About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL

Air Supplies Nederland B. V. v. Nick van den Roovaart

Zaaknr. D2019-1703

1. De Partijen

Klager is Air Supplies Nederland B. V., Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne N.V., Nederland.

Verweerder is Nick van den Roovaart, Nederland, zelf-vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam <opticlimateshop.com> (“Domeinnaam”) is geregistreerd via Cronon AG Berlin (de “Registrar”).

3. Procedurele Geschiedenis

De Klacht is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 18 juli 2019. Op 19 juli 2019 heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de Domeinnaam gestuurd. Op 22 juli 2019 heeft de Registrar per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin de Registrar bevestigde dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en de Registrar de contactgegevens van Verweerder overlegde.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Center Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 26 juli 2019 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5 van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 15 augustus 2019. Verweerder diende op 14 augustus 2019 het Verweerschrift in, waarvan het Center de ontvangst bevestigde.

Het Center heeft Willem J. H. Leppink op 29 augustus 2019 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.

4. Feitelijke Achtergrond

Klager is een onderneming die klimaatbeheersingssystemen vermarkt onder het merk OPTICLIMATE. Klager is houder van diverse merken waaronder het Uniemerk (woordmerk) OPTICLIMATE, ingeschreven op 16 maart 2010 onder 8632119 voor waren in klasse 11 (het “Merk”).

De Domeinnaam is geregistreerd op 23 augustus 2012 en leidt naar een hieronder nader besproken website van Verweerder.

5. Stellingen van Partijen

Hieronder zijn slechts weergegeven de stellingen van Partijen die relevant zijn in het licht van de te geven beslissing.

A. Klager

Klager en Verweerder hebben in het verleden (via verbonden ondernemingen) een zakelijke relatie gehad, waarbij een aan Verweerder verbonden vennootschap handelde als wederverkoper van Klager. In 2016 heeft Klager (feitelijk dan wel juridisch) die relatie verbroken.

De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het Merk.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam.

Klager stelt dat de webshop waar de Domeinnaam naar verwijst niet werkt aangezien de aangeboden producten niet kunnen worden besteld. Derhalve stelt Klager dat Verweerder op dit moment in feite geen waren of diensten aanbiedt. De webshop zou slechts als “placeholder” worden gebruikt. Mocht er wel sprake zijn van het aanbieden van producten dan geldt dat Verweerder niet voldoet aan de zogeheten Oki Data-criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903), aangezien er ook andere producten onder de Domeinnaam worden aangeboden, zo Klager.

Daarnaast benadrukt Klager dat de website onder de Domeinnaam ten onrechte aangeeft dat Verweerder “the number 1 official reseller” is, waardoor Verweerder de beëindigde zakenrelatie tussen hem en Klager niet accuraat beschrijft en de onterechte indruk wekt dat dit een officiële/erkende webwinkel is.

Uit de overlegde correspondentie blijkt volgens Klager dat Verweerder voorlopig geen groothandel meer begint en dat meerdere partijen geïnteresseerd zijn in de Domeinnaam/webshop. Verweerder heeft Klager aangeboden de Domeinnaam/webshop over te nemen. Aangezien Klager nog een vordering van “ten minste EUR 88.317,77” heeft op de vennootschappen van Verweerder, heeft Klager een voorstel gestuurd om de Domeinnaam/webshop te verkrijgen tegen het bedrag van (en door verrekening met) de openstaande posten. Verweerder heeft dit voorstel van de hand gewezen en aangegeven EUR 150.000 voor de Domeinnaam/webshop te willen ontvangen.

Onder de titel “De registratie en/of het gebruik van de betreffende Domeinnaam is te kwader trouw”, wordt gemotiveerd gesteld dat Verweerder de Domeinnaam momenteel te kwader trouw gebruikt.

B. Verweerder

Verweerder beweert dat er in overeenstemming met Klager vanwege veranderende wetgeving per 1 maart 2015 voor is gekozen de productprijzen van de website te verwijderen. Bestellingen vonden vervolgens plaats in de winkel, per telefoon of per e-mail.

Verweerder betwist niet dat partijen hebben onderhandeld over de overname van de Domeinaam/website. Klager heeft daarbij voorgesteld om de openstaande facturen op de werkmaatschappijen van Verweerder kwijt te schelden. Volgens Verweerder is de vordering die Klager op Verweerder heeft echter lager, te weten EUR 44.378,98. Verweerder bevestigt voorts een tegenvoorstel te hebben gedaan om de Domeinnaam/webshop over te nemen voor EUR 150.000

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van paragraaf 4 van de UDRP moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat Klager in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een merk of dienstmerk waarvan de klager rechthebbende is;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het Merk. Het bestanddeel “opticlimate” is gelijk aan het Merk en hieraan wordt slechts een beschrijvende term, te weten “shop”, toegevoegd.

Zodoende wordt voldaan aan het eerste vereiste.

B. Recht of Legitiem Belang

Gelet op de hierna te geven beslissing, zal het Panel voorbij gaan aan het tweede element van de UDRP.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

Zoals hiervoor aangegeven onder de Stellingen van Partijen, stelt Klager onder de titel “De registratie en/of het gebruik van de betreffende Domeinnaam is te kwader trouw”, dat Verweerder de Domeinnaam momenteel te kwader trouw gebruikt. Klager geeft op geen enkele manier aan dat en waarom Verweerder de Domeinnaam ook te kwader trouw zou hebben geregistreerd. Ook geven de andere stellingen van Klager geen basis om kwade trouw bij de registratie te veronderstellen. Het zaakdossier geeft eerder aanleiding te veronderstellen dat Verweerder in beginsel niet te kwader trouw was bij de registratie, nu tussen Partijen een commerciële relatie bestond.

Het Panel wijst er op dat de UDRP, anders dan bijvoorbeeld de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, vereist kwade trouw zowel bij de registratie als bij het gebruik.

Het Panel kan zodoende tot geen andere conclusie komen dan dat niet is voldaan aan het derde element. Meer in het algemeen merkt het Panel op dat het onderhavige geschil tussen Partijen geen typisch geval van domeinnaamkaping is maar voortvloeit uit en betrekking heeft op de inhoud en ontvlechting van een beëindigde samenwerkingsovereenkomst.

Waar de UDRP procedure bedoeld is voor duidelijke gevallen van domeinnaamkaping, staat het Klager uiteraard vrij een geschil als het onderhavige voor te leggen aan de bevoegde overheidsrechter.

7. Beslissing

Om bovenstaande redenen wijst het Panel de Klacht onder de UDRP af.

Willem J. H. Leppink
Administratief Panel
Datum: 12 september 2019