má rozhodovať podľa predložených vyhlásení a dokumentov, že považuje za splnený predpoklad uvedený v článku B(11)(d)(1)(ii) Pravidiel ADR teda, že žalovaný nemá právo alebo legitímny záujem na sporný názov domény <aquafilling.eu>.

C. Registrovaný alebo používaný v zlom úmysle

Aj keď je senát toho názoru, že žalovaný nemá právo alebo legitímny záujem na sporný názov domény, čo by postačovalo na prijatie rozhodnutia vo veci, preskúmal s ohľadom na obsah žaloby aj tretí predpoklad formulovaný v čl. 21(1)(b) Nariadenia č. 874/2004 a v článku B(11)(d)(1)(iii) Pravidiel ADR, teda či je názov domény zaregistrovaný alebo používaný v zlom úmysle.

Podľa čl. 21(3)(d) Nariadenia č.874/2004 a článku B (11)(f)(5) Pravidiel ADR môže okrem iného dokázať zlý úmysel pri registrácii alebo používaní sporného názvu domény pre účely čl. 21(1)(b) Nariadenia č.874/2004 a článku B11(d)(1)(iii) Pravidiel ADR zistenie skutočnosti, že názov domény bol úmyselne použitý na pritiahnutie pozornosti používateľov internetu, na účely obchodného zisku, na internetovú stránku držiteľa názvu domény alebo na akúkoľvek priamu adresu, takže vznikla pravdepodobnosť, že dôjde k zámene názvu, pre ktorý je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo názvu verejného orgánu, pričom takáto pravdepodobnosť vznikla v súvislosti so zdrojom, sponzorstvom, pridružením alebo podporou internetovej stránky alebo adresy alebo produktu alebo služby na internetovej stránke alebo adrese držiteľa názvu domény.

S prihliadnutím na znenie článku 21(1)(b) a Nariadenia č.874/2004 a článku B11(d)(1)(iii) Pravidiel ADR je predovšetkým potrebné zdôrazniť, že postačuje zistiť skutočnosť, že samotné používanie sporného názvu domény je uskutočnené v zlom úmysle.

Ako bolo uvedené vyššie, samotná doména je zhodná s ochrannou známkou žalobcu AQUAFILLING, ktorá predstavuje označenie (názov), ku ktorému existuje právo uznané vnútroštátnymi právnymi predpismi viacerých členských štátov EÚ. Zo skutkových zistení následne vyplýva, že na stránke publikovanej pod sporným názvom domény je v čase vydania nálezu publikovaný výlučne obsah týkajúci sa výrobkov – hydrofilných gélov označovaných označením AQUAFilling, teda označením, ktoré je takmer zhodné s ochranou známkou žalobcu AQUAFILLING. V spojitosti s týmto označením je na internetovej stránke používaný aj symbol ®, ktorý je vyhradený pre majiteľov ochrannej známky. Výrobky propagované na stránke publikovanej pod sporným názvom domény spadajú do triedy 5, pre ktorú je ochranná známka žalobcu AQUAFILLING registrovaná. Na stránke súčasne nie je žiadnym spôsobom označený žalovaný alebo skutočnosť, že sa jedná o subjekt odlišný od žalobcu ako majiteľa ochrannej známky AQUAFILLING, naopak stránka sa snaží vyvolať dojem, že sa jedná o stránku týkajúcu sa spoločnosti, ktorá je majiteľom ochranných známok AQUAFILLING, ako aj majiteľom iných priemyselných práv súvisiacich s výrobkami označovanými označením AQUAFILLING.

