WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Scala Turizm Tanıtım Ticaret Anonim Şirketi v. Mert Agnaday, Scalatasarim Muhendislik ve Icmimarlik Hizm. Tic. Ltd. Sti.

Dava No. D2020-0125

1. Taraflar

Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik, CVG Hukuk & Danışmanlık Bürosu, Türkiye, tarafından temsil edilen, Scala Turizm Tanıtım Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Mert Agnaday, Scalatasarim Muhendislik ve Icmimarlik Hizm. Tic. Ltd. Sti.’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <scalaevent.com> Nics Telekomunikasyon A.S. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 16 Ocak 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 17 Ocak 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 18 ve 22 Ocak 2020 tarihlerinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 22 Ocak 2020 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 22 Ocak 2020 tarihinde, Şikayet Eden Şikayet’te değişiklik beyanı sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in Şikayet’te değişiklik beyanının, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 23 Ocak 2020’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 12 Şubat 2020 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap 5 Şubat 2020 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 19 Şubat 2020 tarihinde İdari Hakem olarak Dilek Ustun Ekdial’ı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden etkinlik ve organizasyon düzenleme hizmeti vermektedir ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2017 02942 tescil numarası ile 39 ve 41.sınıflarda 13 Ocak 2017 tarihinden bu yana SCALA MICE markası üzerinde hak sahibidir.

Şikayet Edilen şirketin ise, Cevap eklerine göre 2009 yılında kurulduğu ve ticaret siciline kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

İhtilaflı alan adı, 21 Şubat 2018 tarihinde tescil ettirilmiştir ve kurumsal firmalara fuar, organizasyon, tanıtım, etkinlik düzenleme vb. hizmetler veren bir Internet sitesine bağlı olduğu tespit edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nin 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’ini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi tescillli markası ile aynı veya çok benzer olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in şüpheli kullanım ile kurumsal firmalara toplantı, etkinlik yönetimi ve yurtdışı seyahatler gibi konularda çözüm ortaklığı sunma gayretinde olduğunu ve bu faaliyetleri, uyuşmazlık konusu alan adı altında gerçekleştirdiğini, bu durumun marka hakkına tecavüz oluşturduğunu iddia etmektedir.

Şikayet eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hakkı ve meşru menfaati bulunmadığını ileri sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle kullanılmaktadır. Şikayet Eden’e göre ihtilaflı alan adına bağlı Internet sitesinde verilen hizmetlerin tasarım ve iç mimarlık hizmetleri ile bir bağlantısı olmadığını iddia etmiştir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adını, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adı tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ve Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasından ticari çıkar elde etmeyi amaçladığını iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen ise ihtilaflı alan adını tescilli Internet sitesi olarak kullandıklarını, “event” ibaresinin esasen işin niteliği olduğunu ve herhangi bir ayırt edici niteliği bulunmadığını iddia etmiştir.

İlave olarak Şikayet Edilen, “scala” kelimesini 1999 yılından bu yana ticaret ünvanı olarak kullandıklarını, Şikayet Eden ile bugüne dek yollarının hiç kesişmediğini, ticari faaliyetlerinde ayniyet bulunmadığını ileri sürmüştür.

 

Ayrıca Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının altında işlettikleri Internet sitesinde “scala event” ibaresinin kullanımının Şikayet Eden’ in markasından çok farklı bir şekilde kullanıldığını belirtmiştir. Şikayet Edilen’in şirketl ticaret sicil kaydından da anlaşılacağı üzere; etkinlik, organizasyon düzenlemek hizmetlerini de kapsadığını, bu nedenle de kendilerine Şikayet Eden tarafından gönderilen ihtarnamenin ve savcılık şikayetinin haksız temellere dayandığını ileri sürmüştür.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve,

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe’dir. Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden’ in tescilli SCALA MİCE markası üzerinde hak sahipliği bulunmaktadır.

İhtilaflı alan adı içeriğinde, Şikayet Eden’ in markasının ana unsuru olan “scala” kelimesi yer almaktadır. İhtilaflı alan adında yer alan diğer kelime “event” kelimesinin ise herhangi bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır.