Senát dodáva, že aj v tomto prípade žalovaný tvrdil, že je majiteľom majetkového podielu v spoločnosti žalobcu vo výške 50%, čo mu má dávať právo používať na 50% aj ochrannú známku AQUAFILLING. Obdobne, ako bolo uvedené vyššie, ani v tomto prípade obhajoba žalovaného podľa názoru senátu neobstojí, keďže bez ďalšieho mu z jeho majetkového podielu v spoločnosti žalobcu žiadne právo na používanie ochrannej známky žalobcu AQUAFILLING nevzniklo. Podľa názoru senátu neobstojí ani nepreukázané tvrdenie žalovaného, že v prípade internetovej stránky publikovanej pod sporným názvom domény <aquafilling.eu> sa jedná o internetovú stránku spoločnosti MATRIXCELL, ktorá má byť jediným oficiálnym výrobcom výrobkov AQUAFILLING. Na stránke totiž nikde nie je uvedené, že by sa malo jednať o stránku tejto spoločnosti, navyše sa tam výslovne uvádza, že predmetné výrobky sa vyrábajú vo výrobnom závode Biomedica spol. s r.o.

V spojitosti s interpretáciou čl. 21(3)(d) Nariadenia č.874/2004 a článku B(11)(f)(5) Pravidiel ADR poukazuje senát opätovne aj na Prehľad rozhodovacej praxe Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO Overview 3.0), bod 3.1.4., podľa ktorého je zlý úmysel v týchto prípadoch daný v situácii, ak je vyvolaná skutočná zámena, ako aj v prípadoch absencie práva alebo legitímneho záujmu na spornom názve domény.

Na základe zisteného možno konštatovať, že sporný názov domény <aquafilling.eu> sa používa v zlom úmysle, keďže je zhodný s ochrannou známkou AQUAFILLING predstavujúcou označenie, ku ktorému existuje právo uznané vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov EÚ, a je pod ním v čase vydania nálezu publikovaná internetová stránku žalovaného, na ktorú prídu používatelia internetu, ktorí sa na základe obsahu stránky budú mylne domnievať, že ponúka výrobky žalobcu ako majiteľa ochrannej známky AQUAFILLING, pričom nie je preukázaná ani existencia práva alebo legitímneho záujmu na používaní sporného názvu domény <aquafilling.eu> žalovaným, ani právo žalovaného označovať výrobky ochrannou známkou žalobcu AQUAFILLING.

Z týchto dôvodov a opätovne aj s poukazom na s poukazom na článok B(11)(a) Pravidiel ADR, podľa ktorého má senát rozhodovať podľa predložených vyhlásení a dokumentov, považuje senát za preukázaný aj predpoklad uvedený v článku B(11)(d)(1)(iii) Pravidiel ADR teda, že sporný názov domény <aquafilling.eu> je registrovaný a používa sa v zlom úmysle.

7. Rozhodnutie

Z vyššie uvedených dôvodov v súlade článkom B(11) Pravidiel ADR senát rozhodol, že sporný názov domény <aquafilling.eu> sa zrušuje.

8. Summary in English

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. DEU2018-0019:

1 The Complainant is Beauty World Enterprises Ltd. of British Virgin Islands and the Respondent is Zaferron s.r.o. of Slovak Republic.

2. The disputed domain name is <aquafilling.eu>. The disputed domain name was registered on September 30, 2012 with WEDOS Internet, a.s. and currently resolves to an active website, where the Respondent advertises hydrophilic biodegradable gel under the designation AQUAFILLING.

3. The Complaint was filed in Slovak on June 18, 2018 and the Respondent filed a compliant Response on July 30 and 31, 2018. The Panel, Mgr. Peter Kružliak, was appointed on August 6, 2017. By Procedural Order No. 1 dated August 27, 2018 further documentation and submissions were requested from the Parties and the date by which the Panel was required to forward its decision to the Center was extended to September 5, 2018.

4. The Complainant has an International Trademark AQUAFILLING (Registration Number 1122378) registered on December 19, 2011 (priority date August 23, 2011) for goods and services in classes 5, 10, and 44, which was granted protection in the following European Union Member States: Czech Republic, Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, Hungary, Italy, and Poland.

5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph
B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

- The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and/or Community law.

- The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

- The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be revoked.

Mgr. Peter Kružliak
Jediný člen senátu
Dátum: 05. septembra 2018


Vzhľadom na podobnosť medzi Pravidlami ADR a Uniform Domain Name Dispute Policy ("UDRP") a Pravidlami, Senát považuje precedentné závery UDRP za relevantné v tomto prípade.