UDRP içtihatlarından da sabit olduğu üzere şayet tescilli markanın unsurları ihtilaflı alan adı içerisinde geçiyor ve tanınabilir durumda ise bu durum tescilli marka ile ihtilaflı alan adı arasında karıştırılma ihtimali olduğu sonucunu da beraberinde getirmektedir.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in tescilli markası ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğuna ve Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politikanın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

“(i) Şikayet Edilen’in herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya

(ii) Şikayet Edilen’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya,

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.”

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen’in herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde, Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e, markasını kullanması için herhangi bir hak veya lisans vermediğini, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirmekteki amacının ticari olduğunu, ilk bakışta (prima facie) ortaya koymuştur.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının içeriğinde yer alan ve asli unsur olan “scala” kelimesinin şirket ünvanı olduğunu ve “mice” ve “event” kelimelerinin betimleyici kelimeler olduğunu belirmiştir. Öte yandan, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını 2018 yılında tescil ettirdiğini ve ihtilaflı alan adını bu tarihten itibaren şirket ana sözleşmesinde yer alan hizmetler için kullandığını deliller ile ortaya koyarak ihtilaflı alan adını iyi niyetli hizmet sunumu için kullandığını iddia etmiştir.

İdari Hakem, Taraflar’ın Internet sitelerini incelediğinde ve sunulan deliller çerçevesinde, Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adına ilişkin yukarıda belirtilen kullanımının meşru bir hak kullanımı olduğuna ve bu kullanımı yaparken Şikayet Edilen’in dikkatli davrandığına ve Şikayet Eden ile karışıklığa mahal verecek herhangi bir kullanım yapmamaya özen gösterdiğine ikna olmuştur.

İdari Hakem, emsal teşkil edecek UDRP kararları uyarınca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru bir menfaatinin bulunduğu ve 4(c)(i) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politikanın 4(b) maddesi, ihtilaflı alan adının kullanımının ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden’in ticari rakibine, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen’in Internet sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak Internet kullanıcılarını kasten kendi Internet sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Politika’ nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır. Buna göre kötü niyetli tescilden bahsedebilmek için tescilin kötü niyetli olarak yapılması, yani alan adı sahibinin alan adını tescil ettirmek istediği anda kötü niyetli olması ve ayrıca kullanımın da kötü niyet ihtiva etmesi gerekmektedir.

Öte yandan, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem Heyeti görüşlerinin üçüncü baskısınının (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) 3.8.1 no’lu bölümü uyarınca; bir alan adının, şikayet edilen tarafından, şikayet edenin marka haklarını kazanmasından önce tescil ettirilmesi, şikayet edilenin kötü niyetli olmadığı sonucuna kendiliğinden ulaştırmayacaktır.

Şikayet Edilen’in kötü niyetli olup olmadığı somut olaydaki verilere göre değerlendirilmelidir.

Somut olayda, yukarıda belirtildiği gibi, Şikayet Edilen tarafından yürütülen söz konusu faaliyet, meşru bir faaliyettir. Öte yandan, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını satışa çıkarmamış veya Şikayet Eden ile satış amacıyla irtibata geçmemiştir. Şikayet Eden ile karışıklığa sebep verecek kasti bir kullanım yapmış olduğuna dair yeterli delil sunulamamıştır.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirmediği ve kötü niyetle kullanmadığı sonucuna varmıştır.

Bu sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(a)(iii) ve 4(b) maddelerindeki şartların gerçekleşmemiş olduğu kanaatine ulaşmıştır.

Herhalde, bu koşullar altında Politika’nın asıl amacının en hızlı şekilde “cybersquatting” durumlarını engellemek olduğunu belirtmek gerekir. İdari Hakem, daha derin inceleme gerektiren uyuşmazlıklar hususunda Taraflar’ın yetkili mahkemeye müracaat hakkının buludunuğunu hatırlatır (Levantur, S.A. v. Media Insight, WIPO Case No. D2009-0608).

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, Şikayet reddedilmiştir.

İdari Hakem
Dilek Ustun Ekdial
Tarih: 11 Mart 2020